Рішення виконавчого комітету

від 11.10.2018 № 814 Про затвердження Бюджетного регламенту щодо складання,порядку розгляду та  затвердження  бюджету міста Хмельницького,внесення змін до нього та подання звітності  про  виконання міського бюджету

Україна
Хмельницька міська рада
Виконавчий комітет
РІШЕННЯ

від 11.10.2018 № 814

 

Про затвердження Бюджетного регламенту щодо складання,порядку розгляду та  затвердження  бюджету міста Хмельницького,внесення змін до нього та подання звітності  про  виконання міського бюджету

З метою регламентації взаємовідносин між різними учасниками бюджетного процесу, керуючись Бюджетним кодексом України,  Законом  України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради

 

ВИРІШИВ:

 

1. Затвердити Бюджетний регламент щодо складання, порядку розгляду та  затвердження    бюджету міста Хмельницького,  внесення змін до нього та  подання звітності  про  виконання міського бюджету згідно з додатком.

     2. Контроль за виконанням рішення  покласти на заступника міського голови А. Бондаренка, фінансове управління та головних розпорядників бюджетних коштів.

 

Міський голова                                                                                           О. Симчишин

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Додаток 1

до рішення

від 11.10.2018  № 814

 

 

БЮДЖЕТНИЙ РЕГЛАМЕНТ

щодо складання, порядку розгляду та затвердження бюджету міста        Хмельницького, внесення змін до нього та  подання звітності

про виконанням міського бюджету        

                         

1. Бюджетний регламент визначає організаційно-процедурні питання щодо складання, розгляду, затвердження, виконання міського бюджету,  внесення змін до рішення про міський бюджет, звітування про його виконання.

 

2. Бюджетний регламент визначає організаційно-процедурні питання щодо складання, розгляду, затвердження, виконання міського бюджету,  внесення змін до рішення про міський бюджет, звітування про його виконання

 3. Бюджетний регламент містить:

3.1. порядок  підготовчих робіт щодо складання проекту міського бюджету;

3.2. порядок розгляду та затвердження проекту міського бюджету;

3.3. порядок виконання міського бюджету;

3.4. порядок внесення змін до рішення про міський бюджет;

3.5. порядок звітування про виконання міського бюджету.

 

4. Бюджетний календар щодо складання, порядку розгляду та затвердження бюджету міста, а також щодо внесення змін до нього  протягом бюджетного  року,  затверджується окремим розпорядженням міського голови.

 

5. Складання проекту міського бюджету здійснюється поетапно з урахуванням розрахункових прогнозних показників економічного та соціального розвитку міста, індикативних прогнозних показників міського бюджету на наступні за плановим два бюджетні періоди.

 

 6. Після отримання від Міністерства фінансів України інформації щодо особливостей складання розрахунків до проектів місцевих бюджетів на наступний бюджетний період здійснюються попередні розрахунки показників:

  1. доходної частини міського бюджету;
  2. видаткової частини міського бюджету відповідно до потреби, визначеної головними розпорядниками бюджетних коштів.

Фінансове управління Хмельницької міської ради доводить до головних розпорядників бюджетних коштів:

1) Інструкцію з підготовки бюджетних запитів, розроблену згідно з типовою формою бюджетних запитів, визначеною Міністерством фінансів України;

2) граничні обсяги видатків/надання кредитів загального фонду бюджету, індикативні прогнозні показники міського бюджету  та іншу інформацію, необхідну для складання бюджетних запитів та встановлює термін їх подання.

 

7. Головні розпорядники бюджетних коштів організують розроблення бюджетних запитів для подання фінансовому управлінню  в установлений   термін.

Головні розпорядники бюджетних коштів забезпечують своєчасність, достовірність та зміст поданих бюджетних запитів, які мають містити всю інформацію, необхідну для аналізу показників проекту міського бюджету, згідно з вимогами фінансового управління.

При розробленні бюджетних запитів головні розпорядники бюджетних коштів опрацьовують запити, звернення, пропозиції депутатів міської ради, громадськості міста, юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців, мешканців міста щодо виділення коштів з міського бюджету, і враховують їх у разі доцільності (пропозиції аналізуються на відповідність цілям та завданням Стратегії розвитку міста, проекту програми соціально-економічного розвитку міста на наступний рік та інших міських цільових (комплексних) програм, вимогам щодо ефективності використання бюджетних коштів тощо)  та можливості  реалізації за рахунок коштів міського бюджету (виходячи з реальних фінансових можливостей міського бюджету та за умови, що вирішення порушених питань належить до компетенції органів місцевого самоврядування та видаткових повноважень міського бюджету, визначених Бюджетним кодексом України).

 

8.  Фінансове управління Хмельницької  міської ради на будь-якому етапі складання і розгляду проекту бюджету проводить аналіз бюджетних запитів, поданих головними розпорядниками бюджетних коштів, з точки зору їх відповідності меті, пріоритетності, а також дієвості та ефективності використання бюджетних коштів.

 

9.  Фінансове управління  міської ради готує проект рішення про міський бюджет на наступний рік відповідно до типової форми рішення, доведеної Міністерством фінансів України.

10.  Основними вимогами до проекту міського бюджету є:

1) застосування принципу обґрунтування видатків;

2) першочерговому забезпеченню підлягають видатки на: оплату праці працівників бюджетних установ та нарахування на заробітну плату, оплату комунальних послуг та енергоносіїв, обслуговування місцевого боргу;

3) при плануванні капітальних вкладень в першу чергу передбачаються кошти на завершення (продовження) будівництва об’єктів, розпочатих у попередніх роках.

11. Разом з проектом рішення про міський  бюджет подаються:

1) пояснювальна записка до проекту рішення, яка повинна містити:

а) інформацію про соціально-економічний стан міста і прогноз його розвитку на наступний бюджетний період, покладені в основу проекту міського бюджету;

б) оцінку доходів міського бюджету з урахуванням втрат доходів міського бюджету внаслідок наданих Хмельницькою  міською радою податкових пільг;

в) пояснення до основних положень проекту рішення про міський бюджет, включаючи аналіз пропонованих обсягів видатків і кредитування за бюджетною класифікацією. Пояснення включають бюджетні показники за попередній, поточний, наступний бюджетні періоди в розрізі класифікації видатків та кредитування бюджету;

г) обґрунтування особливостей міжбюджетних взаємовідносин та надання субвенцій на виконання інвестиційних програм (проектів);

ґ) інформацію щодо погашення місцевого боргу, обсягів та умов місцевих запозичень;

2) прогноз міського бюджету на наступні за плановим два бюджетні періоди, підготовлений відповідно до статті 21 Бюджетного кодексу України;

3) показники витрат міського бюджету, необхідних на наступні бюджетні періоди для завершення інвестиційних проектів, що враховані в бюджеті, за умови якщо реалізація таких проектів триває більше одного бюджетного періоду;

4) перелік інвестиційних програм (проектів) на плановий бюджетний період та наступні за плановим два бюджетні періоди;

5) переліки та обсяги довгострокових зобов’язань за енергосервісом за бюджетними програмами до повного завершення розрахунків з виконавцями енергосервісу;

6) інформацію про хід виконання міського бюджету у поточному бюджетному періоді;

7) пояснення головних розпорядників бюджетних коштів до проекту міського бюджету.

12. Проектом рішення про міський бюджет визначаються:

1) загальні суми доходів, видатків та кредитування міського бюджету (з розподілом на загальний та спеціальний фонди);

2) граничний обсяг річного дефіциту (профіциту) міського бюджету в наступному бюджетному періоді і місцевого боргу на кінець наступного бюджетного періоду; граничний обсяг надання місцевих гарантій, а також повноваження щодо надання таких гарантій з урахуванням положень статті 17 Бюджетного кодексу України;

3) доходи міського бюджету за бюджетною класифікацією (у додатку до рішення);

4) фінансування міського бюджету за бюджетною класифікацією (у додатку до рішення);

5) бюджетні призначення головним розпорядникам бюджетних коштів за бюджетною класифікацією з обов'язковим виділенням видатків споживання (з них видатків на оплату праці, оплату комунальних послуг і енергоносіїв) та видатків розвитку (у додатках до рішення);

6) бюджетні призначення міжбюджетних трансфертів (у додатках до рішення);

7) розмір оборотного залишку коштів міського бюджету;

8) додаткові положення, що регламентують процес виконання міського бюджету.

 

13. Проект рішення про міський бюджет на наступний рік перед його розглядом на сесії Хмельницької  міської ради схвалюється її виконавчим комітетом.    

 14. Для забезпечення дотримання принципу публічності та прозорості:

1) проект рішення про міський бюджет та матеріали, що до нього додаються, розміщуються на офіційному  сайті  Хмельницької міської ради з дотриманням вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації»;

2) проводяться обговорення та презентації  громадськості міста проекту міського бюджету у терміни, визначені розпорядженням міського голови.

 15. Проект рішення про міський бюджет розглядається постійними комісіями Хмельницької  міської ради.  Всі пропозиції постійних комісій про зміни та доповнення до проекту міського бюджету подаються фінансовому управлінню міської ради для попереднього опрацювання з подальшою передачею їх на розгляд постійної комісії з  питань планування,  бюджету, фінансів та децентралізації.

16. Міський бюджет затверджується рішенням Хмельницької  міської ради до 25 грудня року, що передує плановому.

Якщо до 1 грудня року, що передує плановому, Верховною Радою України не прийнято закон про Державний бюджет України, Хмельницька  міська рада при затвердженні міського бюджету враховує обсяги міжбюджетних трансфертів (освітня субвенція, медична субвенція, субвенції на здійснення державних програм соціального захисту, базова або реверсна дотації), визначені у законі про Державний бюджет України на попередній бюджетний період.

У двотижневий строк з дня офіційного опублікування закону про Державний бюджет України Хмельницька  міська рада приводять обсяги міжбюджетних трансфертів у відповідність із законом про Державний бюджет України.

 

17. Рішення про міський бюджет має бути оприлюднене не пізніше ніж через десять днів з дня його прийняття у  друкованому засобі масової інформації, визначеному в рішенні Хмельницької  міської ради про міський бюджет, та не пізніше 5 робочих днів з дня його прийняття на офіційних сайтах Хмельницької  міської ради  та фінансового управління у розділі «Бюджет міста».

 

 18. Загальну організацію і управління виконанням міського бюджету, а також координацію діяльності учасників з питань виконання бюджету здійснює фінансове управління Хмельницької міської ради.

 

19. Міський бюджет виконується за розписом, який затверджується начальником фінансового управління протягом місяця, після ухвалення міською радою рішення про бюджет міста на відповідний бюджетний рік.  Фінансове управління  протягом бюджетного періоду забезпечує відповідність розпису міського бюджету встановленим бюджетним призначенням.

20. При виконанні міського бюджету застосовується казначейське обслуговування, яке здійснюється органами Казначейства України відповідно до статті 43 Бюджетного кодексу України.

 21. Фінансове управління  міської ради за участю органів, що контролюють справляння надходжень бюджету, у процесі виконання міського бюджету за доходами здійснює аналіз доходів міського бюджету.

Органи, що контролюють справляння надходжень бюджету, забезпечують своєчасне та в повному обсязі надходження до міського бюджету податків і зборів та інших доходів відповідно до законодавства.

22. Виконання міського бюджету за видатками та кредитуванням здійснюється за процедурою, визначеною  статтями 46 - 50 Бюджетного  кодексу  України, постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2002 року №228 «Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ» та іншими нормативно-правовими документами.

Стадіями виконання бюджету за видатками та кредитуванням є:

1) встановлення бюджетних асигнувань розпорядникам бюджетних коштів на основі та в межах затвердженого розпису бюджету;

2) затвердження кошторисів, паспортів бюджетних програм (у разі застосування програмно-цільового методу у бюджетному процесі), а також порядків використання бюджетних коштів;

3) взяття бюджетних зобов’язань;

4) отримання товарів, робіт і послуг;

5) здійснення платежів відповідно до взятих бюджетних зобов’язань;

6) використання товарів, робіт і послуг для виконання заходів бюджетних програм;

7) повернення кредитів до бюджету (щодо кредитування бюджету).

      Відповідно до затвердженого розпису бюджету розпорядники бюджетних коштів одержують бюджетні асигнування, що є підставою для затвердження кошторисів.      Казначейство України здійснює контроль за відповідністю кошторисів розпорядників бюджетних коштів розпису бюджету.

 Розпорядники бюджетних коштів забезпечують управління бюджетними асигнуваннями і здійснення контролю за виконанням процедур та вимог, встановлених Бюджетним кодексом України.

      Розпорядники бюджетних коштів беруть бюджетні зобов'язання та здійснюють платежі тільки в межах бюджетних асигнувань, встановлених кошторисами, враховуючи необхідність виконання бюджетних зобов'язань минулих років,

        Розпорядники бюджетних коштів беруть бюджетні зобов'язання за спеціальним фондом бюджету виключно в межах відповідних фактичних надходжень спеціального фонду бюджету.

   Розміщення замовлення, укладення договору, придбання товару, послуги чи здійснення інших аналогічних операцій протягом бюджетного періоду, за якими розпорядником бюджетних коштів взято зобов'язання без відповідних бюджетних асигнувань або з перевищенням повноважень, встановлених Бюджетним кодексом України та рішенням про міський  бюджет, є недійсними. За такими операціями не виникають бюджетні зобов'язання та не утворюється бюджетна заборгованість.

 

Розпорядник бюджетних коштів після отримання товарів, робіт і послуг відповідно до умов взятого бюджетного зобов’язання приймає рішення про їх оплату та надає доручення на здійснення платежу органу Казначейства України, якщо інше не передбачено бюджетним законодавством, визначеним пунктом 5 частини першої статті 4 Бюджетного кодексу України.

Казначейство України здійснює платежі за дорученнями розпорядників бюджетних коштів у разі:

1) наявності відповідного бюджетного зобов’язання для платежу у бухгалтерському обліку виконання бюджету;

2) наявності затвердженого в установленому порядку паспорта бюджетної програми (у разі застосування програмно-цільового методу у бюджетному процесі);

3) наявності у розпорядників бюджетних коштів відповідних бюджетних асигнувань.

 

      У разі надання кредитів з бюджету у позичальників виникає заборгованість перед бюджетом. З моменту надання кредитів з бюджету на суму отриманих з бюджету коштів права кредитора та право вимагати від позичальників повернення таких кредитів до бюджету у повному обсязі переходять до територіальної громади.

Позовна давність на вимоги щодо погашення такої заборгованості не поширюється. Органи доходів і зборів визначаються органами стягнення простроченої заборгованості суб’єктів господарювання перед державою територіальною громадою за кредитами з бюджету.

23. Зміни до рішення про міський бюджет можуть вноситись у разі:

1) необхідності приведення обсягів міжбюджетних трансфертів у відповідність із законом про Державний бюджет України (у випадку його несвоєчасного прийняття);

2) перевиконання чи недовиконання дохідної частини загального фонду міського бюджету (на підставі офіційного висновку фінансового управління  міської ради про перевиконання чи недовиконання дохідної частини загального фонду міського бюджету). Факт перевиконання дохідної частини загального фонду міського бюджету визнається за підсумками першого кварталу  та наступних звітних періодів з початку поточного бюджетного періоду на підставі офіційних висновків фінансового управління міської ради за умови перевищення доходів загального фонду міського бюджету (без урахування міжбюджетних трансфертів), врахованих у розписі міського бюджету на відповідний період, не менше ніж на 5 відсотків. Факт недоотримання доходів загального фонду міського бюджету визнається на підставі офіційного висновку фінансового управління в разі недоотримання доходів загального фонду міського бюджету, врахованих у розписі міського бюджету на відповідний період, більше ніж на 15 відсотків;

3) розподілу залишку коштів загального та спеціального фондів (крім власних надходжень бюджетних установ) міського бюджету (на підставі офіційного висновку фінансового управління про обсяг залишку коштів загального та спеціального фондів міського бюджету);

4) перерозподілу бюджетних призначень між головними розпорядниками бюджетних коштів (за наявності відповідного обґрунтування);

5) внесення змін до показників Закону України про Державний бюджет України, зокрема, в частині взаємовідносин з місцевими бюджетами;

6) внесення змін до Податкового кодексу України та до Бюджетного кодексу України;

7) в інших випадках, передбачених Бюджетним кодексом України.

Рішення про внесення змін до міського бюджету ухвалюється Хмельницькою  міською радою.

У відповідності до затвердженого розпорядженням міського голови Бюджетного календаря проекти таких рішень готує фінансове управління,   попередньо схвалює виконавчий комітет міської ради та погоджують постійні комісії міської ради.

24. Квартальний та річний звіти про виконання міського бюджету подаються до Хмельницької  міської ради виконавчим комітетом  в двомісячний строк після завершення відповідного бюджетного періоду.

Перевірка річного звіту здійснюється постійною комісією з питань планування, бюджету, фінансів та децентралізації, після чого Хмельницька міська рада затверджує річний звіт про виконання міського бюджету.

25. Інформація про виконання міського бюджету, у тому числі  квартальні та річний звіти про виконання міського бюджету,  підлягає обов’язковій публікації у друкованому засобі масової інформації, визначеному Хмельницькою  міською радою, та оприлюдненню на сайтах Хмельницької міської ради та фінансового управління у розділі «Бюджет міста».

26. Головні розпорядники коштів міського бюджету до 15 березня року, що настає за звітним, здійснюють публічне представлення та публікацію інформації про бюджет за бюджетними програмами та показниками, бюджетні призначення щодо яких визначені їм рішенням про міський бюджет, відповідно до вимог та за формою, встановленими Міністерством фінансів України.  Представлена інформація за кожною бюджетною програмою має містити відомості про результативні показники її виконання (у разі складання паспорту бюджетної програми відповідно до встановлених вимог).  Разом з інформацією про бюджет головні розпорядники бюджетних коштів публікують оголошення про час та місце проведення публічного представлення такої інформації.

27. Публічне представлення інформації про виконання міського бюджету за відповідний бюджетний рік відповідно до показників, бюджетні призначення щодо яких затверджені рішенням про міський бюджет, здійснюється фінансовим управлінням до 20 березня року, що настає за звітним.  Інформація про час і місце публічного представлення такої інформації публікується разом з інформацією про виконання міського бюджету.

 

 

            Керуючий справами виконавчого комітету                                                       Ю. Сабій

 

            Начальник фінансового управління                                                                    С. Ямчук

 

 

 

 

 

 

 

 

Дорогі хмельничани! Схилімо голови і вшануймо світлу пам'ять та героїчний подвиг воїнів, що загинули на полі бою. Згадаймо мирних громадян та дітей, життя яких обірвала збройна агресія російської федерації проти України. Загальнонаціональна хвилина мовчання... Слава Україні! Героям Слава!