Рішення міської ради

Про бюджет міста Хмельницького на 2019 рік

 

 

УКРАЇНА
ХМЕЛЬНИЦЬКА МІСЬКА РАДА


Рішення двадцять сьомої сесії

№6 від 14.12.2018 р.

 

Про бюджет міста Хмельницького на 2019 рік

 

Розглянувши пропозиції виконавчого комітету міської ради,  постійної комісії з питань охорони здоров’я, соціальної політики, гуманітарних питань та розвитку громадянського суспільства, свободи слова та інформації, згідно Закону України «Про Державний бюджет України на 2019 рік», керуючись ст.26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” та Бюджетним кодексом України, міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Визначити на 2019 рік:

доходи міського бюджету у сумі 3 012 411 939,0 гривень, у тому числі доходи загального фонду міського бюджету – 2 860 051 649,0 гривень та доходи спеціального фонду міського бюджету – 152 360 290,0 гривень згідно з додатком 1 до цього рішення;

видатки міського бюджету у сумі 3 010 283 606,0 гривень, у тому числі видатки загального фонду міського бюджету – 2 630 868 432,0 гривень та видатки спеціального фонду міського бюджету – 379 415 174,0 гривень;

повернення кредитів до міського бюджету у сумі 90 000,0 гривень, у тому числі повернення кредитів до спеціального фонду міського бюджету - 90 000,0 гривень;

надання кредитів з міського бюджету у сумі 350 000,0 гривень, у тому числі надання кредитів із загального фонду міського бюджету – 260 000,0 гривень та надання кредитів із спеціального фонду міського бюджету -  90 000,0 гривень;

профіцит за загальним фондом міського бюджету у сумі 229 183 217,0 гривень, напрямком використання якого визначити передачу коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду),згідно з додатком 2 до цього рішення;

дефіцит за спеціальним фондом міського бюджету у сумі 227 054 884,0 гривень, джерелом покриття якого визначити надходження коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) в сумі 229 183 217,0,0 гривень, місцеві зовнішні запозичення в сумі 1 183 975,0 гривень, відповідно до Договору ESC 02/16 від 27.12.2016 року про надання кредиту Північною Екологічною Фінансовою Корпорацією (НЕФКО), скориговані на обсяг погашення запозичень в сумі 3 312 308,0 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення;

оборотний залишок бюджетних коштів міського бюджету у розмірі 400 000,0 гривень, що становить  0,015 відсотків  видатків загального фонду міського бюджету, визначених цим пунктом;

резервний фонд міського бюджету у розмірі 4 345 000,0 гривень, що становить  0,17 відсотків видатків загального фонду міського бюджету, визначених цим пунктом.

2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів міського бюджету на 2019 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами/підпрограмами  згідно з додатками 3, 4 до цього рішення.

3. Затвердити на 2019 рік розподіл коштів бюджету розвитку за об’єктами згідно з додатком 5 до цього рішення.

4. Затвердити кошторис доходів та видатків цільового фонду Хмельницької міської ради на 2019 рік  згідно з додатком 6 до цього рішення.

5. Затвердити перелік природоохоронних заходів, які будуть фінансуватися у 2019 році з міського фонду охорони навколишнього природного середовища, згідно з додатком 7 до цього рішення.

6. Затвердити розподіл витрат міського бюджету на реалізацію місцевих/регіональних програм у сумі 2 796 908 458,0  гривень згідно з додатком 8 до цього рішення.

7. Затвердити перелік кредитів (позик), що залучаються Хмельницькою міською радою до спеціального фонду міського бюджету у 2019 році від міжнародних фінансових організацій для  реалізації інвестиційних проектів згідно з додатком 9 до цього рішення.

8. Установити, що у загальному фонді міського бюджету на 2019 рік до доходів належать надходження, визначені ст.64 Бюджетного кодексу України.

9. Установити, що джерелами формування спеціального фонду міського бюджету на 2019 рік:

1) у частині доходів є надходження, визначені ст.691 та ст.71 Бюджетного кодексу України;

2) у частині фінансування  є місцеві зовнішні запозичення, визначені ст. 16 Бюджетного кодексу України;

3) у частині кредитування є надходження від повернення кредитів, наданих у минулих роках громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла.

10. Визначити граничний обсяг  боргу міського бюджету станом на 31 грудня 2019 року у сумі 5 796 538,59 гривень.

11. Визначити на 2019 рік відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України захищеними видатками міського бюджету видатки загального фонду на:

  • оплату праці працівників бюджетних установ (код 2110);
  • нарахування на заробітну плату (код 2120);
  • придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів (код 2220);
  • забезпечення продуктами харчування (код 2230);
  • оплату комунальних послуг та енергоносіїв (код 2270)
  • соціальне забезпечення (код 2700)
  • поточні трансферти місцевим бюджетам (код 2620).

12. Відповідно до частини 8 статті 16 Бюджетного кодексу України надати право фінансовому управлінню Хмельницької міської ради в межах поточного бюджетного періоду здійснювати на конкурсних засадах розміщення тимчасово вільних коштів міського бюджету на депозитах з подальшим поверненням таких коштів до кінця поточного бюджетного періоду.

13. Відповідно до частини 2 статті 78 Бюджетного кодексу України, при виконанні міського бюджету  дозволити здійснення обслуговування бюджетних коштів у частині бюджету розвитку та власних надходжень бюджетних установ в установах банків державного сектору у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

14. Дозволити фінансовому управлінню Хмельницької міської ради здійснювати перерозподіл обсягів субвенцій з державного та місцевого бюджету за кодами програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, виходячи з фактично нарахованих обсягів відповідних пільг, субсидій та допомоги населенню та вносити зміни до розпису бюджету.

15. У межах загального обсягу бюджетних призначень за кодами програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів окремо за загальним та спеціальним фондами міського бюджету фінансове управління Хмельницької міської ради за обґрунтованим поданням головного розпорядника бюджетних коштів здійснює перерозподіл бюджетних асигнувань, затверджених у розписі бюджету та кошторисі, в розрізі економічної класифікації видатків бюджету.

16. У межах загального обсягу бюджетних призначень головного розпорядника бюджетних коштів перерозподіл видатків за кодами програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, а також збільшення видатків розвитку за рахунок зменшення інших видатків (окремо за загальним та спеціальним фондами бюджету) здійснюються за рішенням виконавчого комітету міської ради, погодженим з постійною комісією з питань планування, бюджету, фінансів та децентралізації.

Перерозподіл видатків по об’єктах бюджету розвитку (спеціального фонду) міського бюджету здійснюється в межах  річних кошторисних призначень головного розпорядника бюджетних коштів та загального обсягу фінансування об’єктів за рішенням виконавчого комітету, погодженим з постійною комісією з питань планування, бюджету, фінансів та децентралізації. Зазначені зміни вважати змінами, внесеними в додаток 5 до рішення про бюджет міста на 2019 рік.

17. Якщо після прийняття міською радою рішення про бюджет міста Хмельницького на 2019 рік повноваження на виконання функцій або надання послуг, на яке надано бюджетне призначення, передається відповідно до законодавства від одного головного розпорядника бюджетних коштів до іншого головного розпорядника бюджетних коштів, дія бюджетного призначення не припиняється і застосовується для виконання тих самих функцій чи послуг іншим головним розпорядником бюджетних коштів, якому це доручено.

Передача бюджетних призначень здійснюється за рішенням виконавчого комітету міської ради, погодженим з постійною комісією з питань планування, бюджету, фінансів та децентралізації.

18. Надати право фінансовому управлінню Хмельницької міської ради  отримувати позики на покриття тимчасових касових розривів міського бюджету, пов'язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного року за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов'язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, відповідно до статей 43, 73 Бюджетного кодексу України.

19. Відповідно до частини 3 статті 16 Бюджетного кодексу України надати право фінансовому управлінню Хмельницької міської ради в межах поточного бюджетного періоду здійснювати місцеві зовнішні запозичення шляхом отримання кредитів (позик) від міжнародних організацій (без майнового забезпечення).

20. Надати право фінансовому управлінню Хмельницької міської ради при надходженні (зменшенні) у міжсесійний період коштів на видатки з пільг, субсидій та допомоги населенню, що фінансуються за рахунок субвенцій з державного та місцевого бюджету, понад обсяги (менше обсягів), врахованих в бюджеті міста на 2019 рік, збільшувати (зменшувати) обсяг доходів та видатків бюджету міста на суму коштів, одержаних з державного та місцевого бюджету, та проводити розподіл та перерозподіл зазначених трансфертів між кодами програмної класифікації видатків з наступним інформуванням міської ради. Зазначені зміни вважати змінами, внесеними до бюджету міста на 2019 рік.

21. У разі розподілу (перерозподілу) дотацій, субвенцій з державного та обласного бюджетів дозволити фінансовому управлінню Хмельницької міської ради в міжсесійний період вносити зміни та проводити розподіл, перерозподіл зазначених трансфертів між головними розпорядниками коштів міського бюджету за погодженням з постійною комісією з питань планування, бюджету, фінансів та децентралізації з наступним інформуванням міської ради при затвердженні звіту про виконання міського бюджету за 2019 рік. Зазначені зміни вважати змінами, внесеними до бюджету міста на 2019 рік.

22. Розпорядникам та одержувачам коштів міського бюджету під час укладання угод (договорів, контрактів тощо) щодо закупівлі товарів, робіт і послуг за бюджетні кошти однією з умов за угодами передбачити застосування штрафних санкцій до суб'єктів господарювання за невиконання або несвоєчасне виконання зобов'язань. Кошти, отримані від сплати таких штрафних санкцій, зараховуються до доходів загального фонду міського бюджету.

23. Головним розпорядникам  коштів міського бюджету забезпечити виконання норм Бюджетного кодексу України стосовно:

1) затвердження паспортів бюджетних програм протягом 45 днів з дня набрання чинності цим рішенням;

2) здійснення управління бюджетними коштами у межах встановлених їм бюджетних повноважень та оцінки ефективності бюджетних програм, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів, організацію та координацію роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі;

3) здійснення контролю за своєчасним поверненням у повному обсязі до бюджету коштів, наданих за операціями з кредитування бюджету, а також кредитів (позик), отриманих територіальною громадою міста, та коштів, наданих під місцеві гарантії;

4) забезпечення доступності інформації про бюджет відповідно до законодавства, а саме:

здійснення публічного представлення та публікації інформації про бюджет за бюджетними програмами та показниками, бюджетні призначення щодо яких визначені цим рішенням, відповідно до вимог та за формою, встановленими Міністерством фінансів України, до 15 березня 2019 року;

оприлюднення паспортів бюджетних програм у триденний строк з дня затвердження таких документів;

5) взяття бюджетних зобов’язань, довгострокових зобов’язань за енергосервісом та здійснення витрат бюджету;

6) забезпечення у повному обсязі проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами, та укладання договорів за кожним видом енергоносіїв у межах встановлених відповідним головним розпорядником бюджетних коштів обгрунтованих лімітів споживання тощо.

24. Управлінню житлово-комунального господарства Хмельницької міської ради титульні списки та їх уточнення на проведення ремонтів об'єктів благоустрою міста, житлового фонду погоджувати з постійними комісіями з питань планування, бюджету, фінансів та децентралізації і з питань роботи житлово-комунального господарства, приватизації та використання майна територіальної громади міста.

25. Додатки 1-9 до рішення та пояснювальна записка є його невід’ємною частиною.

26. Рішення набирає чинності з 01.01.2019 року.

27. Фінансовому управлінню Хмельницької міської ради рішення оприлюднити в десятиденний строк з дня його прийняття відповідно до частини четвертої статті 28 Бюджетного кодексу України в газеті Хмельницької міської ради «Проскурів».

28. Відповідальність за виконання рішення покласти на головних розпорядників бюджетних коштів міського бюджету.

29. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань планування, бюджету, фінансів та децентралізації і фінансове управління Хмельницької міської ради.

 

Міський голова О.Симчишин

File link
Розмір: 457 КБ
Формат: pdf
File link
Розмір: 278 КБ
Формат: pdf
File link
Розмір: 792 КБ
Формат: pdf
File link
Розмір: 566 КБ
Формат: pdf
File link
Розмір: 636 КБ
Формат: pdf
File link
Розмір: 286 КБ
Формат: pdf
File link
Розмір: 279 КБ
Формат: pdf
File link
Розмір: 916 КБ
Формат: pdf
File link
Розмір: 254 КБ
Формат: pdf
File link
Розмір: 2403 КБ
Формат: pdf

Дорогі хмельничани! Схилімо голови і вшануймо світлу пам'ять та героїчний подвиг воїнів, що загинули на полі бою. Згадаймо мирних громадян та дітей, життя яких обірвала збройна агресія російської федерації проти України. Загальнонаціональна хвилина мовчання... Слава Україні! Героям Слава!