Рішення міської ради

Про затвердження передавального акту комунального підприємства «Хмельницький медичний центр спеціалізованої, паліативної та хоспісної допомоги» Хмельницької міської ради

 

ХМЕЛЬНИЦЬКА МІСЬКА РАДА


Рішення позачергової сорок четвертої сесії

№6 від 28.08.2020 р.

 

 

Про затвердження передавального акту комунального підприємства «Хмельницький медичний центр спеціалізованої, паліативної та хоспісної допомоги» Хмельницької міської ради

 

Розглянувши пропозицію виконавчого комітету, враховуючи рішення міської ради від 17.06.2020 № 20 «Про припинення комунального підприємства «Хмельницький медичний центр спеціалізованої, паліативної та хоспісної допомоги» Хмельницької міської ради шляхом приєднання до комунального підприємства «Хмельницька міська лікарня» Хмельницької міської ради», керуючись Цивільним кодексом України, Господарським кодексом України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити передавальний акт комунального підприємства «Хмельницький медичний центр спеціалізованої, паліативної та хоспісної допомоги» Хмельницької міської ради (додається) .

2. Відповідальність за виконання рішення  покласти на заступника міського голови В.Гончарука.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань охорони здоров'я, соціальної політики, гуманітарних питань та розвитку громадянського суспільства, свободи слова та інформації.

 

Міський голова  О. СИМЧИШИН

 

Додаток

до рішення сесії міської ради

від 28.08.2020  №6

ПЕРЕДАВАЛЬНИЙ АКТ

комунального підприємства «Хмельницький медичний центр спеціалізованої, паліативної та хоспісної допомоги» Хмельницької міської ради

Керуючись рішенням Хмельницької міської ради від 17.06.2020 № 20 «Про припинення комунального підприємства «Хмельницький медичний центр спеціалізованої, паліативної та хоспісної допомоги» Хмельницької міської ради шляхом приєднання до комунального підприємства «Хмельницька міська лікарня» Хмельницької міської ради», комісія з припинення комунального підприємства «Хмельницький медичний центр спеціалізованої, паліативної та хоспісної допомоги» Хмельницької міської ради шляхом приєднання до комунального підприємства «Хмельницька міська лікарня» Хмельницької міської ради, далі Комісія,  у складі:

голови комісії – в.о. директора комунального підприємства «Хмельницький медичний центр спеціалізованої, паліативної та хоспісної допомоги» Хмельницької міської ради – Кудли В.М.;

секретаря комісії –  юрисконсульта комунального підприємства «Хмельницька міська лікарня» Хмельницької міської ради – Кралевської Л.М.;

членів комісії :

- головного бухгалтера комунального підприємства «Хмельницька міська лікарня» Хмельницької міської ради – Бондар І.М.;

- директора комунального підприємства «Хмельницька міська лікарня» Хмельницької міської ради – Гарбузюка В.В.;

- заступника начальника управління охорони здоров’я Хмельницької міської ради – Гуляк Л.В.;

- завідувача сектору бюджетного відділу фінансового управління Хмельницької міської ради – Лещик І.А.;

- юрисконсульта управління охорони здоров’я Хмельницької міської ради – Реви Н.О.,

- головного бухгалтера комунального підприємства «Хмельницький медичний центр спеціалізованої, паліативної та хоспісної допомоги» Хмельницької  міської  ради – Сорокіної Г.В.,

керуючись Цивільним кодексом України від 16.01.2003 р. № 435-IV; Господарським кодексом України від 16 січня 2003 року № 436-IV; Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.99 р. № 996-XIV; Інструкцією про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій, затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 30.11.1999р. № 291, та Планом рахунків бухгалтерського обліку в державному секторі, затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 31.12.2013р. № 1203- склали даний Передавальний акт про те, що внаслідок припинення комунального підприємства «Хмельницький медичний центр спеціалізованої, паліативної та хоспісної допомоги» Хмельницької міської ради  шляхом приєднання до комунального підприємства» Хмельницька міська лікарня» Хмельницької міської ради всі зобов'язання перед кредиторами, усі права та обов’язки, а також всі активи і пасиви переходять  до правонаступника - комунального підприємства «Хмельницька міська лікарня» Хмельницької міської ради (код ЄДРПОУ 02774384, юридична адреса: 29000, м. Хмельницький, провулок Проскурівський, будинок 1),  а саме:

Актив

Код рядка

На кінець звітного періоду (станом на 01.08.2020)

1

2

3

Основні засоби:

1000

13418243,80

первісна вартість

1001

17118976,58

знос

1002

3700732,78

Інвестиційна нерухомість:

1010

-

первісна вартість

1011

-

знос

1012

-

Нематеріальні активи:

1020

-

первісна вартість

1021

-

накопичена амортизація

1022

-

Незавершені капітальні інвестиції

1030

-

Довгострокові біологічні активи:

1040

-

первісна вартість

1041

-

накопичена амортизація

1042

-

Запаси

1050

22629,11

Виробництво

1060

-

Поточні біологічні активи

1090

-

Усього за розділом І

1095

13440872,91

Довгострокова дебіторська заборгованість

1100

-

Довгострокові фінансові інвестиції, у тому числі:

1110

-

цінні папери, крім акцій

1111

-

акції та інші форми участі в капіталі

1112

-

Поточна дебіторська заборгованість:

 

-

за розрахунками з бюджетом

1120

-

за розрахунками за товари, роботи, послуги

1125

-

за наданими кредитами

1130

-

за виданими авансами

1135

-

за розрахунками із соціального страхування

1140

-

за внутрішніми розрахунками

1145

-

інша поточна дебіторська заборгованість

1150

-

Поточні фінансові інвестиції

1155

-

Грошові кошти та їх еквіваленти розпорядників бюджетних коштів та державних цільових фондів у:

 

-

національній валюті, у тому числі в:

1160

-

касі

1161

-

казначействі

1162

-

установах банків

1163

-

дорозі

1164

 

іноземній валюті

1165

-

Кошти бюджетів та інших клієнтів на:

 

-

єдиному казначейському рахунку

1170

-

рахунках в установах банків, у тому числі в:

1175

-

національній валюті

1176

 

іноземній валюті

1177

 

Інші фінансові активи

1180

 

Усього за розділом ІІ

1195

 

ІІІ. ВИТРАТИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ

1200

 

БАЛАНС

1300

13440872,91

 

ПАСИВ

Код

рядка

На кінець звітного періоду

1

2

3

І. ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ ТА ФІНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ

 

 

Внесений капітал

1400

12457322,67

Капітал у дооцінках

1410

1709649,00

Фінансовий результат

1420

-803197,74

Капітал у підприємствах

1430

-

Резерви

1440

-

Цільове фінансування

1450

-

Усього за розділом І

1495

13363773,93

II. ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

 

 

Довгострокові зобов'язання:

 

 

за цінними паперами

1500

-

за кредитами

1510

-

інші довгострокові зобов'язання

1520

-

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями

1530

-

Поточні зобов'язання:

 

 

за платежами до бюджету

1540

-

за розрахунками за товари, роботи, послуги

1545

-

за кредитами

1550

-

за одержаними авансами

1555

-

за розрахунками з оплати праці

1560

-

за розрахунками із соціального страхування

1565

-

за внутрішніми розрахунками

1570

-

інші поточні зобов'язання з них:

1575

77098,98

за цінними паперами

1576

-

Усього за розділом ІІ

1595

77098,98

ІІІ. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

1600

-

ІV. ДОХОДИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ

1700

-

БАЛАНС

1800

13440872,91

 

Примітка: додатки № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 до передавального акту додаються:

            - відомість про вартість та знос основних засобів в розрізі груп (дод.1)

            - відомість про вартість та знос інших необоротних матеріальних активів в розрізі груп (дод.2)

            - відомість вартості виробничих запасів (дод.3)

            - відомість про дебіторську заборгованість (дод.4)

            - відомість про залишки коштів на реєстраційних рахунках загального фонду в казначействі  (дод.5)

            - розшифровка поточних зобов’язань (дод.6)

            - відомість про кредиторську заборгованість (дод.7)

Крім того, до правонаступника – комунального підприємства «Хмельницька  міська лікарня» Хмельницької міської ради передається організаційно-розпорядча документація, що велась в комунальному підприємстві «Хмельницький медичний центр спеціалізованої, паліативної та хоспісної допомоги» Хмельницької міської ради  в тому числі: бухгалтерські, податкові, статистичні та кадрові документи.

Комісією з припинення комунального підприємства «Хмельницький медичний центр спеціалізованої, паліативної та хоспісної допомоги» Хмельницької міської ради шляхом приєднання до комунального підприємства «Хмельницька міська лікарня» Хмельницької міської ради здійснено всі передбачені законодавством дії стосовно порядку припинення юридичної особи – комунального підприємства «Хмельницький медичний центр спеціалізованої, паліативної та хоспісної допомоги» Хмельницької міської ради.

Передавальний акт складено в трьох примірниках.

Голова комісії :

Кудла В.М.

Секретар комісії:

 

Кралевська Л.М.

Члени комісії:

 

 

Бондар І.М.

Гарбузюк В.В.

Гуляк Л.В.

Лещик І.А.

Рева Н.О.

Сорокіна Г.В.

 

 

Секретар міської ради М. КРИВАК

Начальник управління охорони здоров’я  Б. ТКАЧ

File link
Розмір: 770 КБ
Формат: pdf

Дорогі хмельничани! Схилімо голови і вшануймо світлу пам'ять та героїчний подвиг воїнів, що загинули на полі бою. Згадаймо мирних громадян та дітей, життя яких обірвала збройна агресія російської федерації проти України. Загальнонаціональна хвилина мовчання... Слава Україні! Героям Слава!