Проекти рішень міської ради

Про бюджет Хмельницької міської територіальної громади на 2021 рік

 

Про бюджет Хмельницької міської територіальної громади на 2021 рік

 

22564000000

----------------

код бюджету

 

Розглянувши пропозицію виконавчого комітету міської ради, відповідно до проєкту Закону України «Про Державний бюджет України на 2021 рік», керуючись Бюджетним кодексом України, Податковим кодексом України, ст. 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” та Бюджетним кодексом України, міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Визначити на 2021 рік:

доходи бюджету у сумі  2 977 656 789,00 гривень, у тому числі доходи загального фонду бюджету – 2 805 998 449,00 гривень  та доходи спеціального фонду бюджету –   171 658 340,00 гривень  згідно з додатком 1 до цього рішення;

видатки бюджету у сумі  2 991 443 283,58   гривень, у тому числі видатки загального фонду бюджету –  2 635 421 536,00 гривень та  видатки спеціального фонду бюджету – 356 021 747,58 гривень;

повернення кредитів до  бюджету у сумі 100 000,00  гривень, у тому числі повернення кредитів до спеціального фонду  бюджету -  100 000,00 гривень;

надання кредитів з бюджету у сумі   300 000,00  гривень, у тому числі  надання кредитів із загального  фонду бюджету -  200 000,00 гривень;

профіцит за  загальним  фондом  бюджету  у сумі   170 576 913,00  гривень,  напрямком використання якого визначити передачу коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду),  згідно з додатком 2 до цього рішення;

дефіцит за спеціальним  фондом  бюджету у сумі   184 363 407,58  гривень, джерелом покриття якого визначити надходження коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) в сумі  170 576 913,00   гривень,  місцеві зовнішні запозичення в сумі 16 535 522,58  гривень,  відповідно до  Договору  NIP 1/19  від 31.12.2019 року про надання кредиту Північною Екологічною Фінансовою Корпорацією (НЕФКО),  скориговані на обсяг погашення запозичень Північній  Екологічній  Фінансовій  Корпорації (НЕФКО), відповідно  до  Договору  ESC 02/16 від 27.12.2016 року в сумі 2 749 028,00 гривень,  згідно з додатком 2 до цього рішення;

оборотний залишок бюджетних коштів  бюджету у розмірі   400 000,00   гривень, що становить 0,02 відсотків  видатків загального фонду  бюджету, визначених цим пунктом;

резервний фонд  бюджету у розмірі   3 000 000,00   гривень, що становить   0,12 відсотків видатків загального фонду  бюджету, визначених цим пунктом.

2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів  бюджету на 2021 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами  згідно з додатками 3, 4 до цього рішення.

3. Затвердити на 2021 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком 5 до цього рішення.

4. Затвердити на 2021 рік розподіл коштів бюджету розвитку на здійснення заходів на будівництво, реконструкцію і реставрацію, капітальний ремонт об’єктів виробничої, комунікаційної та соціальної інфраструктури  за об’єктами  згідно з додатком 6 до цього рішення.

5. Затвердити розподіл витрат бюджету на реалізацію місцевих/регіональних програм   згідно з додатком 7 до цього рішення

6. Затвердити кошторис доходів та видатків цільового фонду Хмельницької міської ради на 2021 рік  згідно з додатком  8 до цього рішення.

7. Затвердити перелік природоохоронних заходів, які будуть фінансуватися у 2021 році з міського фонду охорони навколишнього природного середовища, згідно з  додатком  9 до цього рішення.

8. Установити, що у загальному фонді бюджету на 2021 рік до доходів належать надходження, визначені ст. 64 Бюджетного кодексу України.

9. Установити, що джерелами формування спеціального фонду бюджету на 2021 рік:

1) у частині доходів є надходження, визначені ст. 691 та ст. 71 Бюджетного кодексу України;

2) у частині фінансування  є місцеві зовнішні запозичення, визначені ст. 16 Бюджетного кодексу України;

3) у частині кредитування є надходження від повернення кредитів, наданих у минулих роках громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла.

10. Визначити:

у 2021 році граничний обсяг надання місцевих гарантій у сумі 472 500 000,00 гривень;

на 31 грудня 2021 року граничний обсяг місцевого боргу у сумі 16 535 522,58 гривень та граничний обсяг  гарантованого міською радою боргу у сумі  472 500 000,00 гривень.

11. Встановити  для  Хмельницького комунального підприємства «Спецкомунтранс» плату за отримання місцевої гарантії  у розмірі 1 грн на місяць на весь період дії  Договору гарантії, відшкодування та підтримки проєкту «Модернізація інфраструктури твердих побутових відходів у м. Хмельницькому», укладеного між Хмельницькою міською радою та Європейським банком реконструкції та розвитку 23 листопада 2020 року.  

12. Визначити на 2021 рік відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України захищеними видатками  бюджету видатки загального фонду на:

  • оплату праці працівників бюджетних установ (код 2110);
  • нарахування на заробітну плату (код 2120);
  • придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів (код 2220);
  • забезпечення продуктами харчування (код 2230);
  • оплату комунальних послуг та енергоносіїв (код 2270)
  • обслуговування місцевого боргу (код 2420)
  • соціальне забезпечення (код 2700)
  • поточні трансферти місцевим бюджетам (код 2620).

13. Відповідно до частини 8 статті 16 Бюджетного кодексу України надати право фінансовому управлінню Хмельницької міської ради в межах поточного бюджетного періоду здійснювати на конкурсних засадах розміщення тимчасово вільних коштів  бюджету на депозитах з подальшим поверненням таких коштів до кінця поточного бюджетного періоду.

14. Відповідно до частини 2 статті 78 Бюджетного кодексу України, при виконанні бюджету  дозволити здійснення обслуговування бюджетних коштів у частині бюджету розвитку та власних надходжень бюджетних установ в установах банків державного сектору у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

15. У межах загального обсягу бюджетних призначень за кодами програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів окремо за загальним та спеціальним фондами  бюджету фінансове управління Хмельницької міської ради за обґрунтованим поданням головного розпорядника бюджетних коштів здійснює перерозподіл бюджетних асигнувань, затверджених у розписі бюджету та кошторисі, в розрізі економічної класифікації видатків бюджету.

16. У межах загального обсягу бюджетних призначень головного розпорядника бюджетних коштів перерозподіл видатків за кодами програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, а також збільшення видатків розвитку за рахунок зменшення інших видатків (окремо за загальним та спеціальним фондами бюджету) здійснюються за рішенням виконавчого комітету міської ради, погодженим з постійною комісією з питань планування, бюджету, фінансів та децентралізації.

Перерозподіл видатків по об’єктах бюджету розвитку (спеціального фонду) бюджету  здійснюється в межах  річних кошторисних призначень головного розпорядника бюджетних коштів та загального обсягу фінансування об’єктів за рішенням виконавчого комітету, погодженим з постійною комісією з питань планування, бюджету, фінансів та децентралізації. Зазначені зміни вважати змінами, внесеними в додаток 6 до рішення про бюджет  на 2021 рік.

17. Якщо після прийняття міською радою рішення про бюджет  на 2021 рік повноваження на виконання функцій або надання послуг, на яке надано бюджетне призначення, передається відповідно до законодавства від одного головного розпорядника бюджетних коштів до іншого головного розпорядника бюджетних коштів, дія бюджетного призначення не припиняється і застосовується для виконання тих самих функцій чи послуг іншим головним розпорядником бюджетних коштів, якому це доручено.

Передача бюджетних призначень здійснюється за рішенням виконавчого комітету міської ради, погодженим з постійною комісією з питань планування, бюджету, фінансів та децентралізації.

18. Надати право фінансовому управлінню Хмельницької міської ради  отримувати  позики на покриття тимчасових касових розривів  бюджету, пов'язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного року за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов'язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, відповідно до статей 43, 73 Бюджетного кодексу України.

19. Відповідно до частини 3 статті 16 Бюджетного кодексу України надати право фінансовому управлінню Хмельницької міської ради в межах поточного бюджетного періоду здійснювати місцеві зовнішні та внутрішні запозичення шляхом отримання кредитів (позик) від міжнародних організацій та державних банківських установ (без майнового забезпечення).

20. Надати право фінансовому управлінню Хмельницької міської ради при надходженні (зменшенні) у міжсесійний період дотацій, субвенцій  з державного та місцевих  бюджетів  збільшувати (зменшувати) обсяг доходів та видатків бюджету на суму одержаних коштів  та проводити розподіл та перерозподіл зазначених трансфертів між кодами програмної класифікації видатків за погодженням з постійною комісією з питань планування, бюджету, фінансів та децентралізації з наступним інформуванням міської ради при затвердженні звіту про виконання  бюджету за 2021 рік. Зазначені зміни вважати змінами, внесеними до бюджету на 2021 рік.

21. Розпорядникам та одержувачам коштів  бюджету під час укладання угод (договорів, контрактів тощо) щодо закупівлі товарів, робіт і послуг за бюджетні кошти однією з умов за угодами передбачити застосування штрафних санкцій до суб'єктів господарювання за невиконання або несвоєчасне виконання зобов'язань. Кошти, отримані від сплати таких штрафних санкцій, зараховуються до доходів загального фонду  бюджету.

22. Головним розпорядникам  коштів бюджету забезпечити виконання норм Бюджетного кодексу України стосовно:

1) затвердження паспортів бюджетних програм протягом 45 днів з дня набрання чинності цим рішенням;

2) здійснення управління бюджетними коштами у межах встановлених їм бюджетних повноважень та оцінки ефективності бюджетних програм, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів, організацію та координацію роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі;

3) здійснення контролю за своєчасним поверненням у повному обсязі до бюджету коштів, наданих за операціями з кредитування бюджету, а також кредитів (позик), отриманих територіальною громадою міста, та коштів, наданих під місцеві гарантії;

4) забезпечення доступності інформації про бюджет відповідно до законодавства, а саме:

здійснення публічного представлення та публікації інформації про бюджет за бюджетними програмами та показниками, бюджетні призначення щодо яких визначені цим рішенням, відповідно до вимог та за формою, встановленими Міністерством фінансів України, до 15 березня 2021 року; 

оприлюднення паспортів бюджетних програм у триденний строк з дня затвердження таких документів;

5) взяття бюджетних зобов’язань,  довгострокових зобов’язань за енергосервісом та здійснення витрат бюджету;

6) забезпечення у повному обсязі проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами, та укладання договорів за кожним видом енергоносіїв у межах встановлених відповідним головним розпорядником бюджетних коштів обгрунтованих лімітів споживання тощо.

23. Департаменту інфраструктури Хмельницької міської ради титульні списки та їх уточнення на проведення ремонтів об'єктів благоустрою, житлового фонду погоджувати з постійними комісіями з питань планування, бюджету, фінансів та децентралізації і з питань роботи житлово-комунального господарства, приватизації та використання майна  міської територіальної громади.

24. Додатки 1- 9 до рішення та пояснювальна записка є його невід’ємною частиною.

25. Рішення набирає чинності з 01.01.2021 року.

26. Фінансовому управлінню Хмельницької міської ради рішення оприлюднити  в десятиденний строк з дня його прийняття відповідно до частини четвертої статті 28 Бюджетного кодексу України в друкованих засобах інформації.  

27. Відповідальність за виконання рішення покласти на головних розпорядників  коштів  бюджету.

28. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань планування, бюджету, фінансів та децентралізації і фінансове управління Хмельницької міської ради.

 

Міський голова О.СИМЧИШИН

File link
Розмір: 463 КБ
Формат: pdf
File link
Розмір: 279 КБ
Формат: pdf
File link
Розмір: 769 КБ
Формат: pdf
File link
Розмір: 517 КБ
Формат: pdf
File link
Розмір: 290 КБ
Формат: pdf
File link
Розмір: 761 КБ
Формат: pdf
File link
Розмір: 814 КБ
Формат: pdf
File link
Розмір: 359 КБ
Формат: pdf
File link
Розмір: 287 КБ
Формат: pdf
File link
Розмір: 1224 КБ
Формат: pdf
File link
Розмір: 419 КБ
Формат: pdf
File link
Розмір: 286 КБ
Формат: pdf
File link
Розмір: 370 КБ
Формат: pdf
File link
Розмір: 399 КБ
Формат: pdf
File link
Розмір: 284 КБ
Формат: pdf

Дорогі хмельничани! Схилімо голови і вшануймо світлу пам'ять та героїчний подвиг воїнів, що загинули на полі бою. Згадаймо мирних громадян та дітей, життя яких обірвала збройна агресія російської федерації проти України. Загальнонаціональна хвилина мовчання... Слава Україні! Героям Слава!