Рішення міської ради

Про зміну розміру статутного капіталу міського комунального підприємства «Хмельницькводоканал» та затвердження нової редакції статуту міського комунального підприємства «Хмельницькводоканал»

 

ХМЕЛЬНИЦЬКА МІСЬКА РАДА


Рішення сорок другої сесії

№44 від 17.06.2020 р.

 

 

Про зміну розміру статутного капіталу міського комунального підприємства «Хмельницькводоканал» та затвердження нової редакції статуту міського комунального підприємства «Хмельницькводоканал»

 

Розглянувши пропозицію виконавчого комітету та враховуючи рішення виконавчого комітету від 22.10.2015 №754, рішення виконавчого комітету від 13.12.2018 №1039, рішення Хмельницької міської ради від 11.12.2019 №6, керуючись Положенням про порядок збільшення (зменшення) розміру статутного капіталу комунального унітарного підприємства Хмельницької міської ради, затвердженим рішенням міської ради від 30.05.2007 №1 та Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Зменшити розмір статутного капіталу міського комунального підприємства «Хмельницькводоканал» на суму 8 873 033,72 грн (вісім мільйонів вісімсот сімдесят три тисячі тридцять три гривні 72 копійки);

2. Збільшити розмір статутного капіталу міського комунального підприємства «Хмельницькводоканал» на суму 6 366 731, 00 грн (шість мільйонів триста шістдесят шість тисяч сімсот тридцять одна гривня);

3. Затвердити нову редакцію статуту міського комунального підприємства «Хмельницькводоканал» шляхом викладення у вигляді додатку, який доручити підписати директору міського комунального підприємства «Хмельницькводоканал» В.Кавуну (додається).

4. Відповідальність за виконання рішення покласти на заступника міського голови А.Нестерука.

5. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань роботи житлово-комунального господарства, приватизації та використання майна територіальної громади міста.

 

Міський голова О.СИМЧИШИН

 

Додаток

до рішення 42 сесії міської ради

від 17.06.2020р. №44

СТАТУТ

МІСЬКОГО КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА

«ХМЕЛЬНИЦЬКВОДОКАНАЛ»

(нова редакція)

1. Загальні положення.

1.1. Міське комунальне підприємство «Хмельницькводоканал» (далі - «Підприємство») є комунальним унітарним комерційним підприємством, створеним відповідно до розпорядження Представника Президента України від 7 вересня 1993 р. № 570 «Про розмежування державного майна області між власністю районів, міст обласного підпорядкування».

1.2.Власником Підприємства є територіальна громада міста Хмельницького, в особі Хмельницької міської ради, ідентифікаційний код - 33332218, місцезнаходження: Україна, 29013, Хмельницька область, м. Хмельницький, вул. Гагаріна, буд.3 (далі «Власник»).

1.3.Виконавчий комітет Хмельницької міської ради є органом, який виконує функції органу управління господарською діяльністю в межах та обсягах визначених Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні».

1.4.Підприємство є юридичною особою, має відокремлене майно, самостійний баланс, рахунки в установах банку, круглу печатку, кутовий та інші штампи зі своїм найменуванням та ідентифікаційним кодом. Підприємство набуває прав юридичної особи з дня його державної реєстрації у встановленому законом порядку. Підприємство від свого імені виступає у господарських, цивільних та адміністративних правовідносинах з юридичними та фізичними особами, набуває майнових прав та несе обов'язки, виступає позивачем та відповідачем у судах загальної юрисдикції, господарському та адміністративному судах, несе відповідальність за результати своєї господарської діяльності.

1.5.Підприємство не має у своєму складі інших юридичних осіб.

Найменування Підприємства:

українською мовою:

МІСЬКЕ КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ХМЕЛЬНИЦЬКВОДОКАНАЛ»

(МКП «ХМЕЛЬНИЦЬКВОДОКАНАЛ»)

1.6.Місце знаходження Підприємства: Україна, 29000, Хмельницька обл., м.Хмельницький, вул.Водопровідна, буд.75.

1.7.Підприємство не несе відповідальності за зобов'язання Власника та виконавчого комітету Хмельницької міської ради.

 

2. Мета та предмет діяльності Підприємства.

Метою створення і діяльності Підприємства є:

господарська діяльність для досягнення економічних і соціальних результатів з метою отримання прибутку:

- забезпечення споживачів якісною питною водою в обсягах, необхідних для забезпечення їх фізіологічних потреб;

- забезпечення споживачів холодною водою для задоволення господарсько-побутових, технічних потреб та потреб пожежегасіння в обсягах, обумовлених діючими нормативами та передбаченими угодами;

- відпуск води, як сировини для виробництва гарячої води із теплоносія для підприємств, виробників гарячої води і тепла;

- приймання до комунальної каналізації господарсько-побутових, виробничих та поверхневих вод, їх відведення та очищення;

- здійснення контролю за раціональним водоспоживанням.

2.1.Предметом господарської діяльності  Підприємства для реалізації зазначеної мети є:

- добування та очищення холодної води, її транспортування до межі розподілу мереж між підприємством та споживачами;

- забір води з джерел питного водопостачання та доведення її якості до вимог про питну воду;

- експлуатація об'єктів комунального централізованого питного водопостачання;

- експлуатація родовищ підземних вод;

- виконання будівельно-монтажних,  проектних, пусконалагоджувальних та ремонтних робіт, в т.ч. на об'єктах водопостачання та водовідведення;

- ремонт, повірка, встановлення та обслуговування засобів обліку холодної води;

- надання платних послуг по виконанню досліджень якості питної води та стічних вод для населення та інших замовників;

- надання платних послуг з питань водокористування;

- перекачка і очистка  господарсько-побутових, виробничих та поверхневих стічних вод;

- утримання в належному стані систем водопостачання і водовідведення, забезпечення їх розвитку та вдосконалення;

- здійснення внутрішніх і міжнародних перевезень вантажів автомобільним транспортом;

- здійснення реалізації та придбання матеріальних цінностей на основі прямих угод;

- експлуатація об'єктів водопроводу і каналізації, які належать іншим власникам на договірних умовах;

- торговельна діяльність;

- провадження господарської діяльності з обігу прекурсорів;

- інші види діяльності, що не заборонені чинним законодавством України.

2.2.Підприємство виробляє стратегію перспективного розвитку водопостачання міста в цілому і координує діяльність об'єктів водопостачання і водовідведення незалежно від форм власності; проводить технічну політику; видає технічні умови на підключення споживачів до мереж водопостачання і водовідведення та контролює їх виконання.

2.3.Підприємство ефективно підвищує виробничий потенціал, проводить оновлення устаткування на передовій організаційній та технологічній основі з метою покращення використання виробничих потужностей, впроваджує енергозберігаючі технології, а також вживає заходи з метою покращення якості послуг з водопостачання і водовідведення, що надаються  підприємством.

 

3. Майно Підприємства.

3.1.Майно міського комунального підприємства знаходиться у комунальній власності і закріплене за підприємством на праві повного господарського відання.

3.2.Майно підприємства складають виробничі та невиробничі фонди та оборотні кошти, статутний фонд, а також інші цінності, вартість яких відображається в балансі Підприємства.

3.3.Власник майна, закріпленого за підприємством на праві повного господарського відання, здійснює контроль за належним використанням та збереженням майна безпосередньо або через уповноважений ним орган — виконавчий комітет міської ради відповідно до цього Статуту та законодавчих актів України.

3.4.Майно Підприємства, придбане ним у процесі здійснення господарської діяльності, належить на праві комунальної власності територіальній громаді міста Хмельницького, в особі Хмельницької міської ради та перебуває на балансовому обліку Підприємства і закріплюється за підприємством на праві повного господарського відання на підставі відповідного рішення Власника.

3.5. Підприємство здійснює право повного господарського віддання закріпленим за ним майном. Володіє, користується та розпоряджається ним, а також вчиняє з дозволу власника  будь-які дії, що не суперечать закону та цілям діяльності Підприємства.

3.6.Джерелами формування майна підприємства є:

- майно, передане Підприємству Власником;

- доходи, одержані від господарської діяльності;

- кредити банків та інших кредиторів;

- придбане, згідно з чинним законодавством України, майно інших підприємств, організацій;

- амортизаційні відрахування;

- прибуток від позареалізаційних операцій;

- кошти, одержані з міського бюджету на використання державних або комунальних програм, затверджених міською радою;

- інші джерела, не заборонені чинним законодавством України.

3.7.Статутний капітал Підприємства утворюється Власником, та становить 380374064,86 грн. (Триста вісімдесят мільйонів  триста сімдесят чотири тисячі шістдесят чотири гривні  86 копійок).

3.8.Відчуження основних засобів та  нерухомого майна, які є комунальною власністю територіальної громади міста, здійснюється за рішенням Власника, тобто територіальної громади міста, в особі Хмельницької міської ради, за ініціативою та погодженням з органом, до сфери управління якого входить Підприємство, відповідно до порядку, встановленого чинним законодавством.

3.9.Підприємство має право здавати в оренду відповідно до чинного законодавства (крім цілісних майнових комплексів) підприємствам, організаціям, установам, а також громадянам, основні засоби з дозволу виконавчого комітету міської ради в установленому порядку.

3.10.Передача під заставу майнових об'єктів, що відносяться до основних фондів, передавання в оренду цілісних майнових комплексів, відокремлених структурних одиниць та підрозділів підприємство має право лише за рішенням Власника - органу місцевого самоврядування.

3.11.Списання з балансу неповністю амортизованих основних фондів, а також прискорена амортизація основних фондів Підприємства, проводяться згідно облікової політики Підприємства у відповідності до чинного законодавства України.

3.12.Розподіл прибутку Підприємства здійснюється за рішенням органу управління.

3.13.Розмір частки прибутку Підприємства, яка підлягає сплаті до міського бюджету, встановлюється за рішенням міської ради.

 

4. Управління  Підприємством.

4.1.Управління Підприємством здійснюється відповідно до Статуту на основі поєднання прав Власника щодо господарського використання свого майна та самоврядування трудового колективу Підприємства. Підприємство самостійно визначає структуру управління, встановлює чисельність штату, за погодженням з органом управління формує облікову політику.

4.2.Директор Підприємства призначається на посаду міським головою шляхом укладанням контракту з подальшим виданням розпорядження та звільняється з посади розпорядженням міського голови.

4.3.Функції, права та обов'язки структурних підрозділів (цехів, дільниць) Підприємства визначаються положеннями про них, які затверджуються директором в порядку, встановленому цим Статутом.

Підприємство має право створити філії, представництва, відділення та інші відокремлені підрозділи, що не є юридичними особами, які діють на підставі затверджених Підприємством Положень про них.

4.4.Директор може бути звільнений з посади достроково з підстав, передбачених трудовим контрактом відповідно до законодавства.

4.5.Директор Підприємства без довіреності діє від імені Підприємства, представляє його інтереси в органах державної влади та органах місцевого самоврядування, інших організаціях, підприємствах, установах, закладах, судових органах усіх рівнів, у відношенні з юридичними особами та  громадянами в межах та порядку, визначених цим Статутом. Директор самостійно вирішує питання господарської діяльності Підприємства.

4.6.Трудовий колектив Підприємства складають всі громадяни, які своєю працею приймають участь у його діяльності на підставі трудового договору або інших форм, які регулюють трудові відносини працівників з Підприємством.

4.7.Взаємовідносини директора з трудовим колективом, у т.ч. вирішення соціально-економічних питань, передбачаються у колективному договорі, який регулює виробничі, трудові та соціальні відносини трудового колективу з адміністрацією Підприємства.

4.8.Колективний договір приймається на загальних зборах трудового колективу Підприємства, і повинен відповідати вимогам чинного законодавства про колективні договори.

4.9.До виняткової компетенції Власника належить:

- прийняття рішення щодо відчуження основних засобів та нерухомого майна Підприємства, які є комунальною власністю територіальної громади міста;

- прийняття рішення про ліквідацію Підприємства, затвердження складу ліквідаційної комісії та ліквідаційного балансу;

- прийняття рішення про реорганізацію Підприємства та  затвердження передавального або розподільчого балансу (акту);

- прийняття рішення про створення філій, представництв, відділення та інших відокремлених підрозділів Підприємства, які не є юридичними особами;

- прийняття рішення про перепрофілювання Підприємства.

4.10.До компетенції директора Підприємства належить:

- відповідно до чинного законодавства України організовує діяльність Підприємства, несе повну відповідальність за його діяльність;

- затверджує штатний розклад і визначає кількість працівників Підприємства, його структуру;

- приймає на роботу, звільняє, заохочує  працівників Підприємства і накладає стягнення;

- укладає угоди, видає доручення, відкриває в установах банків поточні та інші рахунки Підприємства;

- у межах своєї компетенції видає накази, що стосуються діяльності Підприємства;

- залучає спеціалістів для роботи за сумісництвом, на умовах підряду, визначає порядок та розміри оплати їх праці.

 

5. Господарська діяльність Підприємства.

5.1.Основним узагальнюючим показником фінансових результатів господарської діяльності Підприємства є прибуток.

5.2.Розподіл прибутку проводиться після відрахування відповідних податків та обов'язкових платежів до бюджету.

5.3.Директор Підприємства самостійно встановлює форми, системи та розмір оплати праці, а також інші види доходів працівників згідно із чинним законодавством.

Заробітна плата працівників Підприємства визначається відповідно до чинного законодавства України, в залежності від професії, кваліфікації працівників, складності та умов робіт, що виконуються.

5.4.При зміні директора Підприємства обов’язковим є проведення ревізії фінансово-господарської діяльності Підприємства в порядку, передбаченому законом.

5.5.Підприємство щорічно планує діяльність і визначає перспективи розвитку, виходячи з попиту на послуги, які надає, та необхідності забезпечення виробничого і соціального розвитку Підприємства, підвищення прибутку.

5.6.Ціни на товари, які виготовляються Підприємством, та на послуги, які надаються Підприємством, встановлюються відповідно до чинного законодавства України.

5.7.У всіх сферах своєї господарської діяльності відносини Підприємства із споживачами послуг здійснюються на підставі угод. Підприємство вільне у виборі предмета угоди, визначенні зобов'язань, будь-яких інших умов господарських взаємовідносин, що не суперечать чинному законодавству України.

5.8.Підприємство має право відкривати розрахунковий, поточний та інші рахунки для зберігання грошових коштів і здійснення всіх видів банківських та касових операцій.

5.9.Порядок використання виручки Підприємства в іноземній валюті визначається чинним законодавством України.

5.10.По одержаних Підприємством кредитах Власник Підприємства не несе відповідальності, за винятком випадків прийняття Власником на себе відповідних зобов'язань.

 

6. Зовнішньоекономічна діяльність підприємства.

6.1.Підприємство здійснює зовнішньоекономічну діяльність згідно з чинним законодавством України, враховуючи мету і напрямки діяльності Підприємства.

6.2.Підприємство має право самостійно укладати договори (контракти) із іноземними юридичними та фізичними особами.

6.3.Валютні надходження використовуються Підприємством відповідно до чинного законодавства України.

 

7. Трудовий колектив та його самоврядування.

7.1.Трудовий колектив формується з громадян, які своєю працею приймають участь у його діяльності на підставі трудового договору або інших форм, які регулюють трудові відносини працівників з Підприємством.

7.2.Виробничі і трудові відносини, включаючи питання реорганізації підприємства, найму і звільнення, режиму праці, відпочинку, гарантії і компенсації, регулюються згідно з чинним законодавством, цим Статутом, колективним договором, правилами внутрішнього розпорядку, а також трудовим договором.

 

8. Облік і звітність.

8.1.Облік і звітність Підприємства здійснюються відповідно до вимог статті 19 Господарського кодексу України, Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» та інших нормативно-правових актів.

8.2.Підприємство здійснює оперативний бухгалтерський облік результатів своєї діяльності, веде та подає статистичну звітність, несе відповідальність за її достовірність.

8.3.Питання організації бухгалтерського обліку на Підприємстві регулюються відповідно до чинного законодавства України та установчих документів.

8.4.Для забезпечення ведення бухгалтерського обліку Підприємство самостійно обирає форми його організації.

8.5.Забезпечення дотримання на Підприємстві встановлених єдиних методологічних стандартів бухгалтерського обліку покладається на головного бухгалтера.

8.6.Підприємство зобов'язане подавати до управління економіки міської ради завірені копії фінансової звітності у строки встановлені органом управління. Фінансові результати діяльності Підприємства розглядаються комісією по розгляду підсумків фінансово-господарської діяльності. За результатами засідання комісії надаються пропозиції виконавчому комітету міської ради для прийняття рішень.

 

9. Порядок внесення змін та доповнень до Статуту.

9.1.Зміни і доповнення до Статуту Підприємства вносяться за рішенням Хмельницької міської ради за поданням органу, до сфери оперативного управління якого входить Підприємство.

9.2.Зміни і доповнення набувають чинності з моменту їх державної реєстрації та внесення відповідного запису про це до Єдиного державного реєстру.

 

10. Припинення діяльності Підприємства.

10.1.Припинення діяльності Підприємства здійснюється шляхом його реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або шляхом ліквідації за рішенням Власника -Хмельницької міської ради, суду, та в інших випадках, встановлених законодавством.

10.2.При злитті підприємства з іншим (іншими) суб'єктами господарювання всі майнові права та обов'язки кожного з них переходять до суб'єкта господарювання, що утворюються внаслідок злиття.

10.3.При приєднанні Підприємства до іншого суб'єкта господарювання, до останнього суб'єкта переходять всі майнові права та обов'язки Підприємства, що приєдналося до нього.

10.4.При поділі Підприємства на два або більше підприємств, всі його майнові права та обов'язки переходять за розподільчим балансом у відповідних частках до кожного з нових суб'єктів господарювання, що створилися внаслідок поділу Підприємства.

10.5.При виділі одного або декількох нових суб'єктів господарювання з Підприємства, до кожного з них переходять за розподільчим балансом у відповідних частках майнові права та обов'язки реорганізованого Підприємства.

10.6.При перетворенні підприємства (зміни його організаційно-правової форми) в інший суб'єкт господарювання до новоствореного суб'єкта господарювання за передавальним балансом переходять всі майнові права та обов'язки попереднього Підприємства, що перетворюється.

10.7.Підприємство ліквідується за рішенням Власника у випадках:

- при визнанні Підприємства банкрутом, крім випадків, встановлених законом;

- в інших випадках, встановлених чинним законодавством.

10.8.При реорганізації та ліквідації Підприємства працівникам, які звільняються, гарантується дотримання їх прав та інтересів відповідно до чинного законодавства України та колективного договору.

10.9.Ліквідація Підприємства здійснюється ліквідаційною комісією, яка створюється Власником або ліквідатором за рішенням суду.

10.10.Претензії кредиторів до Підприємства, що ліквідується, задовольняються згідно з чинним законодавством України.

10.11.Майно, яке залишилося після задоволення претензій кредиторів, розрахунків з членами трудового колективу по оплаті праці та бюджетом, використовується за рішенням Власника.

 

Секретар міської ради М.КРИВАК

Директор  МКП «Хмельницькводоканал» В.КАВУН

Дорогі хмельничани! Схилімо голови і вшануймо світлу пам'ять та героїчний подвиг воїнів, що загинули на полі бою. Згадаймо мирних громадян та дітей, життя яких обірвала збройна агресія російської федерації проти України. Загальнонаціональна хвилина мовчання... Слава Україні! Героям Слава!