Рішення міської ради

Про збільшення розміру статутного капіталу і затвердження Статуту спортивно-культурного центру «Плоскирів» у новій редакції

 

 

ХМЕЛЬНИЦЬКА МІСЬКА РАДА


Рішення позачергової шістнадцятої сесії

№2 від 28.04.2022 р.

 

Про збільшення розміру статутного капіталу і затвердження Статуту спортивно-культурного центру «Плоскирів» у новій редакції

 

Розглянувши пропозицію виконавчого комітету міської ради, керуючись рішенням тринадцятої сесії Хмельницької міської ради від 23.12.2020р. №14 «Про бюджет Хмельницької міської територіальної громади на 2021 рік», рішенням п’ятої сесії Хмельницької міської ради від 21.04.2021р. №27 «Про внесення змін до бюджету Хмельницької міської територіальної громади на 2021 рік», Положенням про порядок збільшення (зменшення) розміру статутного капіталу комунального унітарного підприємства Хмельницької міської ради, затвердженого рішенням міської ради від 30.05.2007р. №1 зі змінами, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», статтею 57 Господарського кодексу України, міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Збільшити розмір статутного капіталу спортивно-культурного центру «Плоскирів» на 997402,00 грн (дев'ятсот дев’яносто сім тисяч чотириста дві грн 00 коп.).

2. Затвердити Статут спортивно-культурного центру «Плоскирів» у новій редакції, який доручити підписати в.о. директора спортивно-культурного центру «Плоскирів» Р.Гурницькому (згідно з додатком).

3. Відповідальність за виконання рішення покласти на заступника міського голови М.Кривака та управління молоді та спорту.

4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань охорони здоров'я, соціальної політики, гуманітарних питань та розвитку громадянського суспільства, свободи слова та інформації.

 

Міський голова О.СИМЧИШИН

 

Додаток

до рішення сесії міської ради

від 28.04.2022 року №2

 

 

СТАТУТ

Спортивно-культурного центру «Плоскирів»

(нова редакція)

 

1. Загальні положення

1.1. Спортивно-культурний центр «Плоскирів» (далі - «Підприємство») є комунальним унітарним комерційним підприємством, створеним відповідно до рішення виконавчого комітету Хмельницької міської Ради народних депутатів від 23.03.1995 року №309 на базі відокремленої частини комунальної власності Хмельницької міської територіальної громади.

1.2. Власником Підприємства є Хмельницька міська територіальна громада, в особі Хмельницької міської ради, ідентифікаційний код - 33332218, місцезнаходження: Україна. 29013 Хмельницька обл., м.Хмельницький, вул.Гагаріна, буд.3 (далі - «Власник»).

1.3. Виконавчий комітет Хмельницької міської ради є органом, який виконує функції органу управління господарською діяльністю в межах та обсягах, визначених Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні».

1.4. Підприємство є юридичною особою, має відокремлене майно, самостійний баланс, рахунки в установах банку, круглу печатку із зображенням герба м.Хмельницького, кутовий та інші штампи зі своїм найменуванням та ідентифікаційним кодом. Підприємство набуває прав юридичної особи з дня його державної реєстрації у встановленому законом порядку. Підприємство від свого імені виступає у господарських, цивільних та адміністративних правовідносинах з юридичними та фізичними особами, набуває майнових прав та несе обов’язки, виступає позивачем та відповідачем у судах загальної юрисдикції, господарському та адміністративному судах, несе відповідальність за результати своєї господарської діяльності.

1.5. У діяльності Підприємство підзвітне та підпорядковане управлінню молоді та спорту Хмельницької міської ради.

1.6. Підприємство не має у своєму складі інших юридичних осіб.

1.7. Найменування Підприємства:

українською мовою:

- повне найменування:

Спортивно-культурний центр «Плоскирів»;

- скорочене найменування: СКЦ «Плоскирів»:

1.8. Місцезнаходження Підприємства.

- Україна, 29025, Хмельницька обл., м.Хмельницький, вул.Шухевича, буд.90.

1.9. Підприємство не несе відповідальності за зобов’язання Власника та виконавчого комітету міської ради.

 

2. Мета та предмет діяльності Підприємства

2.1. Метою створення і діяльності Підприємства є:

2.1.1. Господарська діяльність для досягнення економічних і соціальних результатів та з метою отримання прибутку;

2.1.2. Реалізація завдань, планів та програм з патріотичного, культурного і фізичного розвитку дітей та молоді;

2.1.3. Формування та виховання в молодого покоління здорового способу життя, патріотизму, любові до України, поваги до народних звичаїв, традицій, національних цінностей українського народу, а також інших націй і народів;

2.1.4. Створення умов культурного дозвілля та різнобічного розвитку дітей та молоді;

2.1.5. Забезпечення виконання заходів, спрямованих на популяризацію любительського спорту, проведення міських, обласних, всеукраїнських змагань з різних видів спорту серед непрофесійних молодіжних команд, сприяння у проведенні державних, народних та традиційних свят із залученням молоді;

2.2. Предметом господарської діяльності Підприємства для реалізації зазначеної мети є:

2.2.1. Спортивна та виховна робота з підлітками та молоддю;

2.2.2. Організація та проведення фізкультурно-оздоровчих занять в гуртках та секціях;

2.2.3. Діяльність з реклами та організації видовищних та спортивних заходів;

2.2.4. Діяльність тренерів в підготовці спортсменів, що беруть участь у фізкультурно-оздоровчих заходах;

2.2.5. Надання послуг, пов’язаних зі спортом, дозвіллям та культурним відпочинком;

2.2.6. Проведення занять за абонементними та разовими квитками в спортивних та фізкультурно-оздоровчих групах;

2.2.7. Прокат кіно- та відеофільмів:

2.2.8. Надання послуг з проведення урочистих подій;

2.2.9. Послуги з навчання роботі на електронно-обчислювальних машинах:

2.2.10. Рекламна діяльність;

2.2.11. Роздрібна торгівля у власних закладах (магазин, кафе);

2.2.12. Надання технічних та інших послуг орендарям, які орендують приміщення в Підприємства згідно рішень виконавчого комітету міської ради, а також іншим юридичним та фізичним особам, які проводять культурні та спортивні заходи на базі Підприємства.

2.3. Види діяльності, які потребують ліцензування, здійснюються Підприємством за умови одержання відповідних ліцензій (дозволів).

 

3. Майно Підприємства

3.1. Майно Підприємства перебуває у комунальній власності і закріплюється за Підприємством на праві господарського відання.

3.2. Майно Підприємства складають виробничі та невиробничі фонди, а також інші цінності, вартість яких відображається в самому балансі Підприємства.

3.3. Власник майна, закріпленого за Підприємством на праві господарського відання, здійснює контроль за належним використанням та збереженням майна безпосередньо або через уповноважений ним орган - виконавчий комітет міської ради відповідно до нього Статуту та законодавчих актів України.

3.4. Майно Підприємства, придбане ним у процесі здійснення господарської діяльності, належить па праві комунальної власності Хмельницькій міській територіальній громаді, в особі Хмельницької міської ради та перебуває на балансовому обліку Підприємства і може закріплюватися за Підприємством на праві господарського відання на підставі відповідного рішення Власника.

3.5. Джерелами формування майна Підприємства є:

3.5.1. Майно, передане Підприємству Власником;

3.5.2. Доходи, одержані від господарської діяльності;

3.5.3. Кредити банків та інших кредиторів:

3.5.4. Придбане згідно з чинним законодавством України, майно інших підприємств, організацій;

3.5.5. Амортизаційні відрахування:

3.5.6. Прибуток від позареалізаційних операцій;

3.5.7. Кошти, одержані з бюджету Хмельницької міської територіальної громади на використання державних або комунальних програм, затверджених рішеннями Власника;

3.5.8. Дотації і компенсації з бюджетів;

3.5.9. Інші джерела, не заборонені чинним законодавством України.

3.6. Статутний капітал комунального підприємства утворюється Власником та становить 34 299 633, 00 гри. (Тридцять чотири мільйони двісті дев’яносто дев’ять тисяч шістсот тридцять три грн. 00 копійок).

3.7. Відчуження основних засобів та нерухомого майна, які є комунальною власністю Хмельницької міської територіальної громади, здійснюється за рішенням Власника, за ініціативою та погодженням з органом, до сфери управління якого входить Підприємство, відповідно до порядку, встановленого чинним законодавством.

3.8. Підприємство має право здавати в оренду підприємствам, організаціям, установам, а також громадянам окреме індивідуально визначене майно Підприємства з дозволу виконавчого комітету міської ради в установленому порядку та відповідно до чинного законодавства.

3.9. Передача під заставу майнових об’єктів, що відносяться до основних фондів. Підприємство має право лише за рішенням Власника.

3.10. Розподіл прибутку Підприємства здійснюється за рішенням органу управління.

3.11. Встановлення Підприємству розміру частки прибутку, яка підлягає зарахуванню до бюджету Хмельницької міської територіальної громади, здійснюється за рішенням міської ради.

 

4. Управління Підприємством

4.1. Управління Підприємством здійснюється відповідно до Статуту на основі поєднання прав Власника щодо господарського використання свого майна та самоврядування трудового колективу Підприємства. Підприємство самостійно визначає структуру управління, встановлює чисельність штату, а за погодженням з органом управління формує облікову політику.

4.2. Функції, права та обов’язки структурних підрозділів Підприємства визначаються положеннями про них, які затверджуються директором в порядку, встановленому цим Статутом.

4.3. Директор Підприємства призначається на посаду міським головою шляхом укладання контракту з подальшим виданням розпорядження та звільняється з посади розпорядженням міського голови.

4.4. Директор може бути звільнений з посади достроково з підстав, передбачених трудовим контракти відповідно до норм чинного законодавства України.

4.5. Директор Підприємства має право діяти від імені Підприємства без довіреності, представляти його інтереси в органах державної влади та органах місцевого самоврядування, інших організаціях, підприємствах, установах, закладах, судових органах усіх рівнів, у відношенні з юридичними особами та громадянами в межах та порядку, визначених цим Статутом. Директор самостійно вирішує питання господарської діяльності Підприємства.

4.6. До компетенції директора Підприємства належить:

4.6.1. Відповідно до чинного законодавства України організовувати роботу Підприємства та нести повну відповідальність за його діяльність;

4.6.2. Затверджувати штатний розклад і визначати кількість працівників Підприємства, його структуру;

4.6.3. Приймати на роботу, звільняти, заохочувати працівників Підприємства і накладати стягнення;

4.6.4. Укладати угоди, видавати доручення, відкривати в установах банків поточні та інші рахунки Підприємства;

4.6.5. У межах своєї компетенції видавати накази, що стосуються діяльності Підприємства;

4.6.6. Залучати спеціалістів для роботи за сумісництвом, на умовах підряду, визначати порядок та розміри оплати їх праці.

4.7. До виняткової компетенції Власника належить:

4.7.1. Прийняття рішення щодо відчуження основних засобів та нерухомого майна Підприємства, які є комунальною власністю Хмельницької міської територіальної громади;

4.7.2. Прийняття рішення про ліквідацію Підприємства, затвердження складу ліквідаційної комісії та ліквідаційного балансу;

4.7.3. Прийняття рішення про реорганізацію Підприємства та затвердження передавального або розподільчого балансу;

4.7.4. Прийняття рішення про створення філій, представництв, відділень та інших відокремлених підрозділів Підприємства, які є юридичними особами:

4.7.5. Прийняття рішення про перепрофілювання Підприємства.

 

5. Господарська діяльність Підприємства

5.1. Фінансово-господарська діяльність Підприємства проводиться відповідно до чинного законодавства та Статуту. Основним узагальнюючим показником фінансових результатів господарської діяльності Підприємства є прибуток.

5.2. Розподіл прибутку проводиться після відрахування відповідних податків та обов'язкових платежів до бюджету.

5.3. Директор Підприємства самостійно встановлює форми, системи та розмір оплати праці, а також інші види доходів працівників згідно із чинним законодавством. Заробітна плата працівників Підприємства визначається відповідно до чинного законодавства України, в залежності від професії, кваліфікації працівників, складності та умов робіт, що виконуються.

5.4. При зміні директора Підприємства обов’язковим є проведення ревізії фінансово-господарської діяльності Підприємства в порядку, передбаченому чинним законодавством України.

5.5. Підприємство разом з органом, до сфери управління якого воно входить, щорічно планує діяльність і визначає перспективи розвитку, виходячи з попиту на послуги, які надає, та необхідності забезпечення виробничого і соціального розвитку Підприємства, підвищення прибутку.

5.6. Ціни на товари, які виготовляються Підприємством та на послуги, які надаються Підприємством, встановлюються відповідно до чинного законодавства України.

5.7. У всіх сферах своєї господарської діяльності відносини Підприємства з іншими підприємствами, організаціями і громадянами здійснюються на підставі угод. Підприємство вільне у виборі предмета угоди, визначенні зобов'язань, будь-яких інших умов господарських взаємовідносин, що не суперечать чинному законодавству України.

5.8. Підприємство має право відкривати розрахунковий, поточний та інші рахунки для зберігання грошових коштів і здійснення всіх видів банківських та касових операцій.

5.9. Порядок використання прибутку підприємства в іноземній валюті визначається чинним законодавством України.

5.10. По одержаних Підприємством кредитах Власник Підприємства не несе відповідальності, за винятком випадків прийняття Власником на себе відповідних зобов'язань.

 

6. Зовнішньоекономічна діяльність Підприємства

6.1. Підприємство здійснює зовнішньоекономічну діяльність згідно з чинним законодавством України, враховуючи мету і напрямки діяльності Підприємства.

6.2. Підприємство має право самостійно укладати договори (контракти) із іноземними юридичними та фізичними особами.

6.3. Валютні надходження використовуються Підприємством відповідно до чинного законодавства України.

 

7. Трудовий колектив та його самоврядування

7.1. Трудовий колектив формується з громадян, які перебувають з Підприємством в трудових відносинах.

7.2. Виробничі і трудові відносини, включаючи питання найму і звільнення, режиму праці, відпочинку, гарантії і компенсації, регулюються згідно з чинним законодавством, цим Статутом, колективним договором, правилами внутрішнього трудового розпорядку, а також трудовим договором.

7.3. Взаємовідносини директора з трудовим колективом, у тому числі вирішення соціально-економічних питань, передбачається у колективному договорі, який регулює виробничі, трудові та соціальні відносини трудового колективу з адміністрацією Підприємства.

7.4. Колективний договір приймається на загальних зборах трудового колективу Підприємства і повинен відповідати вимогам чинного законодавства про колективні договори.

 

8. Облік і звітність

8.1. Облік і звітність Підприємства здійснюються відповідно до вимог статті 19 Господарського кодексу України, Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» та інших нормативно-правових актів.

8.2. Підприємство здійснює бухгалтерський облік результатів своєї діяльності, веде та подає статистичну звітність, несе відповідальність за її достовірність.

8.3. Питання організації бухгалтерського обліку на Підприємстві регулюються відповідно до чинного законодавства України та установчих документів.

8.4. Забезпечення дотримання па Підприємстві встановлених єдиних методологічних стандартів бухгалтерського обліку покладається на головного бухгалтера.

8.5. На основі даних бухгалтерського обліку Підприємства складається фінансова звітність. Підприємство зобов'язане щорічно не пізніше, ніж до 01 червня надавати державному реєстратору за місцем знаходження реєстрової справи фінансову звітність у складі річного балансу та звіту про річні фінансові результати Підприємства за минулий рік.

8.6. Підприємство зобов’язане подавати до управління економіки міської ради завірені копії фінансової звітності у строки, встановлені органом управління. Фінансові результати діяльності Підприємства розглядаються робочою групою по розгляду підсумків фінансово-господарської діяльності підприємств комунальної власності. За результатами засідання робочої групи надаються пропозиції виконавчому комітету міської ради для прийняття рішень.

 

9. Порядок внесення змін та доповнень до Статуту

Зміни і доповнення до Статуту Підприємства вносяться за рішенням Хмельницької міської ради за поданням органу, до сфери оперативного управління якого входить Підприємство та згідно з чинним законодавством.

 

10. Припинення Підприємства

10.1 Припинення Підприємства здійснюється шляхом його реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або шляхом ліквідації за рішенням Власника - Хмельницької міської ради, суду та в інших випадках, встановлених чинним законодавством.

10.2. При злитті Підприємства з іншим (іншими) суб’єктами господарювання всі майнові права та обов’язки кожного з них переходять до суб’єкта господарювання, що утворюється внаслідок злиття.

10.3. При приєднанні Підприємства до іншого суб’єкта господарювання, до останнього суб’єкта переходять всі майнові права та обов’язки Підприємства, що приєдналося до нього.

10.4. При поділі Підприємства на два або більше підприємств всі його майнові права та обов’язки переходять за розподільчим балансом у відповідних частках до кожного з нових суб’єктів господарювання, що створилися внаслідок поділу Підприємства.

10.5. При виділі одного або декількох нових суб’єктів господарювання з Підприємства, до кожного з них переходять за розподільчим актом (балансом) у відповідних частках майнові права та обов’язки реорганізованого Підприємства.

10.6. При перетворенні Підприємства (зміні його організаційно-правової форми) в інший суб'єкт господарювання до новоствореного суб'єкта господарювання за передавальним актом (балансом) переходять всі майнові права та обов’язки попереднього Підприємства.

10.7. Підприємство ліквідується за рішенням Власника у випадках:

10.7.1. При досягненні мсти, для якої воно створювалося, або зі спливом терміну, на який воно створювалося (якщо це передбачено установчими документами Підприємства);

10.7.2. При збитковості Підприємства та неможливості продовження ним подальшої діяльності;

10.7.3. За рішенням суду про визнання судом недійсною державної реєстрації Підприємства через допущені при його створенні порушення, які не можна усунути;

10 7.4. В інших випадках, встановлених законом.

10.8. При реорганізації та ліквідації Підприємства працівникам, які звільняються, гарантується дотримання їх прав та інтересів відповідно до чинного законодавства України та колективного договору.

10.9. Ліквідація Підприємства здійснюється ліквідаційною комісією, яка створюється Власником або ліквідатором за рішенням суду.

10.10. Претензії кредиторів до Підприємства, що ліквідується, задовольняються згідно з чинним законодавствам України

10.11. Майно, яке залишилося після задоволення претензій кредиторів, розрахунків з членами трудового колективу по оплаті праці та бюджетом, використовується за рішенням Власника.

 

Секретар міської ради В.ДІДЕНКО

В.о. директора спортивно-культурного центру “Плоскирів” Р.ГУРНИЦЬКИЙ

Дорогі хмельничани! Схилімо голови і вшануймо світлу пам'ять та героїчний подвиг воїнів, що загинули на полі бою. Згадаймо мирних громадян та дітей, життя яких обірвала збройна агресія російської федерації проти України. Загальнонаціональна хвилина мовчання... Слава Україні! Героям Слава!