Рішення міської ради

Про внесення змін та доповнень до Статуту комунального підприємства «Хмельницький міський лікувально-діагностичний центр» Хмельницької міської ради та затвердження його в новій редакції

ХМЕЛЬНИЦЬКА МІСЬКА РАДА


Рішення позачергової двадцятої сесії

№2 від 31.10.2022 р.

 

Про внесення змін та доповнень до Статуту комунального підприємства «Хмельницький міський лікувально-діагностичний центр» Хмельницької міської ради та затвердження його в новій редакції

 

Розглянувши пропозицію виконавчого комітету, враховуючи рішення міської ради від 17.06.2022 № 22 «Про припинення комунального підприємства «Медичний стоматологічний центр» Хмельницької міської ради шляхом приєднання до комунального підприємства «Хмельницький міський лікувально-діагностичний центр» Хмельницької міської ради» та рішення міської ради від 23.09.2022 № 8 «Про затвердження передавального акту комунального підприємства «Медичний стоматологічний центр» Хмельницької міської ради», з метою здійснення додаткових видів економічної діяльності підприємства, керуючись Господарським Кодексом України, Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань», Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни та доповнення до Статуту комунального підприємства «Хмельницький міський лікувально-діагностичний центр» Хмельницької міської ради, затвердженого рішенням тринадцятої сесії міської ради від 23.02.2022 № 19 «Про зміну розміру статутного капіталу, внесення змін до статуту, затвердження  в новій редакції статуту комунального підприємства «Хмельницький міський лікувально-діагностичний центр» Хмельницької міської ради», а саме:

1.1. в тексті Статуту вираз «територіальна громада міста Хмельницького» замінити виразом «Хмельницька міська територіальна громада» у відповідних відмінках;

1.2. пункт 1.1. розділу 1 після слів «вторинної (спеціалізованої) консультативно-діагностичної» доповнити словами «спеціалізованої стоматологічної»;

1.3. пункт 1.2. розділу 1 викласти в такій редакції: «1.2. Підприємство створене за рішенням сесії Хмельницької міської ради №10 від 27.12.2018 року шляхом злиття Хмельницької міської поліклініки №1, Хмельницької міської поліклініки №2,  Хмельницької міської поліклініки №3, Хмельницької міської поліклініки №4 та комунального закладу «Хмельницький міський лікувально-діагностичний центр» в комунальне підприємство «Хмельницький міський лікувально-діагностичний центр» Хмельницької міської ради та приєднання комунального підприємства «Медичний стоматологічний центр» Хмельницької міської ради згідно рішення сесії Хмельницької міської ради № 22 від 17.06.2022 року.»;

1.4. розділ 1 доповнити пунктами 1.8., 1.9. наступного змісту:

«1.8. Основними принципами діяльності Підприємства є гуманізм та демократизм, свобода і відповідальність, законність, пріоритетність загальнолюдських цінностей, взаємодія з іншими лікувальними закладами.»,

«1.9. Надання медичної допомоги населенню Підприємством здійснюється незалежно від раси, національності, статі, майнового і соціального стану, походження та релігійних переконань.».

У зв’язку з цим пункт 1.8. вважати відповідно пунктом 1.10.;

1.5. пункт 1.3. розділу 1 викласти в такій редакції: «1.3. Підприємство є правонаступником усього майна, всіх прав та обов’язків Хмельницької міської поліклініки №1, Хмельницької міської поліклініки №2, Хмельницької міської поліклініки №3, Хмельницької міської поліклініки №4, комунального закладу «Хмельницький міський лікувально-діагностичний центр» та комунального підприємства «Медичний стоматологічний центр» Хмельницької міської ради.»;

1.6. пункт 3.1. розділу 3 викласти в такій редакції: «3.1. Основною метою діяльності Підприємства є надання амбулаторно-поліклінічної, вторинної (спеціалізованої) амбулаторної, консультативно-діагностичної та спеціалізованої стоматологічної допомоги населенню, послуг медичного характеру, включаючи широкий спектр профілактичних та лікувальних заходів з підтримки громадського здоров’я, а також інших функцій на основі професійної діяльності медичних працівників.»;

1.7. підпункт 3.2.1 пункту 3.2. розділу 3 викласти в такій редакції: «3.2.1 надання, відповідно до вимог чинного законодавства України, галузевих стандартів, на безоплатній та платній основі послуг вторинної (спеціалізованої) амбулаторної медичної допомоги, проведення діагностики із застосуванням високотехнологічного обладнання та/або спеціалізованих медичних процедур, інших видів медичної допомоги населенню кваліфікованими лікарями-спеціалістами Підприємства;»;

1.8. підпункт 3.2.2. пункту 3.2. розділу 3 викласти в такій редакції: «3.2.2. стоматологічна практика - для забезпечення населення доступною, своєчасною, якісною та ефективною стоматологічною (терапевтичною, хірургічною, ортопедичною та ортодонтною) медичною допомогою;»;

1.9. пункт 3.2. розділу 3 доповнити підпунктами 3.2.3., 3.2.4., 3.2.12. наступного змісту:

«3.2.3. надання невідкладної стоматологічної допомоги мешканцям громади (терапевтичної, хірургічної), підготовка до зубопротезування та зубопротезування пільгових категорій населення, згідно з нормами чинного законодавства України;»,

«3.2.4. організація проведення відновлювального лікування (реабілітації) осіб після травм, захворювань, хірургічного втручання тощо;»,

«3.2.12. використання електронної медичної інформаційної системи (МІС), здійснення електронного документообігу;».

У зв’язку з цим підпункти 3.2.3.-3.2.9. вважати відповідно  підпунктами 3.2.5.-3.2.11., підпункти 3.2.10-3.2.28. вважати відповідно підпунктами 3.2.13.-3.2.31.;

1.10. підпункт 3.2.16. пункту 3.2. розділу 3 викласти в такій редакції: «3.2.16. активна участь у реалізації місцевих та державних програм в галузі охорони здоров’я;»;

1.11. підпункт 3.2.31. пункту 3.2. розділу 3 викласти в такій редакції: «3.2.31. інша діяльність, не заборонена чинним законодавством України, необхідна для належного забезпечення та підвищення якості лікувально-діагностичного процесу, управління ресурсами, розвитку та підвищення якості кадрового потенціалу Підприємства.»;

1.12. пункт 4.2. розділу 4 викласти в такій редакції: «4.2. Підприємство здійснює некомерційну господарську діяльність, організовує свою діяльність відповідно до фінансового плану та плану використання бюджетних коштів, погоджених та затверджених в установленому цим Статутом порядку.»;

1.13. пункт 4.3. розділу 4 викласти в такій редакції: «4.3. Підприємство самостійно організовує надання платних медичних послуг і реалізує їх за цінами (тарифами), що затверджені наказом директора Підприємства.»;

1.14. пункт 4.4. розділу 4 викласти в такій редакції: «4.4. Для закупівель необоротних активів, сировини та основних матеріалів, робіт та послуг Підприємство застосовує процедури закупівель, визначені чинним законодавством України.»;

1.15. пункт 4.12. розділу 4 викласти в такій редакції: «4.12. Забороняється розподіл отриманих доходів (прибутків) Підприємства або їх частини між Засновником та працівниками (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску)  та іншими пов’язаними з ними особами.»;

1.16. підпункт 5.3.3 пункту 5.3 розділу 5 викласти в такій редакції «5.3.3. Створювати разом із Засновником необхідні умови, для забезпечення доступної і якісної медичної допомоги населенню, організації належного управління внутрішнім лікувально-діагностичним процесом і ефективного використання майна та інших ресурсів Підприємства, забезпечувати додержання чинного законодавства України про працю, правил та норм охорони праці, техніки безпеки, соціального страхування.»;

1.17. пункт 5.4. розділу 5 викласти в такій редакції: «5.4. Директор Підприємства та головний бухгалтер несуть персональну відповідальність за додержання порядку ведення бухгалтерського обліку, достовірності його даних, а також даних фінансової та статистичної звітності.»;

1.18. підпункт 6.5.2. пункту 6.5. розділу 6 викласти в такій редакції: «6.5.2. Погоджує фінансовий план та план використання бюджетних коштів.»;

1.19. підпункт 6.6.17. пункту 6.6. розділу 6 викласти в такій редакції: «6.6.17. Затверджує положення про структурні підрозділи Підприємства, інші положення та порядки, що мають системний характер, зокрема:

- положення про порядок надання платних медичних послуг;

- положення про порядок надання платних послуг зі стажування лікарів-інтернів за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб;

- порядок надходження і використання коштів, отриманих як благодійні внески, гранти та дарунки;

- порядок приймання, зберігання, відпуску та обліку лікарських засобів та медичних виробів;

- тощо.»;

1.20. пункт 6.7. розділу 6 викласти в такій редакції: «6.7. У разі відсутності директора або неможливості виконувати свої обов’язки з інших причин, обов’язки виконує медичний директор, заступник директора чи інша особа, визначена наказом Уповноваженого органу управління.»;

1.21. пункт 7.3. розділу 7 викласти в такій редакції: «7.3. Планування фінансово-господарської діяльності здійснюється Підприємством шляхом складання у встановленому порядку річних фінансових планів.

Підприємство звітує про стан виконання фінансового плану в порядку, визначеному Засновником (власником).»;

1.22. розділ 7 доповнити пунктом: «7.4. План використання бюджетних коштів та штатний розпис погоджуються з Уповноваженим органом управління та затверджуються директором Підприємства.», у зв’язку з цим пункти 7.4.-7.7. вважати відповідно пунктами 7.5.-7.8.;

1.23. пункт 8.3. розділу 8 викласти в такій редакції: «8.3. Штатну чисельність Підприємства директор визначає на власний розсуд на підставі фінансового плану та плану використання бюджетних коштів Підприємства, погоджених та затверджених в установленому цим Статутом порядку, з урахуванням необхідності створення відповідних умов для забезпечення належної доступності та якості медичної допомоги.»;

1.24. абзац другий пункту 9.1. розділу 9 викласти в такій редакції: «Майно Підприємства становлять необоротні та оборотні активи, вартість яких відображається у самостійному балансі Підприємства.».

2. Затвердити нову редакцію Статуту комунального підприємства «Хмельницький міський лікувально-діагностичний центр» Хмельницької міської ради, яку доручити підписати начальнику управління охорони здоров’я Хмельницької міської ради Б. Ткачу (згідно з додатком).

3. Відповідальність  за  виконання рішення  покласти на управління охорони здоров’я Хмельницької міської ради.

4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань охорони здоров'я, соціальної політики, гуманітарних питань та розвитку громадянського суспільства, свободи слова та інформації.

 

Міський голова О. СИМЧИШИН

 

Додаток

до рішення сесії міської ради

від 31.10.2022 року №2

Статут

комунального підприємства «Хмельницький міський лікувально-діагностичний центр»

Хмельницької міської ради

(нова редакція)

 

1. Загальні положення

1.1. Комунальне підприємство «Хмельницький міський лікувально-діагностичний центр» Хмельницької міської ради (далі – Підприємство) є закладом охорони здоров’я - комунальним унітарним некомерційним підприємством, що забезпечує надання амбулаторно-поліклінічної, вторинної (спеціалізованої) консультативно-діагностичної, спеціалізованої стоматологічної, інших видів медичної допомоги населенню відповідно до вимог чинного законодавства, галузевих стандартів надання медичної допомоги.

1.2. Підприємство створене за рішенням сесії Хмельницької міської ради № 10 від 27.12.2018 року шляхом злиття Хмельницької міської поліклініки № 1, Хмельницької міської поліклініки № 2,  Хмельницької міської поліклініки № 3, Хмельницької міської поліклініки № 4 та комунального закладу «Хмельницький міський лікувально-діагностичний центр» в комунальне підприємство «Хмельницький міський лікувально-діагностичний центр» Хмельницької міської ради та приєднання комунального підприємства «Медичний стоматологічний центр» Хмельницької міської ради згідно рішення сесії Хмельницької міської ради № 22 від 17.06.2022 року.

1.3. Підприємство є правонаступником усього майна, всіх прав та обов’язків Хмельницької міської поліклініки № 1, Хмельницької міської поліклініки № 2, Хмельницької міської поліклініки № 3, Хмельницької міської поліклініки № 4, комунального закладу «Хмельницький міський лікувально-діагностичний центр» та комунального підприємства «Медичний стоматологічний центр» Хмельницької міської ради.

1.4. Засновником Підприємства є Хмельницька міська територіальна громада, в особі Хмельницької міської ради (далі – Засновник).

1.5. Управління охорони здоров’я Хмельницької міської ради є органом, який виконує функції уповноваженого органу управління (далі - Уповноважений орган управління).

1.6 Підприємство засноване на базі відокремленої частини комунальної власності Хмельницької міської територіальної громади в особі Хмельницької міської ради.

1.7. Підприємство  здійснює господарську некомерційну діяльність, спрямовану на досягнення медичних, соціальних та інших результатів без мети одержання прибутку.

1.8. Основними принципами діяльності Підприємства є гуманізм та демократизм, свобода і відповідальність, законність, пріоритетність загальнолюдських цінностей, взаємодія з іншими лікувальними закладами.

1.9. Надання медичної допомоги населенню Підприємством здійснюється незалежно від раси, національності, статі, майнового і соціального стану, походження та релігійних переконань.

1.10. Підприємство  у своїй діяльності керується Конституцією України, Господарським та Цивільним Кодексами України, законами України, постановами Верховної Ради України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, загальнообов’язковими для всіх закладів охорони здоров’я, наказами та інструкціями Міністерства охорони здоров’я, нормативними актами Національної служби здоров’я,  загальнообов’язковими нормативними актами інших центральних органів виконавчої влади, рішеннями Хмельницької міської ради та її виконавчого комітету, наказами Уповноваженого органу управління і цим Статутом.

 

2. Найменування та місцезнаходження

2.1. Найменування:

- повне українською мовою: Комунальне підприємство «Хмельницький міський лікувально-діагностичний центр» Хмельницької міської ради;

- скорочене  українською мовою: КП "ХМЛДЦ".

2.2. Місцезнаходження:  (юридична адреса): 29013, м. Хмельницький, вул. Подільська, 54.

 

3. Мета і предмет діяльності

3.1. Основною метою діяльності Підприємства є надання амбулаторно-поліклінічної, вторинної (спеціалізованої) амбулаторної, консультативно-діагностичної та спеціалізованої стоматологічної допомоги населенню, послуг медичного характеру, включаючи широкий спектр профілактичних та лікувальних заходів з підтримки громадського здоров’я, а також інших функцій на основі професійної діяльності медичних працівників.

3.2. Відповідно до поставленої мети предметом діяльності Підприємства є:

3.2.1. надання, відповідно до вимог чинного законодавства України, галузевих стандартів, на безоплатній та платній основі послуг вторинної (спеціалізованої) амбулаторної медичної допомоги, проведення діагностики із застосуванням високотехнологічного обладнання та/або спеціалізованих медичних процедур, інших видів медичної допомоги населенню кваліфікованими лікарями-спеціалістами Підприємства;

3.2.2. стоматологічна практика - для забезпечення населення доступною, своєчасною, якісною та ефективною стоматологічною (терапевтичною, хірургічною, ортопедичною та ортодонтною) медичною допомогою;

3.2.3. надання невідкладної стоматологічної допомоги мешканцям громади (терапевтичної, хірургічної), підготовка до зубопротезування та зубопротезування пільгових категорій населення, згідно з нормами чинного законодавства України;

3.2.4. організація проведення відновлювального лікування (реабілітації) осіб після травм, захворювань, хірургічного втручання тощо;

3.2.5. здійснення іншої діяльності, необхідної для належного забезпечення профілактики, діагностики і лікування хвороб;

3.2.6. забезпечення дотримання наступності та послідовності у наданні медичних послуг населенню закладами охорони здоров’я, що надають первинну медико-санітарну допомогу, вторинну (спеціалізовану), третинну (високоспеціалізовану) та екстрену медичну допомогу;

3.2.7. направлення хворих, що не потребують цілодобового спостереження для подальшого лікування в заклади охорони здоров’я первинного рівня надання медичної допомоги;

3.2.8. направлення хворих, що потребують цілодобового спостереження  для подальшого лікування в заклади охорони здоров’я вторинного та третинного  рівня надання медичної допомоги.

3.2.9. плановий прийом хворих за направленнями Центрів первинної медико-санітарної допомоги, інших закладів охорони здоров’я та/або за самозверненням пацієнтів, а також у разі невідкладної допомоги;

3.2.10. забезпечення додержання стандартів медичної допомоги (медичних стандартів), клінічних протоколів, табелів матеріально-технічного оснащення;

3.2.11. впровадження нових форм і методів профілактики, діагностики, лікування та реабілітації захворювань;

3.2.12. використання електронної медичної інформаційної системи (МІС), здійснення електронного документообігу;

3.2.13. організація стаціонарозамінних форм надання медичної допомоги (ліжка денного перебування);

3.2.14. проведення експертизи тимчасової непрацездатності хворих, видача і продовження листків непрацездатності;

3.2.15. направлення на медико-соціальні експертні комісії (МСЕК) громадян з ознаками стійкої втрати працездатності;

3.2.16. активна участь у реалізації місцевих та державних програм в галузі охорони здоров’я;

3.2.17. організація пільгового забезпечення лікарськими засобами населення у визначеному законодавством порядку;

3.2.18. проведення заходів з попередження і своєчасного виявлення захворювань, зменшення рівня ускладнень, інвалідності та смертності населення, в першу чергу від попереджувальних захворювань та станів;

3.2.19. проведення попередніх та періодичних медичних оглядів, у тому числі на договірних умовах;

3.2.20. ведення затвердженої медичної документації, оперативної інформації та статистичної звітності;

3.2.21. розробка та втілення нових організаційних форм з надання медичної допомоги населенню;

3.2.22. проведення профілактичних та протиепідемічних заходів, проведення широкої санітарно-освітньої роботи, направленої на покращення гігієнічних знань і виховання населення;

3.2.23. організація та надання платних медичних послуг населенню та юридичним особам відповідно до чинного законодавства;

3.2.24. визначення потреби структурних підрозділів Підприємства та населення у лікарських засобах, виробах медичного призначення, медичному обладнанні і транспортних засобах для забезпечення населення доступною, своєчасною та якісною медичною допомогою;

3.2.25. моніторинг виконання та фінансового забезпечення державних соціальних нормативів із забезпечення населення спеціалізованою медичною допомогою;

3.2.26. забезпечення підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників Підприємства;

3.2.27. господарська діяльність, в тому числі своєчасне матеріально-технічне забезпечення, оснащення сучасною апаратурою, утримання будівель, споруд і технічних засобів у належному стані;

3.2.28. самостійне або спільне з іншими закладами надання медичних послуг особам, що застраховані по програмах медичного страхування за рахунок коштів відповідних страхових компаній чи страхових організацій;

3.2.29. забезпечення дотримання Закону України «Про захист персональних даних»;

3.2.30. придбання, перевезення, зберігання, використання та знищення наркотичних засобів, їх аналогів або прекурсорів, замісників їх аналогів, прекурсорів, отруйних чи сильнодіючих речовин або отруйних чи сильнодіючих засобів, психотропних речовин за наявності ліцензії на здійснення відповідних видів діяльності у Закладі у порядку, встановленому чинним законодавством;

3.2.31. інша діяльність, не заборонена чинним законодавством України, необхідна для належного забезпечення та підвищення якості лікувально-діагностичного процесу, управління ресурсами, розвитку та підвищення якості кадрового потенціалу Підприємства.

3.3. Провадження господарської діяльності з медичної практики на Підприємстві відбувається за наявності відповідної ліцензії. Окремими видами діяльності Підприємство може займатись тільки на підставі дозволу (ліцензії), згідно з чинним законодавством України.

3.4. Для забезпечення медичної допомоги населенню Підприємство має право на договірних засадах залучати фахівців/спеціалістів інших лікувальних закладів.

3.5. Підприємство може бути базою стажування лікарів-інтернів і клінічною базою медичних навчальних закладів усіх рівнів акредитації та закладів післядипломної освіти.

 

4. Юридичний статус

4.1. Підприємство  є юридичною особою публічного права. Права і обов'язки юридичної особи Підприємство  набуває з дня його державної реєстрації.

Підприємство користується закріпленим за ним комунальним майном, що є власністю Хмельницької міської територіальної громади  на праві оперативного управління.

4.2. Підприємство здійснює некомерційну господарську діяльність, організовує свою діяльність відповідно до фінансового плану та  плану використання бюджетних коштів, погоджених та затверджених в установленому цим Статутом порядку.

4.3. Підприємство самостійно організовує надання платних медичних послуг і реалізує їх за цінами (тарифами), що затверджені наказом директора Підприємства.

4.4. Для закупівель необоротних активів, сировини та основних матеріалів, робіт та послуг Підприємство застосовує процедури закупівель, визначені чинним законодавством України.

4.5. Збитки, завдані Підприємству  внаслідок виконання рішень органів державної влади чи органів місцевого самоврядування, які було визнано судом неконституційними або недійсними, підлягають відшкодуванню зазначеними органами добровільно або за рішенням суду.

4.6. Для здійснення господарської некомерційної діяльності Підприємство залучає і використовує матеріально-технічні, фінансові, трудові та інші види ресурсів, використання яких не заборонено законодавством.

4.7. Підприємство  має самостійний баланс, рахунки в установах банків, органах Державного казначейства України, круглу печатку із своїм найменуванням, штампи, а також бланки з власними реквізитами.

4.8. Засновник та Уповноважений орган управління не відповідають за зобов'язаннями Підприємства,  а Підприємство   не відповідає за зобов'язаннями Засновника та Уповноваженого органу управління, крім випадків, передбачених законодавством.

4.9. Підприємство  має право укладати угоди, набувати майнових та особистих немайнових прав, нести обов’язки, бути особою, яка бере участь у справі, що розглядається в судах України, третейських та міжнародних судах.

4.10. Підприємство самостійно визначає свою організаційну структуру, встановлює чисельність працівників і затверджує штатний розпис.

4.11. Підприємство надає медичні послуги на підставі ліцензії на медичну практику. Підприємство має право здійснювати лише ті види медичної практики, які дозволені органом ліцензування при видачі ліцензії на медичну практику.

4.12. Забороняється розподіл отриманих доходів (прибутків) Підприємства або їх частини між Засновником та працівниками (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску)  та іншими пов’язаними з ними особами.

4.13. Доходи (прибутки) Підприємства використовуються виключно для фінансування видатків на його утримання, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямків діяльності, визначених цим Статутом.

 

5. Права та обов’язки

5.1. Підприємство має право:

5.1.1. Звертатися у порядку, передбаченому законодавством, до центральних та місцевих органів державної виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, а також підприємств і організацій незалежно від форм власності та підпорядкування, для отримання інформації та матеріалів, необхідних для виконання покладених на Підприємство  завдань.

5.1.2. Планувати, організовувати і здійснювати свою статутну діяльність, визначати основні напрямки свого розвитку відповідно до своїх завдань і цілей, у тому числі спрямовувати отримані від господарської діяльності кошти на утримання Підприємства та його матеріально-технічне забезпечення

5.1.3. Укладати господарські угоди з підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності та підпорядкування, а також фізичними особами відповідно до законодавства України. Здійснювати співробітництво з іноземними організаціями відповідно до законодавства України.

5.1.4. Визначати напрямки використання грошових коштів у порядку, визначеному чинним законодавством України.

5.1.5. Здійснювати власне будівництво, реконструкцію, капітальний та поточний ремонт основних фондів у визначеному законодавством порядку.

5.1.6. Залучати підприємства, установи та організації для реалізації своїх статутних завдань у визначеному законодавством порядку.

5.1.7. Співпрацювати з лікувально-профілактичними закладами первинного, вторинного та третинного рівнів, науковими установами.

5.1.8. Надавати консультативну допомогу з питань, що належать до його компетенції, спеціалістам інших закладів охорони здоров’я на їх запит.

5.1.9. Здійснювати інші права, що не суперечать законодавству України.

5.2. Підприємство:

5.2.1. Визначає потребу і здійснює придбання матеріальних ресурсів у підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності, а також у фізичних осіб відповідно до чинного  законодавства України.

5.2.2. Створює належні умови для високопродуктивної праці, забезпечує додержання законодавства про працю, правил та норм охорони праці, техніки безпеки, соціального страхування.

5.2.3. Здійснює бухгалтерський облік, веде фінансову та статистичну звітність згідно з чинним законодавством України.

5.3. Обов’язки Підприємства:

5.3.1. Керуватись у своїй діяльності Конституцією України, Господарським та Цивільним Кодексами України, законами України, постановами Верховної Ради України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, загальнообов’язковими для всіх закладів охорони здоров’я наказами та інструкціями Міністерства охорони здоров’я, нормативними актами Національної служби здоров’я, загальнообов’язковими нормативними актами інших центральних органів виконавчої влади, рішеннями Хмельницької міської ради та її виконавчого комітету, наказами Уповноваженого органу управління і цим Статутом.

5.3.2. Планувати свою діяльність з метою реалізації єдиної комплексної політики в галузі охорони здоров’я (зі свого напрямку).

5.3.3. Створювати разом із Засновником необхідні умови, для забезпечення доступної і якісної медичної допомоги населенню, організації належного управління внутрішнім лікувально-діагностичним процесом і ефективного використання майна та інших ресурсів Підприємства, забезпечувати додержання чинного законодавства України про працю, правил та норм охорони праці, техніки безпеки, соціального страхування.

5.3.4. Забезпечувати своєчасну сплату податкових та інших обов’язкових платежів з урахуванням своєї статутної діяльності та відповідно до чинного законодавства України.

5.3.5. Розробляти та реалізовувати кадрову політику, контролювати підвищення кваліфікації працівників.

5.3.6. Акумулювати власні надходження та витрачати їх в інтересах Підприємства  відповідно до чинного законодавства України та цього Статуту.

5.4 Директор Підприємства та головний бухгалтер несуть персональну відповідальність за додержання порядку ведення бухгалтерського обліку, достовірності його даних, а також даних фінансової та статистичної звітності.

 

6. Управління Підприємством

6.1. Управління Підприємством  здійснюється відповідно до цього Статуту на основі поєднання прав Засновника, Уповноваженого органу управління та керівника Підприємства, щодо господарського використання комунального майна і участі в управлінні трудового колективу.

6.2. Поточне керівництво Підприємством здійснює керівник Підприємства – Директор, який призначається на посаду відповідно до чинного законодавства України на конкурсній основі, шляхом укладання з ним контракту на строк від трьох до п’яти років. Права, обов’язки і відповідальність  Директора,   умови   його   матеріального забезпечення, інші умови найму визначаються контрактом та чинним законодавством України.

6.3. З метою сприяння реалізації права громадян на участь в управлінні охороною здоров'я, при Підприємстві може створюватися Спостережна рада. Спостережна рада (у разі її створення)  розглядає питання, зокрема, щодо дотримання прав та забезпечення безпеки пацієнтів, додержання вимог законодавства при здійсненні медичного обслуговування населення Підприємством, фінансово-господарської діяльності Підприємства.  Порядок утворення,  права, обов’язки Спостережної ради Підприємства і положення про неї затверджуються відповідно до чинного законодавства України.

6.4. Засновник:

6.4.1. Затверджує статут Підприємства та зміни до нього.

6.4.2. Приймає рішення про реорганізацію та ліквідацію Підприємства, призначає ліквідаційну комісію, комісію з припинення, затверджує ліквідаційний баланс, передавальний баланс.

6.4.3. Погоджує Підприємству договори про спільну діяльність, за якими використовується майно, що перебуває в його оперативному управлінні, кредитні договори та договори застави.

6.4.4. Здійснює інші повноваження визначені законодавством.

6.5. Уповноважений орган управління:

6.5.1. Визначає основні напрямки діяльності Підприємства, затверджує плани діяльності та форми звітів про їх виконання.

6.5.2. Погоджує фінансовий план та план використання бюджетних коштів.

6.5.3. Проводить моніторинг медичної та фінансової діяльності Підприємства.

6.5.4. Здійснює контроль за фінансовою (бюджетною) та штатною дисциплінами Підприємства.

6.5.5. Здійснює контроль за ефективним використанням та збереженням майна і коштів Підприємства, не втручаючись в оперативно-господарську діяльність Підприємства.

6.5.6. Забезпечує приведення у відповідність із законодавством Статуту та внутрішніх положень Підприємства.

6.5.7. Погоджує створення філій, представництв, відділень та інших відокремлених підрозділів Підприємства (надалі – Філії). Такі Філії діють відповідно до положення про них, погодженого із Уповноваженим органом управління та затвердженого наказом керівника Підприємства.

6.5.8. Здійснює інші повноваження визначені законодавством.

6.6. Директор Підприємства:

6.6.1. Діє без довіреності від імені Підприємства, представляє його інтереси в органах державної влади і органах місцевого самоврядування, інших органах, у відносинах з іншими юридичними та фізичними особами, підписує від його імені документи та видає довіреності та делегує право підпису документів іншим посадовим особам Підприємства, укладає договори, відкриває в органах Державної казначейської служби України та установах банків поточні та інші рахунки.

6.6.2. Самостійно вирішує питання діяльності Підприємства за винятком тих, що віднесені законодавством та цим Статутом до компетенції Засновника та Уповноваженого органу управління.

6.6.3. Організовує роботу Підприємства щодо надання населенню, згідно з вимогами нормативно-правових актів медичної допомоги.

6.6.4. Несе відповідальність за формування та виконання фінансового плану, плану використання бюджетних коштів  і плану розвитку Підприємства, результати його господарської діяльності, виконання показників ефективності діяльності Підприємства, якість послуг, що надаються Підприємством, використання наданого на праві оперативного управління Підприємству майна територіальної громади і доходу згідно з вимогами законодавства, цього Статуту та укладених Підприємством договорів.

6.6.5. Користується правом розпорядження майном та коштами Підприємства відповідно до законодавства та цього Статуту. Забезпечує ефективне використання і збереження закріпленого за Підприємством на праві оперативного управління майна.

6.6.6. У межах своєї компетенції видає накази та інші акти, дає вказівки, обов’язкові для всіх підрозділів та працівників Підприємства.

6.6.7. Забезпечує контроль за веденням та зберіганням медичної та іншої документації.

6.6.8. У строки і в порядку, встановлені законодавством, повідомляє відповідні органи про будь-які зміни в даних про Підприємство, внесення яких є обов’язковим до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

6.6.9. Подає в установленому порядку Уповноваженому органу управління квартальну, річну, фінансову (бухгалтерську), статистичну та іншу звітність Підприємства, за формами та в терміни встановлені Уповноваженим органом управління.

6.6.10. Приймає рішення про прийняття на роботу, звільнення з роботи працівників Підприємства, а також інші, передбачені законодавством про працю рішення в сфері трудових відносин, укладає трудові договори з працівниками Підприємства. Забезпечує раціональний добір кадрів, дотримання працівниками правил внутрішнього трудового розпорядку. Створює умови підвищення фахового і кваліфікаційного рівня працівників згідно із затвердженим в установленому порядку штатним розписом.

6.6.11. Обирає форми і системи оплати праці, встановлює працівникам конкретні розміри посадових окладів, премій, винагород, надбавок і доплат на умовах, передбачених колективним договором.

6.6.12. Забезпечує проведення колективних переговорів, укладення колективного договору в порядку, визначеному законодавством України.

6.6.13. Призначає на посаду та звільняє з посади своїх заступників, головного бухгалтера, керівників структурних підрозділів та інших працівників Підприємства відповідно до чинного законодавства.

6.6.14. Забезпечує дотримання на Підприємстві вимог законодавства про охорону праці, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм і правил, створення належних умов праці.

6.6.15. Вживає заходів до своєчасної та в повному обсязі виплати заробітної плати, а також передбачених законодавством податків, зборів та інших обов’язкових платежів.

6.6.16. Несе відповідальність за збитки, завдані Підприємству з вини керівника Підприємства в порядку, визначеному законодавством.

6.6.17. Затверджує положення про структурні підрозділи Підприємства, інші положення та порядки, що мають системний характер, зокрема:

- положення про порядок надання платних медичних послуг;

- положення про порядок надання платних послуг зі стажування лікарів-інтернів за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб;

- порядок надходження і використання коштів, отриманих як благодійні внески, гранти та дарунки;

- порядок приймання, зберігання, відпуску та обліку лікарських засобів та медичних виробів;

- тощо.

6.6.18. Вирішує інші питання, віднесені до компетенції директора Підприємства згідно із законодавством, цим Статутом та контрактом.

6.6.19. Затверджує ціни (тарифи) на роботи та платні послуги, що надаються Підприємством.

6.7. У разі відсутності директора або неможливості виконувати свої обов’язки з інших причин, обов’язки виконує медичний директор, заступник директора чи інша особа, визначена наказом Уповноваженого органу управління.

 

7. Господарська діяльність

7.1. Підприємство зобов'язане приймати та виконувати доведені до нього в установленому законодавством порядку державні замовлення та замовлення Уповноваженого органу управління, враховувати їх при формуванні фінансового плану та плану використання бюджетних коштів, визначенні перспектив економічного і соціального розвитку та виборі контрагентів, а також складати і виконувати фінансовий план (річний та з поквартальною розбивкою) на кожен наступний рік.

7.2. Підприємство  не має права безоплатно передавати належне йому майно іншим юридичним особам чи громадянам, крім випадків, передбачених законодавством.

7.3. Планування фінансово-господарської діяльності здійснюється Підприємством шляхом складання у встановленому порядку річних фінансових планів.

Підприємство звітує про стан виконання фінансового плану в порядку, визначеному Засновником (власником).

7.4. План використання бюджетних коштів та штатний розпис погоджуються з Уповноваженим органом управління та затверджуються директором Підприємства.

7.5. Підприємство має право здавати в оренду майно в порядку визначеному Засновником.

7.6. Списання з балансу основних фондів  Підприємства  можуть проводитися в порядку визначеному Засновником за згодою Уповноваженого органу управління.

7.7. Надання платних послуг з медичного обслуговування  населенню  відповідно до чинного законодавства.

7.8 Вартість робіт та послуг, що надаються Підприємством визначаються виходячи з тих витрат, які фактично Підприємство несе на надання відповідної послуги з урахуванням граничного рівня рентабельності, затвердженого в порядку визначеному чинним законодавством та затверджуються директором Підприємства.

 

8. Організаційна структура Підприємства

8.1. Структура Підприємства, порядок внутрішньої організації та сфери діяльності структурних підрозділів Підприємства  затверджуються директором.

8.2. Функціональні обов’язки та посадові інструкції працівників Підприємства  затверджуються  директором.

8.3. Штатну чисельність Підприємства директор визначає на власний розсуд на підставі фінансового плану та плану використання бюджетних коштів Підприємства, погоджених та затверджених в установленому цим Статутом порядку, з урахуванням необхідності створення відповідних умов для забезпечення належної доступності та якості медичної допомоги.

 

9. Майно та фінансування. Статутний капітал

9.1. Майно Підприємства є комунальною власністю і закріплюється за ним на праві оперативного управління.

Майно Підприємства становлять необоротні та оборотні активи, вартість яких відображається у самостійному балансі Підприємства.

9.2. Підприємство не має права відчужувати або іншим способом розпоряджатись закріпленим за ним майном, що належить до основних фондів без попередньої згоди Засновника. Підприємство не має права безоплатно передавати належне йому майно третім особам (юридичним чи фізичним особам) крім випадків, прямо передбачених законодавством. Усі питання, які стосуються відмови від права на земельну ділянку, що знаходиться на балансі Підприємства або її відчуження, вирішуються виключно Засновником.

9.3. Джерелами формування майна та коштів Підприємства є:

9.3.1. Комунальне майно, передане Підприємству відповідно до рішення про його створення;

9.3.2. Кошти державного та  місцевого бюджетів;

9.3.3. Власні надходження Підприємства:

- кошти від здачі в оренду майна, закріпленого на праві оперативного управління;

- кошти та інше майно, одержані від реалізації продукції (робіт, послуг);

9.3.4. Цільові кошти;

9.3.5 Кошти, отримані за договорами з центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державних фінансових гарантій медичного обслуговування населення;

9.3.6. Майно, що надходить безоплатно або у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних благодійних внесків, пожертвувань юридичних і фізичних осіб; надходження коштів на виконання програм соціально-економічного розвитку регіону, програм розвитку медичної галузі;

9.3.7. Інші джерела, не заборонені законодавством.

Вилучення майна Підприємства  може мати місце лише у випадках, передбачених чинним законодавством України.

9.4.  Статутний капітал Підприємства становить: 3 000 грн.

9.5. Підприємство самостійно здійснює оперативний, бухгалтерський облік, веде статистичну, бухгалтерську та медичну звітність і подає її органам, уповноваженим здійснювати контроль за відповідними напрямами діяльності Підприємства у визначеному законодавством порядку.

9.6. Власні надходження Підприємства використовуються відповідно до чинного законодавства України.

 

10. Повноваження трудового колективу

10.1. Працівники мають право брати участь в управлінні Підприємством  через загальні збори (конференції), ради трудових колективів, Спостережну раду (у разі її створення), професійні спілки, які діють у трудовому колективі, інші органи, уповноважені трудовим колективом на представництво, вносити пропозиції щодо поліпшення роботи Підприємства, а також з питань захисту соціально-економічних і трудових прав працівників.

Представники первинної профспілкової організації, а у разі їх відсутності - вільно обрані працівниками представники, представляють інтереси працівників в органах управління Підприємства відповідно до законодавства.

Підприємство  зобов'язане створювати умови, які б забезпечували участь працівників в його управлінні.

10.2. Трудовий колектив Підприємства складається з усіх громадян, які своєю працею беруть участь у його діяльності на основі трудового договору (контракту, угоди) або інших форм, що регулюють трудові відносини працівника з Підприємством.

10.3. До складу органів, через які трудовий колектив реалізує своє право на участь в управлінні Підприємством, не може обиратися директор Підприємства. Повноваження цих органів визначаються відповідно до законодавства України.

10.4. Виробничі, трудові та соціальні відносини трудового колективу з адміністрацією Підприємства  регулюються колективним договором.

10.5. Право укладення колективного договору надається директору, а від імені трудового колективу - уповноваженому ним органу.

Сторони колективного договору звітують на загальних зборах колективу один перед одним не менш ніж один раз на рік.

10.6. Питання щодо поліпшення умов праці, життя і здоров'я, гарантії обов'язкового медичного страхування працівників Підприємства   та їх сімей, а також інші питання соціального розвитку вирішуються трудовим колективом відповідно до законодавства, цього Статуту та колективного договору.

10.7. Джерелом коштів на оплату праці працівників Підприємства є кошти, отримані в результаті його господарської діяльності, а також інші джерела не заборонені чинним законодавством.

Форми і системи оплати праці, норми праці, розцінки, тарифні ставки, схеми посадових окладів, умови запровадження та розміри надбавок, доплат, премій, винагород та інших заохочувальних, компенсаційних і гарантійних виплат встановлюються у колективному договорі з дотриманням норм і гарантій, передбачених законодавством, Генеральною та Галузевою угодами.

Мінімальна заробітна плата працівників не може бути нижчою від встановленого законодавством України мінімального розміру заробітної плати.

Умови оплати праці та матеріального забезпечення директора Підприємства  визначаються контрактом.

10.8. Оплата праці працівників Підприємства  здійснюється в першочерговому порядку. Всі інші платежі здійснюються Підприємством після виконання зобов'язань щодо оплати праці.

10.9. Працівники Підприємства  провадять свою діяльність відповідно до Статуту, колективного договору та посадових інструкцій, правил внутрішнього трудового розпорядку згідно з законодавством України.

 

11. Припинення діяльності

11.1. Припинення діяльності Підприємства здійснюється шляхом його реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації - за рішенням Засновника, а у випадках, передбачених законом України, за рішенням суду або відповідних органів державної влади.

11.2. У разі реорганізації Підприємства вся сукупність його прав та обов'язків переходить до його правонаступників.

11.3. Ліквідація Підприємства здійснюється ліквідаційною комісією, яка утворюється Засновником або за рішенням суду.

11.4. Порядок і строки проведення ліквідації, а також строк для пред'явлення вимог кредиторами, що не може бути меншим, ніж два місяці з дня публікації рішення про ліквідацію, визначаються органом, який прийняв рішення про ліквідацію.

11.5. Ліквідаційна комісія вживає всіх необхідних заходів зі стягнення дебіторської заборгованості Підприємства та виявлення кредиторів з письмовим повідомленням кожного з них про ліквідацію Підприємства.

11.6. З моменту призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження з управління Підприємством. Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно Підприємства  і розраховується з кредиторами, складає ліквідаційний баланс та подає його органу, який призначив ліквідаційну комісію. Достовірність та повнота ліквідаційного балансу повинні бути перевірені в установленому законодавством України порядку.

11.7. Черговість та порядок задоволення вимог кредиторів визначаються відповідно до законодавства України.

11.8. Працівникам Підприємства, які звільняються у зв'язку з його реорганізацією чи ліквідацією, гарантується дотримання їх прав та інтересів відповідно до законодавства України про працю.

11.9. У разі припинення Підприємства (ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення) усі активи Підприємства передаються одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховується до доходу міського бюджету.

11.10. Підприємство  є таким, що припинило діяльність, з дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про державну реєстрацію припинення діяльності юридичної особи.

 

12. Прикінцеві положення

12.1. Положення даного Статуту набирають чинність з моменту його державної реєстрації.

12.2. Пропозиції щодо внесення змін до Статуту Підприємства  можуть надходити від Керівника,  Засновника і трудового колективу.

12.3. Засновник затверджує зміни і доповнення до Статуту у вигляді затвердження Статуту у новій редакції. Статут у новій редакції підлягає державній реєстрації у встановленому законом порядку.

12.4. Питання, не врегульовані даним Статутом регулюються чинним законодавством України. При виникненні розбіжностей положень даного Статуту  з вимогами законодавства України  діє останнє.

 

Секретар міської ради В. ДІДЕНКО

Начальник управління охорони здоров’я Б. ТКАЧ

Дорогі хмельничани! Схилімо голови і вшануймо світлу пам'ять та героїчний подвиг воїнів, що загинули на полі бою. Згадаймо мирних громадян та дітей, життя яких обірвала збройна агресія російської федерації проти України. Загальнонаціональна хвилина мовчання... Слава Україні! Героям Слава!