Рішення міської ради

Про затвердження Положення про службу у справах дітей Хмельницької міської ради в новій редакції

 

 

ХМЕЛЬНИЦЬКА МІСЬКА РАДА


Рішення четвертої сесії

№21 від 17.02.2021 р.

 

Про затвердження Положення про службу у справах дітей Хмельницької міської ради в новій редакції

 

Розглянувши пропозицію виконавчого комітету міської ради, у зв’язку з проведенням адміністративно-територіальної реформи та формуванням Хмельницької міської територіальної громади відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 12 червня 2020 року №727-р «Про визначення адміністративних центрів та затвердження територій територіальних громад Хмельницької області», з метою приведення у відповідність до положень Закону України від 17 листопада 2020 року №1009-ІХ «Про внесення змін до деяких законів України щодо впорядкування окремих питань організації та діяльності органів місцевого самоврядування районних державних адміністрацій», керуючись ст.52 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», постановою Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2007 року №1068 «Про затвердження типових положень про службу у справах дітей», міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити у новій редакції Положення про службу у справах дітей Хмельницької міської ради, яке доручити підписати начальнику служби Дикій Світлані Михайлівні, згідно з додатком.

2. Відповідальність за виконання рішення покласти на заступника міського голови М.Кривака.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань охорони здоров’я, соціальної політики, гуманітарних питань та розвитку громадянського суспільства, свободи слова та інформації.

 

Міський голова О.СИМЧИШИН

 

Додаток

до рішення сесії міської ради

від 17.02.2021 №21

 

ПОЛОЖЕННЯ

про службу у справах дітей Хмельницької міської ради

1. Служба у справах дітей Хмельницької міської ради (далі служба) є виконавчим органом Хмельницької міської ради, утворюється міською радою, підзвітна і підконтрольна Хмельницькій міській раді, підпорядкована виконавчому комітету та міському голові.

2. Служба у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, указами та розпорядженнями Президента України, рішеннями виконавчого комітету та розпорядженнями міського голови, а також цим Положенням.

3. Основними завданнями служби є:

реалізація державної політики з питань соціального захисту дітей, запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності, вчиненню дітьми правопорушень;

розроблення і здійснення самостійно або разом з виконавчими органами міської ради, підприємствами, установами та організаціями усіх форм власності, громадськими організаціями заходів щодо захисту прав, свобод і законних інтересів дітей;

координація зусиль підприємств, установ та організацій усіх форм власності у вирішенні питань соціального захисту дітей та організації роботи, спрямованої на запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності;

забезпечення додержання вимог законодавства щодо встановлення опіки та піклування над дітьми, їх усиновлення, влаштування в дитячі будинки сімейного типу, прийомні сім'ї;

здійснення перевірки умов утримання і виховання дітей у закладах для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, спеціальних установах і закладах соціального захисту для дітей усіх форм власності;

ведення обліку дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, усиновлених, влаштованих до прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу та соціально-реабілітаційних центрів (дитячих містечок);

визначення пріоритетних напрямів поліпшення на території Хмельницької міської територіальної громади становища дітей, їх соціального захисту, сприяння фізичному, духовному та інтелектуальному розвиткові, запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності, вчиненню дітьми правопорушень.

4. Служба відповідно до покладених на неї завдань:

1) організовує розроблення і здійснення на території Хмельницької міської територіальної громади заходів, спрямованих на поліпшення становища дітей, їх фізичного, інтелектуального і духовного розвитку, запобігання бездоглядності та безпритульності, вчиненню дітьми правопорушень;

2) надає виконавчим органам міської ради, підприємствам, установам та організаціям усіх форм власності, громадським організаціям, громадянам у межах своїх повноважень практичну, методичну та консультаційну допомогу у вирішенні питань щодо соціального захисту дітей і запобігання вчиненню дітьми правопорушень;

3) оформляє документи на усиновлення, влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, під опіку, піклування, до дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей;

4) подає пропозиції до проєктів місцевих програм, планів і прогнозів у частині соціального захисту, забезпечення прав, свобод і законних інтересів дітей;

5) здійснює контроль за додержанням законодавства щодо соціального захисту дітей і запобігання вчиненню дітьми правопорушень;

6) здійснює контроль за умовами утримання і виховання дітей у спеціальних виховних установах Державної кримінально-виконавчої служби, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у сім'ях опікунів, піклувальників, дитячих будинках сімейного типу, прийомних сім'ях;

7) організовує і проводить разом з виконавчими органами міської ради, уповноваженими підрозділами органів Національної поліції заходи щодо соціального захисту дітей, виявлення причин, що зумовлюють дитячу бездоглядність та безпритульність, запобігання вчиненню дітьми правопорушень;

8) розробляє і подає на розгляд міської ради пропозиції стосовно бюджетних асигнувань на реалізацію програм і здійснення заходів щодо соціального захисту дітей, подолання дитячої бездоглядності та безпритульності;

9) розглядає в установленому порядку звернення громадян;

10) проводить інформаційно-роз'яснювальну роботу з питань, що належать до її компетенції, через засоби масової інформації;

11) веде облік дітей, які опинились у складних життєвих обставинах, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, усиновлених, влаштованих до прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу;

12) надає потенційним усиновлювачам, опікунам, піклувальникам, батькам-вихователям, прийомним батькам інформацію про дітей, які перебувають на обліку в службі, і видає направлення на відвідування закладів з метою налагодження психологічного контакту з дитиною;

13) готує акт обстеження умов проживання дитини та опис її майна, а також акт обстеження житлово-побутових умов потенційного опікуна, піклувальника;

14) проводить перевірку умов проживання і виховання дітей у сім'ях опікунів, піклувальників за окремо складеним графіком, але не рідше ніж раз на рік, крім першої перевірки, яка проводиться через три місяці після встановлення опіки та піклування;

15) готує звіт про стан виховання, утримання і розвитку дітей в прийомних сім'ях та дитячих будинках сімейного типу;

16) бере участь у процесі вибуття дітей із закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та закладів соціального захисту для дітей у сім'ї усиновлювачі, опікунів, піклувальників, до дитячих будинків сімейного типу, прийомних сімей;

17) розробляє заходи щодо захисту прав і законних інтересів дитини, яка постраждала від домашнього насильства, та дитини, яка вчинила домашнє насильство  у будь-якій формі, та організовує їх здійснення;

18) інформує дитину, яка постраждала від домашнього насильства, її батьків, інших законних представників, якщо вони не є кривдниками дитини, а також дитину, яка вчинила домашнє насильство у будь-якій формі, її батьків, інших законних представників про права дитини, заходи та послуги, якими вони можуть скористатися;

19) забезпечує проведення з батьками, іншими законними представниками дитини профілактичної роботи із запобігання домашньому насильству стосовно дітей і за участю дітей, у тому числі із залученням представників уповноважених підрозділів органів Національної поліції;

20) порушує перед органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування питання про притягнення до відповідальності згідно із законом посадових осіб у разі невиконання або неналежного виконання ними обов’язків під час виявлення фактів домашнього насильства, у роботі з дітьми, які постраждали від домашнього насильства, та дітьми, які вчинили домашнє насильство у будь-якій формі;

21) здійснює інші функції, які випливають з покладених на неї завдань, відповідно до законодавства.

5. Служба має право:

1) вносити на розгляд виконавчого комітету рішення з питань, що належать до її компетенції;

2) отримувати в установленому порядку від виконавчих органів міської ради, підприємств, установ та організацій усіх форм власності інформацію, документи та інші матеріали з питань, що належать до її компетенції, а від місцевих органів державної статистики - статистичні дані, необхідні для виконання покладених на неї завдань;

3) звертатися до виконавчих органів міської ради, підприємств, установ та організацій усіх форм власності у разі порушення прав та інтересів дітей;

4) проводити профілактичну роботу серед дітей з метою запобігання вчиненню правопорушень;

5) порушувати перед відповідними органами питання про направлення до спеціальних установ, навчальних закладів усіх форм власності дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, неодноразово самовільно залишали сім'ю та навчальні заклади;

6) влаштовувати дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячі будинки сімейного типу, прийомні сім'ї, передавати під опіку, піклування, на всиновлення;

7) вести справи з опіки, піклування над дітьми та усиновлення дітей;

8) перевіряти стан роботи із соціально-правового захисту дітей у закладах для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, спеціальних установах і закладах соціального захисту для дітей, стан виховної роботи з дітьми у навчальних закладах, за місцем проживання, а також у разі необхідності - умови роботи працівників, молодших 18 років, на підприємствах, в установах та організаціях усіх форм власності;

9) представляти у разі необхідності інтереси дітей у судах, у справах, де зачіпаються і порушуються права та інтереси дітей;

10) запрошувати для бесіди батьків або опікунів, піклувальників, посадових осіб з метою з'ясування причин, які призвели до порушення прав дітей, бездоглядності та безпритульності, вчинення правопорушень, і вживати заходів до усунення таких причин;

11) проводити особистий прийом дітей, а також їх батьків, опікунів чи піклувальників, розглядати їх скарги та заяви з питань, що належать до її компетенції;

12) визначати потребу Хмельницької міської територіальної громади в утворенні спеціальних установ і закладів соціального захисту для дітей;

13) розробляти і виконувати міські та підтримувати громадські програми соціального спрямування з метою забезпечення захисту прав, свобод і законних інтересів дітей;

14) укладати в установленому порядку угоди про співробітництво з науковими установами, жіночими, молодіжними, дитячими та іншими об'єднаннями громадян і благодійними організаціями;

15) скликати в установленому порядку наради, конференції, семінари з питань, що належать до її компетенції;

16) відвідувати дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах, перебувають на обліку в службі, за місцем їх проживання, навчання і роботи; вживати заходів для соціального захисту дітей.

6. Служба під час виконання покладених на неї завдань взаємодіє з виконавчими органами міської територіальної громади підприємствами, установами та організаціями усіх форм власності, об'єднаннями громадян і громадянами.

7. Службу очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади міським головою.

8. Начальник служби має заступника, який за його поданням призначається на посаду та звільняється з посади міським головою.

9. Начальник служби:

здійснює керівництво діяльністю служби, несе персональну відповідальність за виконання покладених на неї завдань;

видає у межах своєї компетенції накази, організовує і контролює їх виконання;

подає на затвердження міському голові кошторис та штатний розпис служби в межах граничної чисельності та фонду оплати праці працівників;

затверджує функціональні обов'язки працівників служби і положення про структурні підрозділи;

розпоряджається коштами у межах затвердженого кошторису служби.

10. Вирішення питань, пов'язаних з усиновленням, влаштуванням дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, під опіку, піклування, до дитячих будинків сімейного типу, прийомних сімей покладається на відділ опіки та піклування, який утворюється у складі служби. Штатна чисельність такого підрозділу встановлюється залежно від кількості дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, але не менше двох осіб.

11. Для координації зусиль з вирішення питань соціального захисту дітей і запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності в складі служби створюється відділ у справах дітей. Штатна чисельність такого підрозділу встановлюється не менше двох осіб.

12. Для погодженого вирішення питань, що належать до компетенції служби, в ній може утворюватися колегія у складі начальника служби (голова колегії), його заступника, керівників виконавчих органів міської ради, органів внутрішніх справ, представників підприємств, установ, організацій, об'єднань громадян та благодійних організацій.

Склад колегії затверджується міським головою за поданням начальника служби.

Рішення колегії реалізовуються наказами начальника служби.

13. Для розгляду наукових рекомендацій і пропозицій щодо поліпшення діяльності та вирішення інших питань у службі можуть утворюватися наукові та координаційні ради і комісії.

Склад цих рад і комісій та положення про них затверджує начальник служби.

14. Служба утримується за рахунок коштів бюджету Хмельницької міської територіальної громади.

Гранична чисельність, фонд оплати праці працівників та видатки на утримання служби затверджуються міським головою.

Матеріально-технічне забезпечення служби здійснює виконавчий комітет Хмельницької міської ради.

15. Служба є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в установах банків, печатку із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням.

16. Заключні положення:

16.1. Доходи (прибутки) служби використовуються виключно для фінансування видатків на утримання служби, реалізації мети та напрямів діяльності служби, визначених цим Положенням;

16.2. Службі забороняється розподіл отриманих доходів (прибутків) або їх частини серед засновників (учасників), працівників (окрім оплати їх праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб;

16.3. Припинення служби здійснюється в порядку, визначеному чинним законодавством України. В разі припинення служби її активи передаються одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховуються до бюджету.

16.4. Зміни і доповнення до цього Положення вносяться у порядку, встановленому для його прийняття.

 

Секретар міської ради В.ДІДЕНКО

Начальник служби у справах дітей С.ДИКА

Дорогі хмельничани! Схилімо голови і вшануймо світлу пам'ять та героїчний подвиг воїнів, що загинули на полі бою. Згадаймо мирних громадян та дітей, життя яких обірвала збройна агресія російської федерації проти України. Загальнонаціональна хвилина мовчання... Слава Україні! Героям Слава!