Рішення міської ради

Про організацію та проведення конкурсу з вибору керуючої компанії індустріального парку «Хмельницький»

 

УКРАЇНА
ХМЕЛЬНИЦЬКА МІСЬКА РАДА


Рішення тридцять четвертої сесії

№13 від 09.10.2019 р.

 

Внесені зміни:

рішенням 5-ї сесії міської ради від 21.04.2021 №46

 

Про організацію та проведення конкурсу з вибору керуючої компанії індустріального парку «Хмельницький»

 

З метою вибору на конкурентних засадах керуючої компанії індустріального парку «Хмельницький» шляхом організації і проведення відкритого конкурсу для забезпечення економічного розвитку міста, активізації інвестиційної діяльності, створення нових робочих місць, розвитку сучасної виробничої інфраструктури, розглянувши пропозицію виконавчого комітету міської ради, відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про індустріальні парки», в рамках Програми створення та розвитку індустріального парку «Хмельницький», Концепції індустріального парку «Хмельницький», міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити умови конкурсу з вибору керуючої компанії індустріального парку «Хмельницький» згідно з додатком 1.

2. Утворити та затвердити склад конкурсної комісії з вибору керуючої компанії індустріального парку «Хмельницький» згідно з додатком 2.

3. Затвердити Порядок роботи конкурсної комісії з вибору керуючої компанії індустріального парку «Хмельницький» згідно з додатком 3.

4. Провести конкурс з вибору керуючої компанії індустріального парку «Хмельницький».

5. Доручити конкурсній комісії з вибору керуючої компанії індустріального парку «Хмельницький» підготувати конкурсну документацію та подати її виконавчому комітету міської ради для затвердження та визначення дати проведення конкурсу.

6. Уповноважити конкурсну комісію з вибору керуючої компанії індустріального парку «Хмельницький» здійснити всі необхідні дії щодо організації та проведення конкурсу з вибору керуючої компанії індустріального парку «Хмельницький», в тому числі оприлюднити повідомлення про конкурс у засобах масової інформації.

7. Відповідальність за виконання рішення покласти на заступника міського голови В.Гончарука.

8. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань соціально-економічного розвитку, інвестиційної політики та дерегуляції.

 

Міський голова  О.Симчишин

 

Додаток 1

до рішення сесії міської ради

від 09.10.2019р. №13

УМОВИ ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ

з вибору керуючої компанії індустріального парку «Хмельницький»

1. Загальні положення

1.1. Умови конкурсу з вибору керуючої компанії індустріального парку «Хмельницький» (надалі – умови конкурсу) розроблені відповідно до Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про індустріальні парки», Програми створення та розвитку індустріального парку «Хмельницький» та Концепції індустріального парку «Хмельницький», затверджених рішеннями сесії міської ради відповідно від 11.04.2018 №11 та від 14.12.2018 року №15.

1.2. Терміни, які використовуються в рішенні вживаються у визначених Законом України «Про індустріальні парки» значеннях.

1.3. Організацію та проведення конкурсу з вибору керуючої компанії індустріального парку (надалі – конкурс) здійснює конкурсна комісія з вибору керуючої компанії індустріального парку (надалі – конкурсна комісія).

1.4. Претендентами на участь у конкурсі можуть бути створені згідно із законодавством України юридичні особи незалежно від організаційно-правової форми діяльності.

1.5. Завданням проведення конкурсу є визначення претендента, який запропонував кращі умови щодо створення та функціонування індустріального парку відповідно до умов конкурсу.

1.6. Ініціатор створення індустріального парку – Хмельницька міська рада (надалі – ініціатор створення) укладає договір з переможцем конкурсу про створення та функціонування індустріального парку.

1.7. Підставами для недопущення претендента до участі у конкурсі може бути його невідповідність умовам конкурсу, неподання у заявці на участь у конкурсі необхідної інформації, подання її в неповному обсязі або подання неправдивої інформації.

 

2. Основні умови конкурсу

2.1. Здатність забезпечення належного функціонування індустріального парку у відповідності до розробленого претендентом бізнес-плану.

2.2. Відповідність заявки на участь у конкурсі та бізнес-плану індустріального парку Концепції індустріального парку «Хмельницький».

2.3. Можливість забезпечення переважного використання праці жителів міста Хмельницького та прилеглих населених пунктів.

2.4. Наявність комплексного бачення щодо розбудови інфраструктури індустріального парку, здатної забезпечити постійний інноваційний процес, нарощування експортного потенціалу та створення замкнених циклів виробництва продукції.

2.5. Наявність пропозицій щодо залучення потенційних учасників індустріального парку відповідно до вимог, викладених у Концепції індустріального парку «Хмельницький».

2.6. Здатність залучення додаткового фінансування для облаштування індустріального парку.

 

3. Інформування про проведення конкурсу

3.1. Дату проведення конкурсу визначає виконавчий комітет одночасно із затвердженням конкурсної документації. Оголошення про проведення конкурсу оприлюднюється конкурсною комісією в засобах масової інформації.

3.2. Інформація про оголошення конкурсу з вибору керуючої компанії повинна містити відомості щодо:

3.2.1. Ініціатора створення індустріального парку;

3.2.2. Концепції індустріального парку;

3.2.3. Умов конкурсу, затверджених ініціатором створення;

3.2.4. Земельної ділянки, на якій передбачається створення індустріального парку;

3.2.5. Об’єктів, розміщених на земельній ділянці (перелік, характеристики тощо);

3.2.6. Строку, на який створено індустріальний парк;

3.2.7. Органу, до якого слід звертатися за додатковою інформацією;

3.2.8. Розмір реєстраційного внеску та розрахунковий рахунок, на який його перераховувати.

3.3. За зверненням претендента ініціатор створення надає йому необхідну додаткову інформацію про концепцію індустріального парку, земельну ділянку.

 

4. Реєстраційний внесок та порядок його сплати.

4.1. Претендент, який виявив бажання взяти участь у конкурсі, повинен сплатити реєстраційний внесок.

4.2. Реєстраційний внесок сплачується шляхом безготівкового перерахування коштів на поточний рахунок виконавчого комітету Хмельницької міської ради та використовується на організацію та підготовку проведення конкурсу.

4.3. Сплата реєстраційного внеску підтверджуються відповідними платіжними документами та здійснюється до моменту подачі заявки на участь у конкурсі.

4.4. Розмір реєстраційного внеску складає 17 000 (сімнадцять тисяч) гривень 00 коп.

4.5. Реєстраційний внесок не повертається.

4.6. Реквізити для внесення реєстраційного внеску вказуються в інформації про оголошення конкурсу з вибору керуючої компанії.

 

5. Порядок подання конкурсних пропозицій (заявок)

5.1. Конкурсна пропозиція подається конкурсній комісії в письмовій формі за підписом уповноваженої посадової особи, прошита, пронумерована та скріплена печаткою (за наявності) в закритому конверті.

5.2. Конкурсна пропозиція повинна містити:

5.2.1. Офіційний лист-пропозицію, що містить детальні відомості про претендента (повне найменування, місце знаходження тощо), загальну інформацію про наміри та підтвердження дотримання основних умов конкурсу.

5.2.2. Бізнес-план індустріального парку.

5.2.3. Відомості, які підтверджують можливість претендента забезпечити належне функціонування індустріального парку, наявність досвіду, можливостей технологічного та організаційного забезпечення такої діяльності.

5.2.4. Документи, що підтверджують сплату реєстраційного внеску.

5.2.5. Інші документи, що підтверджують відповідність претендента кваліфікаційним та іншим критеріям, визначені у конкурсній документації.

5.3. Конкурсні пропозиції подаються протягом 30 (тридцяти) днів з дня оголошення конкурсу.

5.4. Конкурсні пропозиції, отримані після закінчення строку подачі, не розглядаються й повертаються претенденту в нерозпечатаних конвертах.

5.5. Претендент конкурсу може оформити та подати тільки одну конкурсну пропозицію.

5.6. Претендент конкурсу має право відкликати свою конкурсну пропозицію до кінцевого терміну подання, повідомивши про це конкурсну комісію письмово.

5.7. Інформація, що міститься у конкурсних пропозиціях претендентів, є конфіденційною і не підлягає розголошенню стороннім особам та іншим претендентам.

5.8. Конкурсна комісія приймає рішення про допущення (недопущення) претендентів до участі в конкурсі з обґрунтуванням причин у разі відмови.

5.9. Конкурсна комісія повідомляє претендентів про допущення (недопущення) до участі в конкурсі.

5.10. Конкурсна комісія має право звернутися в межах повноважень за підтвердженням інформації, наданої претендентами конкурсу, до органів державної влади, підприємств, установ, організацій відповідно до їх компетенції.

 

6. Визначення переможця конкурсу

6.1. Заявки, документи та матеріали, подані претендентами, розглядаються протягом 30 календарних днів з останнього дня, встановленого для подачі заявок.

6.2. Переможцем конкурсу визнається претендент, який запропонував кращі умови створення та функціонування індустріального парку відповідно до умов конкурсу.

6.3. Критеріями оцінки конкурсних пропозицій визначено:

6.3.1. Рівень відповідності заявки на участь у конкурсі та бізнес-плану індустріального парку Концепції індустріального парку «Хмельницький».

6.3.2. Чіткість планово-економічних показників розвитку індустріального парку в бізнес-плані.

6.3.3. Рівень використання праці жителів міста Хмельницького та прилеглих населених пунктів.

6.3.4. Якість пропозицій щодо потенційних учасників індустріального парку.

6.3.5. Рівень співвідношення прогнозованих інвестицій до кількості робочих місць, які будуть створені.

6.3.6. Рівень інноваційності запланованих виробництв.

6.3.7. Кваліфікаційний рівень претендента, наявність відповідного досвіду, можливостей технологічного та організаційного забезпечення діяльності індустріального парку.

6.3.8. Перспективи залучення додаткового фінансування для облаштування індустріального парку.

6.4. У разі якщо заявка на участь у конкурсі надійшла лише від одного претендента, він може бути визнаний переможцем конкурсу за умови забезпечення реалізації визначених ініціатором створення умов конкурсу, а конкурс вважається таким, що відбувся.

6.5. На підставі висновків конкурсної комісії ініціатор створення впродовж десяти днів з останнього дня, встановленого для розгляду конкурсних пропозицій (заявок), приймає рішення про переможця конкурсу.

6.6. Повідомлення про визначення переможця конкурсу надсилається конкурсною комісією переможцю не пізніше п'яти робочих днів з дня прийняття рішення.

6.7. Результати оцінки конкурсних пропозицій претендентів не підлягають розголошенню до укладання договору про створення та функціонування індустріального парку, крім випадків, передбачених законом.

6.8. Конкурс може бути оголошений таким, що не відбувся, у разі коли:

6.8.1. Протягом строку прийняття конкурсних пропозицій не надійшло жодної конкурсної пропозиції (заявки).

6.8.2. Усі подані конкурсні пропозиції (заявки) не відповідають умовам конкурсу, Концепції індустріального парку «Хмельницький», затвердженій рішенням сесії Хмельницької міської ради від 14.12.2018 року №15.

 

7. Укладання договору про створення та функціонування індустріального парку

7.1. Ініціатор створення укладає договір з переможцем конкурсу про створення і функціонування індустріального парку після погодження всіх його умов. Якщо переможець конкурсу не підписав договір у 10-денний термін після прийняття рішення про переможця конкурсу, або відмовився його підписувати, конкурсна комісія має право визначити переможця з числа інших учасників або приймає рішення про проведення нового конкурсу:

7.2. Договір про створення та функціонування індустріального парку укладається між ініціатором створення та вибраною згідно із Законом України «Про індустріальні парки» юридичною особою, яка після його підписання набуває статусу керуючої компанії.

 

Секретар міської ради  М.Кривак

Начальник управління економіки О.Новодон

 

Додаток 2

до рішення сесії міської ради у редакції

рішення 5-ї сесії міської ради від 21.04.2021 року №46

 

СКЛАД

конкурсної комісії з вибору керуючої компанії індустріального парку «Хмельницький» у новій редакції

Голова конкурсної комісії:  

Примуш Роман Борисович

- заступник міського голови.

Заступник голови конкурсної комісії:

Новодон Оксана Юріївна

- начальник управління економіки міської ради.

Секретар конкурсної комісії:

Ступарь Юлія Василівна

- головний спеціаліст відділу розвитку промисловості та підприємництва управління економіки міської ради.

Члени конкурсної комісії:

Василишин Олександр Петрович

- депутат міської ради (за згодою);

Галкін Ігор Григорович

- депутат міської ради (за згодою);

Заганяч Катерина Володимирівна

- депутат міської ради (за згодою);

Крамар Аліна Володимирівна

- заступник начальника управління правового забезпечення та представництва;

Куцка Інна Василівна

- заступник начальника управління з питань екології та контролю за благоустроєм – начальник відділу з питань екології міської ради;

Лукашук Богдан Олегович

- депутат міської ради (за згодою);

Новачок Василь Пилипович

- заступник міського голови - директор департаменту інфраструктури міста;

Матвеєва Людмила Вікторівна

- в.о. начальника управління земельних ресурсів;

Ужва Роман Юрійович

- депутат міської ради (за згодою);

Ямчук Сергій Миколайович

- начальник фінансового управління міської ради.

 

Секретар міської ради В.ДІДЕНКО

Начальник управління економіки О.НОВОДОН

 

Додаток 3

до рішення сесії міської ради

від 09.10.2019р. №13

ПОРЯДОК

роботи конкурсної комісії з вибору керуючої компанії індустріального парку

1. Конкурсна комісія створюється з метою організації і проведення конкурсу з вибору керуючої компанії індустріального парку «Хмельницький».

2. У своїй роботі конкурсна комісія керується Конституцією України, чинним законодавством України, нормативними документами Хмельницької міської ради, цим Порядком.

3. Формою роботи конкурсної комісії є її засідання.

4. Засідання конкурсної комісії вважається правомочним за умови участі у ньому більше половини членів від її загального складу.

5. Рішення конкурсної комісії приймаються простою більшістю голосів присутніх її членів і оформлюються протоколом.

6. Протокол засідання конкурсної комісії підписують її голова та секретар.

7. Конкурсна комісія відповідно до покладених на неї завдань:

7.1. Готує та подає на затвердження виконавчому комітету Хмельницької міської ради конкурсну документацію, яка повинна містити:

7.1.1. Вимоги з підготовки заявки на участь у конкурсі щодо надання:

7.1.1.1. Відомостей про претендента на участь у конкурсі, його місцезнаходження.

7.1.1.2. Бізнес-плану індустріального парку.

7.1.1.3. Відомостей, які підтверджують можливість претендента забезпечити належне функціонування індустріального парку.

7.1.2. Концепцію індустріального парку, затверджену рішенням сесії Хмельницької міської ради від 14.12.2018 року № 15, що визначає основні засади створення та розвитку індустріального парку на території міста Хмельницького.

7.1.3. Проект договору про створення та функціонування індустріального парку.

7.1.4. Перелік критеріїв та методику оцінки конкурсних пропозицій.

7.1.5. Інформацію про валюту, у якій мають здійснюватися розрахунки конкурсної пропозиції.

7.1.6. Визначення способу, місця та кінцевого строку подання конкурсних пропозицій.

7.1.7. Порядок надання необхідної додаткової інформації.

7.1.8. Розмір та порядок сплати реєстраційного внеску.

7.1.9. Прізвище, ім'я, по батькові, посаду та адресу однієї чи кількох посадових осіб ініціатора створення, уповноважених здійснювати зв'язок з претендентами.

Конкурсна документація може містити також іншу інформацію, відповідно до чинного законодавства України, яку конкурсна комісія вважає за необхідне до неї включити.

7.2. Забезпечує організацію та проведення конкурсу на вибір керуючої компанії індустріального парку «Хмельницький».

7.3. Розглядає заявки, подані претендентами, допущені до участі у конкурсі, документи та матеріали з пропозиціями щодо умов створення індустріального парку, визначає їх відповідність умовам конкурсу, готує висновки щодо визначення кращих умов створення та функціонування індустріального парку.

8. Голова конкурсної комісії головує на засіданнях конкурсної комісії, ставить питання на голосування, здійснює підрахунок голосів, підписує протоколи засідань конкурсної комісії. У разі, якщо протягом голосування голоси членів конкурсної комісії розділились порівно вирішальним вважається голос голови конкурсної комісії.

9. Секретар конкурсної комісії веде протокол засідань конкурсної комісії, забезпечує інформування всіх членів конкурсної комісії про проведення засідань, готує та надає членам конкурсної комісії усю документацію, матеріали та інші документи, необхідні для забезпечення її діяльності, а також готує проекти звернень та іншої кореспонденції для спілкування з учасниками конкурсу.

10. Перше засідання конкурсна комісія проводить для погодження конкурсної документації.

11. Секретар конкурсної комісії несе відповідальність за належне інформування про конкурс, розміщення оголошення відповідно до положення про проведення конкурсу з вибору керуючої компанії індустріального парку.

12. Протягом періоду, наданого для отримання конкурсних пропозицій, конкурсна комісія може отримувати запити на роз’яснення окремих положень конкурсної документації від претендентів конкурсу, натомість самі роз’яснення повинні надсилатися протягом 3 робочих днів з моменту отримання запиту та скеровуватися усім учасникам конкурсу незалежно від того хто з учасників надіслав запит.

13. Всі заявки-пропозиції з пакетами документів від претендентів конкурсу, які надходять до конкурсної комісії реєструються у відповідному журналі, аркуші якого повинні бути прошиті та пронумеровані, із зазначенням дати та години надходження, зберігає секретар конкурсної комісії до дати розкриття конкурсних пропозицій.

14. Після закінчення терміну отримання конкурсних пропозицій, голова конкурсної комісії скликає засідання конкурсної комісії з метою розкриття конкурсних пропозицій. При цьому ведеться протокол розкриття конкурсних пропозицій, до якого заносяться відомості, визначені умовами конкурсу.

15. Протокол розкриття підписують всі присутні члени конкурсної комісії.

16. На засідання конкурсної комісії з розкриття конкурсних пропозицій запрошуються також учасники-претенденти конкурсу та представники засобів масової інформації.

17. Після розкриття конкурсних пропозицій секретар конкурсної комісії надає доступ до конкурсних пропозицій усім членам конкурсної комісії.

18. Не допускається і забороняється членам конкурсної комісії надавати доступ до конкурсних пропозицій будь-яким третім особам, давати коментарі засобам масової інформації з питань змісту конкурсних пропозицій чи розголошувати інформацію про оцінку конкурсних пропозицій будь-яким іншим чином до моменту затвердження результатів конкурсу ініціатором створення індустріального парку, або довше, якщо таке визначене чинним законодавством України та умовами учасників; проводити зустрічі з претендентами конкурсу чи спілкуватися з їх представниками у будь-який спосіб.

19. Конкурсна комісія може готувати та подавати до претендентів запити на роз’яснення окремих питань змісту їхніх конкурсних пропозицій у письмовій формі.

20. Кожен член конкурсної комісії керується умовами конкурсу та цим Порядком.

21. Кожен член конкурсної комісії може визначати самостійно для себе методологію оцінки згідно з встановленими критеріями і подавати свої пропозиції про встановлення результатів конкурсу на засіданні конкурсної комісії.

22. Секретар конкурсної комісії готує проект протоколу засідання конкурсної комісії і пропонує голові конкурсної комісії ознайомити всіх членів конкурсної комісії, для подальшого відкритого голосування.

23. Конкурсна комісія надсилає повідомлення про визначення переможця конкурсу переможцю не пізніше п’яти днів з дня прийняття рішення ініціатором створення про переможця конкурсу.

24. Кожен учасник конкурсу має право оскаржити його результати відповідно до вимог чинного законодавства України.

 

Секретар міської ради  М.Кривак

Начальник управління економіки О.Новодон

 

(Пункт 4.6 додатку 1 рішення викладено у новій редакції відповідно до

рішення 5-ї сесії міської ради від 21.04.2021 №46)

(Додаток 2 до рішення викладено у новій редакції відповідно до

рішення 5-ї сесії міської ради від 21.04.2021 №46)

 

File link
Розмір: 117 КБ
Формат: doc

Дорогі хмельничани! Схилімо голови і вшануймо світлу пам'ять та героїчний подвиг воїнів, що загинули на полі бою. Згадаймо мирних громадян та дітей, життя яких обірвала збройна агресія російської федерації проти України. Загальнонаціональна хвилина мовчання... Слава Україні! Героям Слава!