Статут міста

Статут територіальної громади м. Хмельницького

Додаток
до рішення міської ради
№ 5  від 31.05. 2017 р.

Статут
територіальної громади міста Хмельницького

ЗМІСТ
Розділ 1 Загальні положення 
Глава 1.1. (статті 1-10) Загальна характеристика міста 2
Глава 1.2. (статті 11-13) Територіальна громада міста 3
Глава 1.3. (статті 14-17) Правова основа Статуту 3
Глава 1.4. (статті 18-24) Організаційно-правова, матеріальна та фінансова основи місцевого самоврядування 3-4
Глава 1.5. (статті 25-29) Відносини органів місцевого самоврядування з підприємствами, установами та організаціями 4
Розділ II Організація місцевого самоврядування в місті 
Глава 2.1. (статті 30-33) Загальні засади формування і функціонування системи місцевого самоврядування в місті 5
Глава 2.2. (статті 34-36) Форми участі громадян у місцевому самоврядуванні 6
Глава 2.3. (статті 37-65) Загальні збори громадян за місцем проживання 6-11
Глава 2.4. (статті 66-79) Місцеві ініціативи 11-12
Глава 2.5. (статті 80-101) Громадські слухання 12-16
Глава 2.6. (статті 102-116) Громадські експертизи 16-18
Глава 2.7. (статті 117-143) Консультації з громадськістю 18-23
Глава 2.8.  (статті 144-147) Участь в роботі органів місцевого самоврядування та робота на виборних посадах місцевого самоврядування 23
Глава 2.9. (статті 148-150) Взаємодія органів місцевого самоврядування та громадських об’єднань 23
Глава 2.10. (стаття 151) Електронні петиції 23-24
Глава 2.11. (статті 152-154) Інші форми участі громадян, членів територіальної громади міста в здійсненні місцевого самоврядування 24
Розділ III Органи самоорганізації населення в місті
Глава 3.1. (статті 155-157) Система органів самоорганізації населення 24
Глава 3.2. (статті 158-159) Порядок формування органів самоорганізації населення 24-25
Розділ IV Гарантії місцевого самоврядування
Глава 4.1. (статті 160-162) Відповідальність органів та посадових осіб місцевого самоврядування перед територіальною громадою 25
Глава 4.2. (стаття 163) Відповідальність органів та посадових осіб місцевого самоврядування перед юридичними та фізичними особами 25
Розділ V Символіка міста
Глава 5.1. (статті 164-165) Символи міста 25

Розділ І. Загальні положення
Глава 1.1. Загальна характеристика міста
Стаття 1. Хмельницький (до 1954 – Проскурів, у XV-XVIII ст. – Плоскирівці, Плоскирів) –
місто, обласний і районний центр. Розміщений на обох берегах р. Південний Буг, при
впадінні в нього р. Плоскої.
Першим документальним свідченням про Плоскирівці є грамота від 10 лютого 1431 р.
польського короля Владислава ІІ Ягайла.
За часів української революції 1917-1921 рр. Проскурів відігравав роль важливого
опорного пункту Української Народної Республіки: у місті тричі перебував уряд УНР та
Директорія (6-21 березня, 16-21 листопада 1919 р., 7-30 червня 1920 р.), відбулося останнє
засідання Директорії в її повному складі (березень 1919 р.).
16 січня 1954 р. Проскурів перейменовано на Хмельницький, а Кам’янець-Подільську
область на Хмельницьку.
Стаття 2. Місто Хмельницький - є самостійною самоврядною адміністративно-
територіальною одиницею, в межах якого територіальна громада міста здійснює місцеве
самоврядування і яка має право комунальної власності, свій місцевий бюджет та свою
систему органів місцевого самоврядування.
Стаття 3. Місто Хмельницький має статус міста обласного підпорядкування і згідно
адміністративно-територіального устрою України входить до Хмельницької області і є її
обласним центром.
Стаття 4. Територію міста утворюють землі в межах, визначених Постановою Верховної
Ради України № 3349-VI від 12.05.2011 року «Про зміну і встановлення меж міста
Хмельницького і Хмельницького району Хмельницької області». Площа міста складає 9305
га.
Стаття 5. Місцеве самоврядування в місті Хмельницькому поширюється і на землі за
межами міста, які у відповідності із Законом відчужуються для потреб міста.
Стаття 6. Міська рада з метою більш ефективного здійснення своїх повноважень, захисту
прав та інтересів територіальних громад може об’єднуватися в асоціації органів місцевого
самоврядування та їх добровільні об’єднання, які підлягають реєстрації відповідно до вимог
чинного законодавства, про що приймається відповідне рішення міської ради. Асоціаціям та
іншим добровільним об’єднанням органів місцевого самоврядування не можуть
передаватися владні повноваження міської ради.
Стаття 7. Місто Хмельницький на добровільних та договірних засадах може входити до
міжнародних муніципальних асоціацій (союзів, фондів тощо) в порядку, передбаченому
чинним законодавством України.
Стаття 8. Місто Хмельницький може мати міста-побратими. Побратимські відносини
встановлюються шляхом укладання двосторонніх угод про співробітництво між містами.
Стаття 9. При входженні міста до українських та міжнародних добровільних об'єднань
забороняється передача їм будь-яких самоврядних повноважень органів та посадових осіб
місцевого самоврядування.
Стаття 10. Утворення на території міста територіальних одиниць (зон) зі спеціальним
статусом (історико-заповідних, лісопаркових, промислових тощо) здійснюється відповідно
до Закону за поданням міської ради.
Глава 1.2. Територіальна громада міста
Стаття 11. Територіальна громада міста Хмельницького – сукупність усіх жителів міста,
об’єднаних постійним проживанням у межах міста, що є самостійною адміністративно-
територіальною одиницею.
Стаття 12. Члени територіальної громади міста реалізують свої права на участь у місцевому
самоврядуванні у формах та в межах, передбачених Конституцією України, Законами
України, цим Статутом.
Територіальна громада міста Хмельницького у порядку, визначеному чинним
законодавством України, може брати участь у добровільному об’єднанні територіальних
громад з адміністративним центром у місті Хмельницькому.
Стаття 13. Міська рада може засновувати почесні звання та відзнаки, що присвоюються або
якими нагороджуються мешканці міста, інші громадяни України, іноземці та особи без
громадянства, що мають видатні заслуги перед містом та внесли значний вклад у соціально-
економічний та культурний розвиток міста.
Перелік почесних звань та відзнак, підстави та порядок їх присвоєння або
нагородження ними встановлюється положеннями про них, які розробляються та
затверджуються за рішенням міської ради.
Глава 1.3. Правова основа Статуту
Стаття 14. Статут територіальної громади міста Хмельницького (далі - Статут) має найвищу
юридичну силу по відношенню до актів, які приймаються в системі місцевого
самоврядування міста, за виключенням рішень, прийнятих місцевим референдумом.
Дія Статуту поширюється на всю територію міста і на території, що знаходяться за
межами міста, але у відповідності із Законом відчужені для потреб міста.
Стаття 15. Статут приймається на сесії міської ради більшістю голосів від загального складу
ради.
Стаття 16. Офіційне тлумачення положень Статуту може давати своїм рішенням лише
міська рада.
Стаття 17. Зміни і доповнення до Статуту вносяться рішенням міської ради, яке
приймається більшістю голосів від загального складу ради.
Пропозиції щодо внесення змін і доповнень до Статуту подаються до міської ради з
ініціативи міського голови, виконавчого комітету міської ради, не менше однієї третини від
загального складу міської ради, постійних комісій міської ради або членів територіальної
громади міста в порядку місцевої ініціативи.
Пропозиції щодо внесення змін і доповнень до Статуту попередньо розглядаються
постійними комісіями міської ради, які вносять стосовно змін і доповнень свої рекомендації.
Глава 1.4. Організаційно-правова, матеріальна та фінансова основи місцевого
самоврядування
Стаття 18. Міська рада, її виконавчі органи є юридичними особами, мають власні
повноваження, надані Законами України, в межах яких діють самостійно і несуть
відповідальність за свою діяльність відповідно до чинного законодавства.
Органи самоорганізації населення, у разі створення, діють у межах повноважень,
наданих Законом та міською радою.
Стаття 19. У межах наданих Законом окремих повноважень виконавчої влади, виконавчі
органи міської ради підконтрольні відповідним органам виконавчої влади.
Стаття 20. Матеріальною і фінансовою основою місцевого самоврядування в місті є рухоме
і нерухоме майно, доходи міського бюджету, інші кошти, земля, природні ресурси, що є у
комунальній власності територіальної громади міста.
Перелік об’єктів комунальної власності визначається рішенням міської ради.
Зміни до переліку об’єктів комунальної власності вносяться відповідно до рішень
міської ради.
Під час затвердження міського бюджету міська рада щороку передбачає кошти,
розподіл яких, у порядку, затвердженому рішенням міської ради, відбувається через
створення членами територіальної громади міста проектів для розвитку міста та/або
голосування за них.
Хмельницька міська рада, у випадках та порядку, передбаченому чинним
законодавством України, має право встановлювати пільги.
Стаття 21. Управління майном, що належить до комунальної власності територіальної
громади міста, здійснюють виконавчі органи міської ради у межах, визначених міською
радою у відповідному рішенні.
Стаття 22. Доцільність, порядок та умови приватизації та відчуження об'єктів комунальної
власності територіальної громади міста, а також придбання об’єктів у комунальну власність
територіальної громади міста визначаються рішенням міської ради.
Стаття 23. Контроль за використанням та розпорядженням об'єктами комунальної власності
територіальної громади міста здійснюють відповідні постійні та тимчасові контрольні комісії
міської ради.
Порядок створення таких комісій та їх повноваження визначаються Законом та
міською радою.
Стаття 24. Міська рада до 1 лютого кожного року на офіційному сайті міської ради та через
інші засоби масової інформації інформує територіальну громаду міста про стан комунальної
власності міста і про майнові операції з об’єктами комунальної власності та до 1 квітня про
виконання бюджету минулого року.
Глава 1.5. Відносини органів місцевого самоврядування з підприємствами, установами
та організаціями
Стаття 25. Відносини міської ради, її виконавчих органів з підприємствами, установами та
організаціями, що знаходяться на території міста, базуються на дотриманні визначених
Законом прав суб'єктів господарської діяльності і визначаються їх формою власності.
Стаття 26. По відношенню до підприємств та організацій, що перебувають у комунальній
власності територіальної громади, міська рада та її виконавчі органи здійснюють наступні
функції:
- приймають рішення про їх створення, ліквідацію, реорганізацію та перепрофілювання;
- встановлюють розмір частки прибутку, яка підлягає зарахуванню до міського бюджету;
- встановлюють в порядку і межах, визначених законодавством, тарифи щодо оплати
побутових, комунальних, транспортних та інших послуг.
Відносини міської ради та її виконавчих органів з цими підприємствами будуються на
засадах підпорядкованості, підзвітності та підконтрольності.
Стаття 27. Відносини міської ради та її виконавчих органів з підприємствами, установами та
організаціями, що не перебувають у комунальній власності територіальної громади,
будуються на договірній та податковій основі.
Ці підприємства підконтрольні міській раді та її виконавчим органам у межах власних
повноважень міської ради, наданих законом, а також з питань здійснення делегованих їм
повноважень.
Стаття 28. За пропозицією міського голови, виконавчого комітету, постійної комісії ради
міська рада приймає відповідне рішення та вносить пропозиції про передачу, або продаж у
комунальну власність територіальної громади міста підприємств, установ та організацій, їх
структурних підрозділів та інших об'єктів, що належать до державної та інших форм
власності, якщо вони мають важливе значення для забезпечення комунально-побутових і
соціально-культурних потреб міста.
Стаття 29. Підприємства, установи та організації усіх форм власності, у разі продажу
приміщень, споруд, інших об'єктів, які належать їм та знаходяться на території міста,
враховують переважне право міської ради на придбання їх у комунальну власність, якщо
вони можуть бути використані для забезпечення комунально-побутових та соціально-
культурних потреб міста.
Розділ II. Організація місцевого самоврядування в місті
Глава 2.1. Загальні засади формування і функціонування системи місцевого
самоврядування в місті
Стаття 30. Система місцевого самоврядування в місті Хмельницькому визначається цим
Статутом у відповідності до Конституції України та Закону України "Про місцеве
самоврядування в Україні".
Вона включає:
- територіальну громаду міста, яка складається із сукупності усіх жителів, які постійно
проживають у місті;
- міську раду - представницький орган місцевого самоврядування, який представляє
територіальну громаду міста;
- міського голову;
- виконавчі органи ради (виконавчий комітет, департаменти, управління, відділи тощо);
- органи самоорганізації населення (квартальні комітети, комітети самоорганізації населення
у Лезневе, Ружичній, Книжківцях, Гречанах та інші).
Стаття 31. Міська рада інформує жителів міста через засоби масової інформації або
офіційний сайт міської ради про систему місцевого самоврядування, яка діє в місті, не рідше
одного разу на рік та не пізніше, як через місяць після змін у ній, які може внести міська
рада.
Стаття 32. Розмежування повноважень між міською радою, міським головою, виконавчими
органами міської ради та органами самоорганізації населення здійснюється згідно Закону,
цього Статуту та рішень міської ради.
Стаття 33. Міська рада, міський голова, виконавчі органи міської ради обираються,
утворюються та діють у відповідності до Конституції України, Закону "Про місцеве
самоврядування в Україні", цього Статуту.
Міська рада, міський голова, депутати міської ради, члени виконавчого комітету,
посадові особи виконавчих органів міської ради протягом усього строку виконання ними
повноважень зобов’язані вживати вичерпних заходів щодо запобігання корупції, у тому
числі запобігання та врегулювання реального чи потенційного конфлікту інтересів у
діяльності депутатів міської ради та посадових осіб органів місцевого самоврядування.
Міський голова, депутати міської ради, члени виконавчого комітету міської ради, інші
посадові особи місцевого самоврядування, у разі наявності у них реального чи потенційного
конфлікту інтересів, беруть участь у розгляді, підготовці та прийнятті рішень за умови
самостійного публічного оголошення про це під час засідання, на якому розглядається
відповідне рішення.
У разі, якщо на розгляд сесії міської ради або її виконавчих органів винесене питання,
яке породжує у міського голови, депутата міської ради, члена виконавчого комітету,
посадової особи місцевого самоврядування конфлікт інтересів, ці особи зобов’язані публічно
заявити про такий конфлікт інтересів або письмово повідомити про це головуючому на
пленарному засіданні сесії міської ради, на засіданні виконавчого комітету чи голові
відповідної постійної або тимчасової контрольної комісії міської ради, який інформує про це
присутніх перед розглядом проекту рішення.
Заява про конфлікт інтересів міського голови, депутата міської ради, члена
виконавчого комітету, посадової особи місцевого самоврядування заноситься до протоколу
пленарного засідання сесії міської ради, засідання виконавчого комітету або до протоколу
засідання постійної або тимчасової контрольної комісії міської ради
Рішення, видані (прийняті) з порушенням вимог законодавства з питань запобігання
корупції, підлягають скасуванню або визнаються незаконними у судовому порядку.
Рішення міської ради або її виконавчого комітету не набирають чинності у разі
наявності в них порушення норм законодавства, що носять пряму заборону на вчинення
певних дій.
Глава 2.2. Форми участі громадян у місцевому самоврядуванні
Стаття 34. Члени територіальної громади - жителі міста Хмельницького здійснюють своє
право на участь у місцевому самоврядуванні безпосередньо або через міську раду та органи
самоорганізації населення.
Стаття 35. Право членів територіальної громади міста на участь у здійсненні місцевого
самоврядування може бути реалізовано в таких формах:
- місцевий референдум;
- вибори депутатів міської ради та міського голови;
- загальні збори громадян за місцем проживання;
- місцеві ініціативи;
- громадські слухання;
- громадські ради;
- громадські експертизи;
- консультації з громадськістю;
- звернення до органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб;
- участь у роботі органів місцевого самоврядування та робота на виборних посадах місцевого
самоврядування;
- через співпрацю органів місцевого самоврядування та громадських об’єднань;
- подання електронних петицій до міської ради;
- інші форми.
Стаття 36. Порядок проведення місцевого референдуму, виборів депутатів міської ради і
міського голови регулюються відповідними законами України.
Порядок звітування міського голови, постійних комісій міської ради, депутатів
міської ради, керівників виконавчих органів міської ради визначається у регламентах міської
ради та її виконавчого комітету з обов’язковим урахуванням вимог законодавства та цього
Статуту.
Глава 2.3. Загальні збори громадян за місцем проживання
Стаття 37. Загальні збори (конференції) громадян за місцем проживання (далі – загальні
збори (конференції) є однією із форм їх безпосередньої участі членів територіальної громади
у здійсненні місцевого самоврядування.
Рішення загальних зборів (конференції) враховуються Хмельницькою міською радою,
її виконавчим комітетом та іншими виконавчими органами, їх посадовими особами у своїй
діяльності.
Стаття 38. Загальні збори (конференції) скликаються за місцем проживання громадян
(мікрорайону, житлового комплексу/масиву, вулиці, кварталу, будинку або іншої території)
для обговорення і прийняття рішень з питань місцевого значення.
Стаття 39. Загальні збори (конференції) проводяться на засадах добровільності, гласності,
вільного та неупередженого обговорення питань місцевого значення, гарантій прав місцевого
самоврядування та законності.
Стаття 40. У загальних зборах (конференції) з правом вирішального голосу можуть брати
участь повнолітні члени територіальної громади, які постійно проживають на території, в
межах якої проводяться загальні збори (конференція).
Стаття 41. У роботі загальних зборів (конференції), на запрошення ініціаторів, з правом
дорадчого голосу можуть брати участь народні депутати України, Хмельницький міський
голова, депутати Хмельницької міської ради, посадові особи органів місцевого
самоврядування, представники органів виконавчої влади, трудових колективів, громадських
об’єднань, підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності, органів
самоорганізації населення, організацій співвласників багатоквартирних будинків, які не
проживають на відповідній території.
Стаття 42. Загальні збори (конференція) скликаються в міру необхідності (для органів
самоорганізації населення на відповідних територіях - не менше одного разу на рік).
Загальні збори є правомочними за наявності на них більше половини громадян, які
проживають на відповідній території і мають право брати участь у загальних зборах.
Конференція представників громадян є правомочною за наявності на ній більше
половини представників відповідних територій у відповідності до норм представництва,
визначених цим Статутом.
Стаття 43. Загальна чисельність громадян, які проживають на території, де скликаються
загальні збори (конференція), визначається відповідним виконавчим органом міської ради.
Стаття 44. Конференції представників громадян – мешканців мікрорайонів, житлових
комплексів/масивів, вулиць, кварталів, будинків, інших територій можуть скликатись у
випадках, коли скликання загальних зборів пов’язане із суттєвими організаційними
складнощами (відсутність необхідних приміщень, необхідність залучення значних коштів
тощо).
Норми представництва на конференціях відповідних територій є такими:
- багатоквартирний будинок – не менше 1/3 громадян, які у ньому проживають;
- квартал: не менше 10% громадян, які там проживають – при загальній чисельності
до 2500 громадян; не менше 5% громадян, які там проживають – при загальній чисельності
від 2500 до 5000 громадян (але не менше 250 громадян); не менше 4% - при загальній
чисельності від 5000 до 10000 громадян (але не менше 250 громадян);
- вулиця: не менше 350 громадян, які там проживають – для вулиць з переважним
розташуванням багатоквартирних житлових будинків; не менше 10% громадян, які там
проживають – для вулиць з переважним розташуванням приватних житлових будинків;
- житловий комплекс/масив або мікрорайон – не менше 500 громадян, які там
проживають.
Норми представництва на конференціях, які проводяться органами самоорганізації
населення, мають бути визначені у положеннях про такі органи.
Стаття 45. У конференції з правом дорадчого голосу можуть брати участь громадяни, які не
проживають на відповідній території.
Стаття 46. Рішення загальних зборів (конференції), прийняті в межах чинного законодавства
України, є обов'язковими для виконання відповідними органами самоорганізації населення
та громадянами, які проживають на цій території.
Стаття 47. Загальні збори (конференції) мають право:
1) розглядати будь-які питання, віднесені Конституцією і законами України до
відання Хмельницької міської ради та її виконавчих органів;
2) вносити пропозиції до органів місцевого самоврядування щодо вирішення питань
місцевого значення;
3) обговорювати проекти рішень міської ради та її виконавчих органів з важливих
питань місцевого життя;
4) вносити пропозиції з питань порядків денних сесій міської ради та її виконавчих
органів;
5) заслуховувати інформацію міського голови та секретаря міської ради, керівників
виконавчих органів міської ради, звіти керівників підприємств, установ і організацій, що
належать до комунальної власності міської ради, в разі необхідності - порушення перед
відповідною міською радою питання про притягнення окремих посадових осіб до
відповідальності;
6) інформувати населення про прийняті міською радою та її виконавчим комітетом
рішення, хід їх виконання, про закони України, укази Президента України, інші акти органів
законодавчої і виконавчої влади з питань, що зачіпають інтереси громадян;
7) вносити Хмельницькій міській раді пропозиції щодо утворення органів
самоорганізації населення, затверджувати положення про них, вносити зміни і доповнення
до них, вирішувати питання про дострокове припинення повноважень (розпуск) органів
самоорганізації громадян, а також про відставку окремих їх членів;
8) вносити Хмельницькій міській раді пропозиції щодо передачі або придбання в
комунальну власність територіальної громади міста підприємств, установ чи організацій
різних форм власності або їх структурних підрозділів, інших об'єктів, якщо вони мають
важливе значення для забезпечення комунальних, соціальних, культурних, побутових та
інших потреб територіальної громади.
9) вирішувати питання щодо об'єднання коштів населення, а також за згодою
приватних підприємств, організацій і установ, їх коштів, трудових і матеріально-технічних
ресурсів на будівництво, розширення, ремонт і утримання на пайових засадах об'єктів
соціальної і виробничої інфраструктури, благоустрій міста, на заходи по охороні
навколишнього природного середовища, вносити відповідні пропозиції з цих питань міській
раді та її виконавчим органам;
10) вносити Хмельницькій міській раді пропозиції щодо надання допомоги інвалідам,
ветеранам війни і праці, самотнім громадянам похилого віку, багатодітним сім'ям та іншим
категоріям малозабезпечених громадян;
11) обговорювати та розглядати інші питання, віднесені чинним законодавством до
компетенції загальних зборів громадян за місцем проживання.
Стаття 48. Загальні збори (конференції) мають право звертатися з пропозиціями до міської
ради та її виконавчих органів, інших органів місцевого самоврядування, органів виконавчої
влади, керівників підприємств, організацій і установ, які зобов'язані розглянути ці пропозиції
та інформувати у місячний строк осіб або органи, за рішенням яких було скликано загальні
збори (конференцію), про результати розгляду.
Стаття 49. Загальні збори (конференції) можуть скликатися:
- Хмельницьким міським головою;
- Хмельницькою міською радою;
- виконавчими органами міської ради;
- громадською радою при виконавчому комітеті міської ради;
- органом самоорганізації населення, який утворено у відповідності до чинного
законодавства України;
- громадськими об’єднаннями, зареєстрованими у відповідності до чинного
законодавства не менше ніж за рік, до прийняття рішення про скликання;
- за пропозицією: ініціативної групи у складі не менше 11 повнолітніх громадян, які
проживають на відповідній території; постійної комісії міської ради; депутатської фракції
або групи; трудового колективу.
Міська рада та її виконавчі органи сприяють ініціаторам скликання загальних зборів
(конференції) у їх підготовці та проведенні, забезпечують необхідними приміщеннями.
Стаття 50. Міський голова скликає загальні збори (конференцію) шляхом видачі
відповідного розпорядження.
Стаття 51. Міська рада, її виконавчі органи, громадська рада при виконавчому комітету
міської ради, орган самоорганізації населення, об’єднання громадян скликають загальні
збори (конференцію) шляхом прийняття відповідного рішення у порядку, передбаченому їх
регламентами, статутами або положеннями.
Рішення про скликання зборів (конференції) надсилається/передається до виконавчого
органу міської ради, до повноважень якого віднесена співпраця з громадськістю, не пізніше
10 робочих днів до дати їх проведення і має повідомний характер.
У рішенні про скликання загальних зборів (конференції) має бути зазначена така
інформація:
- ініціатор скликання та його контакти;
- територія проведення зборів (конференції);
- дата, час та місце проведення;
- перелік питань, які пропонується до розгляду на загальних зборах (конференції);
- запропонований список запрошених до участі у загальних зборах (конференції)
народних депутатів України, депутатів Хмельницької міської ради, посадових осіб міської
ради та її виконавчих органів, органів виконавчої влади, представників підприємств, установ
та організацій;
- організаційні заходи, які має здійснити виконавчий орган міської ради, до
повноважень якого віднесена співпраця з громадськістю, з метою підготовки до проведення
зборів (конференції).
До рішення також можуть додаватись інформаційно-аналітичні матеріали з питань,
що виносяться на загальні збори (конференцію).
Стаття 52. Загальні збори (конференція) за пропозицією ініціативної групи громадян,
постійної комісії міської ради; депутатської фракції або групи; трудового колективу
скликаються міським головою шляхом видачі відповідного розпорядження.
Ініціативна група, постійна комісія міської ради; депутатська фракція або група;
трудовий колектив надсилає на ім’я міського голови повідомлення про ініціативу скликання
загальних зборів (конференції), підписане усіма членами ініціативної групи, або відповідним
керівником.
У повідомленні зазначається наступне:
- прізвище, ім’я та по батькові, рік народження, адреса реєстрації місця проживання,
контакти усіх членів ініціативної групи, або назва іншого суб’єкта ініціативи та його
контакти;
- територія проведення зборів (конференції);
- перелік питань, які пропонується до розгляду на загальних зборах (конференції);
- дата, час та місце їх проведення;
- запропонований список запрошених до участі у зборах (конференції) народних
депутатів України, депутатів Хмельницької міської ради, посадових осіб міської ради та її
виконавчих органів, органів виконавчої влади, представників підприємств, установ та
організацій.
Стаття 53. Розпорядження міського голови, рішення про скликання загальних зборів
(конференції), не пізніш як за 7 робочих днів до їх проведення, із зазначенням часу
скликання, місця проведення зборів, питань, які передбачається внести на їх обговорення,
доводиться до відома громадян, які проживають на відповідній території, шляхом
оприлюднення на офіційному веб-сайті міської ради та поширюється будь-якими іншими
доступними способами з метою ознайомлення з ними якомога більшої частини громадян.
Стаття 54. Загальні збори (конференції), скликані міським головою, міською радою, її
виконавчими органами, відкриває і веде міський голова або його заступник.
Загальні збори (конференції), скликані громадською радою при виконавчому комітеті
міської ради; органом самоорганізації населення, об’єднанням громадян, відкриває і веде їх
керівник або його заступник.
Загальні збори (конференції), скликані за пропозицією ініціативної групи громадян,
які проживають на відповідній території; постійної комісії міської ради; депутатської фракції
або групи; трудового колективу, відкриває і веде один із їх представників.
Стаття 55. Для ведення протоколу загальних зборів (конференції) обирається секретар
зборів.
Для ведення загальних зборів (конференції) може обиратися президія зборів.
Загальні збори (конференція) можуть обирати також лічильну комісію.
Порядок денний і порядок роботи загальних зборів (конференції) затверджуються
зборами (конференцією).
Стаття 56. З розглянутих питань загальні збори (конференція) приймають рішення.
Рішення загальних зборів (конференції) приймаються відкритим або таємним
голосуванням більшістю голосів громадян (представників), які присутні на загальних зборах
(конференції).
Рішення загальних зборів (конференції) підписуються головою та секретарем зборів.
Стаття 57. За результатами загальних зборів (конференції) та ухвалених на них рішень
складається протокол у двох примірниках.
У протоколі загальних зборів (конференції) зазначається наступна інформація:
- дата, час та місце проведення;
- кількість учасників, у тому числі з правом дорадчого голосу;
- порядок денний;
- виклад перебігу обговорення та результати розгляду питань порядку денного;
- рішення прийняті за результатами обговорення питань порядку денного;
- результати голосування з кожного окремого питання та інша інформація (за
рішенням зборів (конференції)).
До протоколу загальних зборів (конференції) додаються матеріали реєстрації їх
учасників (список громадян або список представників громадян відповідних територіальних
утворень, які були присутніми на зборах (конференції), із зазначенням прізвища, ім’я та по
батькові, року народження, адреси реєстрації місця проживання з особистим підписом.
Протокол загальних зборів (конференції) підписується головою та секретарем не
пізніше трьох днів після їх проведення та протягом наступного дня один примірник (з
оригіналом списку громадян, які були присутні на зборах), передається до органу місцевого
самоврядування або установи, до компетенції яких належить вирішення питань, що
розглядались загальними зборами (конференцією).
Другий примірник протоколу, з копією списку громадян, які були присутні на зборах,
засвідченою головою та секретарем загальних зборів (конференції), залишається у ініціаторів
скликання загальних зборів (конференції).
Копія протоколу передається до Хмельницької міської ради, яка забезпечує
розміщення сканованого протоколу зборів (конференції) з усіма додатками на офіційному
веб-сайті міської ради протягом п’яти робочих днів з дня їх надходження, при цьому вилучає
з них персональні дані фізичних осіб.
Стаття 58. Відсутність запрошених осіб не може бути підставою для перенесення загальних
зборів (конференції) або визнання їх такими, що не відбулися.
Стаття 59. Рішення загальних зборів (конференції) проводяться в життя міським головою,
міською радою та її виконавчими органами, органами самоорганізації населення.
До реалізації рішень загальних зборів (конференції) залучаються населення
відповідної території, підприємства, організації, установи, які розташовані на відповідній
території.
Органи самоорганізації населення зобов’язані регулярно інформувати населення про
виконання рішень загальних зборів (конференції) у порядку, встановленому положеннями
про них.
Стаття 60. Дію рішень загальних зборів (конференції), прийнятих з порушенням
Конституції та законодавства України, може бути зупинено Хмельницькою міською радою
або її виконавчим комітетом до вирішення питання про їх законність у судовому порядку.
Рішення про зупинення дії загальних зборів (конференції) та подання відповідного
звернення до суду відбуваються одночасно, про що письмово протягом не більше п’яти
робочих днів повідомляється ініціатор проведення загальних зборів (конференції).
Стаття 61. Пропозиції до міської ради або її виконавчого комітету, викладені у протоколі
загальних зборів (конференції), розглядаються на найближчому відкритому засіданні
Хмельницької міської ради та/або її виконавчого комітету (залежно від того, до кого вони
скеровані) за обов’язкової участі ініціаторів загальних зборів (конференції), яким надається
слово для виступу.
Інші виконавчі органи міської ради розглядають пропозиції, викладені у протоколі
загальних зборів (конференції), за обов’язкової участі ініціаторів загальних зборів
(конференції), яким надається слово для виступу.
Стаття 62. Ініціатори скликання загальних зборів (конференції) мають бути поінформовані
про дату, час та місце проведення засідання органу місцевого самоврядування з питань
розгляду рішень загальних зборів (конференції) у письмовій формі не пізніше, ніж за 3 дні до
дати розгляду.
Стаття 63. За результатами проведення засідання органи місцевого самоврядування або їх
посадові особи ухвалюють рішення про врахування, часткове врахування або відхилення
рішень загальних зборів (конференції).
Стаття 64. Рішення органів місцевого самоврядування або їх посадових осіб за результатами
розгляду рішень загальних зборів (конференції) протягом п’яти робочих днів з дня розгляду
надсилається ініціаторам скликання загальних зборів (конференції) та розміщається на
офіційному веб-сайті Хмельницької міської ради.
Стаття 65. Дії або бездіяльність посадових осіб органів місцевого самоврядування, що
порушують порядок проведення загальних зборів (конференцій) громадян за місцем
проживання, визначений у цьому Статуті, можуть бути оскаржені у порядку, встановленому
чинним законодавством України.
Глава 2.4. Місцеві ініціативи
Стаття 66. Члени територіальної громади міста Хмельницького мають право ініціювати
розгляд у міській раді, в порядку місцевої ініціативи, будь-якого питання, віднесеного
законом до відання місцевого самоврядування у порядку, встановленому цим статутом.
Місцеві ініціативи є однією із форм безпосередньої участі членів територіальної
громади у здійсненні місцевого самоврядування.
Стаття 67. Місцева ініціатива може бути ініційована та внесена безпосередньо членами
територіальної громади міста Хмельницького, які досягли 16 років.
Стаття 68. Для ініціювання розгляду у міській раді питань у порядку місцевої ініціативи
члени територіальної громади створюють ініціативну групу, у складі не менше 5 осіб,
зареєстрованих у межах міста Хмельницького, про що подають до міської ради заяву,
підписану усіма членами ініціативної групи.
У заяві необхідно вказати наступне:
- прізвище, ім'я та по-батькові, місце реєстрації усіх членів ініціативної групи;
- мету створення ініціативної групи, питання або проекти рішень міської ради, які будуть
вноситись на обговорення зборів членів територіальної громади міста з внесення місцевої
ініціативи;
- територію, від якої ініціюється розгляд питань у міській раді (мікрорайон, житловий
комплекс, вулиця, квартал, будинок);
- місце та чає проведення зборів членів територіальної громади міста з внесення місцевої
ініціативи;
- інші відомості (за бажанням ініціативної групи).
Така заява підлягає обов’язковій реєстрації у міській раді.
Стаття 69. Збори членів територіальної громади міста з внесення місцевої ініціативи
проводяться не раніше, ніж через 10 днів після реєстрації заяви ініціативної групи.
Збори членів територіальної громади з внесення місцевої ініціативи є правомочними
за умови участі у них членів територіальної громади міста у кількості (без врахування
депутатів міської ради, які приймали участь у таких зборах) не менше загального складу
міської ради відповідного скликання, що підтверджується списком громадян, які були
присутніми на зборах, із зазначенням місця їх реєстрації та віку.
Порядок ведення зборів членів територіальної громади з внесення місцевої ініціативи
визначається безпосередньо на зборах до початку обговорення питань або проектів рішень
міської ради, які пропонується внести у порядку місцевої ініціативи.
Міська рада сприяє ініціативній групі у проведенні зборів членів територіальної
громади з внесення місцевої ініціативи.
Відповідальність за підтриманням громадського порядку під час проведення зборів
несе ініціативна група.
Стаття 70. Члени ініціативної групи, після визначення порядку ведення зборів, доводять до
відома зборів питання або проект рішення міської ради, які пропонується внести у порядку
місцевої ініціативи.
Питання або проект рішення міської ради для внесення у порядку місцевої ініціативи
вважаються підтриманими зборами у разі голосування за них більшості громадян, присутніх
на зборах.
Стаття 71. За результатами зборів складається протокол, який у двох примірниках подається
ініціативною групою до міської ради.
У протоколі зборів має бути зазначена дата та місце проведення, кількість присутніх
громадян, прізвища, ім'я та по батькові присутніх депутатів міської ради, питання або проект
рішення міської ради, які зборами пропонується внести у порядку місцевої ініціативи.
До протоколу зборів додаються: список громадян, які були присутніми на зборах, у
тому числі голова та секретар зборів, присутні члени ініціативної групи, із зазначенням їх
прізвищ та ініціалів, місця реєстрації, віку та особистого підпису; проект рішення міської
ради (у разі підготовки такого).
Протокол зборів підписується головою, секретарем зборів та присутніми на зборах
членами ініціативної групи.
Протокол зборів не пізніше п’яти робочих днів після проведення зборів передається
до міської ради із усіма необхідними додатками.
Стаття 72. Порядок підготовки та розгляду місцевої ініціативи міською радою визначається
Регламентом ради з обов’язковим урахуванням вимог цього Статуту.
Стаття 73. Протокол зборів, не пізніше ніж через 10 днів після подання його до міської ради,
розглядається секретарем міської ради, який визначає відповідну постійну комісію міської
ради, яка має підготувати місцеву ініціативу до розгляду на найближчій черговій сесії
міської ради.
Члени ініціативної групи мають право бути присутніми (з дорадчим голосом) на
засіданнях постійних комісій, на яких обговорюється питання відповідної місцевої
ініціативи.
У випадку, якщо проект рішення міської ради, який вноситься у порядку місцевої
ініціативи, є регуляторним актом, секретар міської ради визначає виконавчий орган міської
ради, який має, у відповідності до вимог Закону України „Про засади державної регуляторної
політики у сфері господарської діяльності”, підготувати аналіз регуляторного впливу такого
проекту рішення, оприлюднити їх та включити до плану роботи Хмельницької міської ради.
Стаття 74. У випадку, коли у порядку місцевої ініціативи вноситься питання або проект
рішення, які не віднесені законом до відання місцевого самоврядування, місцева ініціатива
розглядається як колективне звернення громадян у порядку, встановленому Законом України
„Про звернення громадян”, постійною комісією, визначеною секретарем міської ради.
Стаття 75. Міська рада на своїй сесії на відкритому засіданні розглядає місцеву ініціативу за
обов’язкової участі членів ініціативної групи з питань місцевої ініціативи та приймає
відповідне рішення.
Один із членів ініціативної групи, за її зверненням, є співдоповідачем з питання
місцевої ініціативи.
Стаття 76. Ініціативна група, у випадку вирішення, до сесії, питання місцевої ініціативи по
суті, має право на сесії міської ради, до початку розгляду місцевої ініціативи, подати
письмову заяву про відсутність необхідності розглядати на сесії місцеву ініціативу.
У такому випадку міська рада приймає рішення, яким констатує позитивне вирішення
питання місцевої ініціативи.
Стаття 77. Рішення, прийняті міською радою з питання місцевої ініціативи, обов'язково
оприлюднюється на офіційному сайті міської ради не пізніше, ніж через 10 робочих днів
після його прийняття.
Копія рішення міської ради з питань місцевої ініціативи надається ініціативній групі
не пізніше, ніж через 10 робочих днів після його прийняття.
Стаття 78. Рішення з питань місцевої ініціативи набувають чинності після обов’язкового
оприлюднення на офіційному сайті міської ради.
Стаття 79. Повторний розгляд питань місцевої ініціативи на сесії міської ради може бути
проведений не раніше, ніж через рік після прийняття міською радою попереднього рішення з
цього питання.
Глава 2.5. Громадські слухання
Стаття 80. Громадські слухання є однією із форм безпосередньої участі членів
територіальної громади у здійсненні місцевого самоврядування.
Стаття 81. Громадські слухання - зустрічі членів територіальної громади міста з міським
головою, депутатами міської ради, іншими посадовими особами міської ради, її виконавчих
органів, комунальних підприємств, організацій та установ, під час яких члени територіальної
громади можуть заслуховувати їх, порушувати питання та вносити пропозиції щодо заходів,
які міська влада планує здійснити або з питань місцевого значення, що належать до відання
місцевого самоврядування.
Стаття 82. Громадські слухання проводяться на засадах добровільності, відкритості,
прозорості, свободи висловлювань, політичної неупередженості та з обов’язковим розглядом
пропозицій, поданих під час їх проведення.
Ніхто не може бути примушений до участі або неучасті в громадських слуханнях.
Громадські слухання мають відкритий характер. Кожен може взяти участь у
громадських слуханнях.
Кожен має право виступити на громадських слуханнях в порядку, встановленому на
слуханнях.
Під час ініціювання, підготовки, проведення, а також після проведення громадських
слухань, не може чинитися перешкод для діяльності представників засобів масової
інформації.
Громадські слухання відбуваються у відкритому режимі, може проводитись їх веб-
трансляція та аудіозапис.
Кожен учасник громадських слухань має право робити аудіо-, відеозапис.
Засоби масової інформації мають право вести пряму відео- чи радіотрансляцію.
Стаття 83. Предметом обговорення на громадських слуханнях можуть бути будь-які
питання, що належать до відання місцевого самоврядування міста Хмельницького, у тому
числі, але не обмежуючись цим:
- проекти нормативно-правових актів міського голови, міської ради, її виконавчих
органів ради, у тому числі регуляторних актів;
- проекти та програми, що міською радою виконуються чи плануються до виконання
на території міста;
- звіти, доповіді чи інформація про роботу міського голови, депутатів міської ради,
виконавчих органів міської ради, міської ради, її секретаря, керівників виконавчих органів
ради та інших посадових осіб місцевого самоврядування, комунальних підприємств,
організацій та установ;
- звіти посадових осіб підприємств, установ і організацій – надавачів послуг, які
відповідно до законодавства мають забезпечуватися органами місцевого самоврядування;
- внесення пропозицій щодо притягнення до відповідальності депутатів міської ради
та посадових осіб місцевого самоврядування;
- інформація про вирішення окремих питань, які зачіпають інтереси всіх членів
територіальної громади або її окремих частин (мікрорайону, житлового комплексу/масиву,
кварталу, вулиці, будинків).
Стаття 84. Громадські слухання проводяться обов’язково у випадках, передбачених:
- Законом України „Про регулювання містобудівної діяльності” - щодо врахування
громадських інтересів під час розроблення проектів містобудівної документації на місцевому
рівні;
- Законом України „Про охорону навколишнього природного середовища” - з питань
екологічних програм та впливу запланованої діяльності на навколишнє природне
середовище.
Громадські слухання у цих випадках проводяться:
- щодо врахування громадських інтересів під час розроблення проектів містобудівної
документації на місцевому рівні - у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України;
- з питань впливу запланованої діяльності на навколишнє природне середовище – у
порядку, затвердженому Кабінетом Міністрів України;
- з питань розгляду проектів екологічних програм та їх реалізації – у порядку,
визначеному цим Статутом.
Стаття 85. Громадські слухання не можуть проводитись для політичної, у тому числі
передвиборчої агітації.
Стаття 86. Ініціатором громадських слухань можуть бути:
- 50 повнолітніх членів територіальної громади;
- міський голова;
- не менше 1/5 загального складу міської ради;
- громадська рада при виконавчому комітеті міської ради;
- не менше трьох громадських об’єднань, об’єднань співвласників багатоквартирних
будинків, орган самоорганізації населення, що поширюють свою діяльність на територію
міста чи його частину, в межах якої ініціюються громадські слухання.
У разі проведення громадських слухань у менших частинах міста (квартал, вулиця,
будинок) ініціатором громадських слухань можуть бути 10 членів територіальної громади.
Стаття 87. Громадські слухання за ініціативи міського голови проводяться після видачі ним
відповідного розпорядження.
Громадські слухання за ініціативи громадської ради при виконавчому комітету
міської ради проводяться після прийняття нею відповідного рішення у порядку,
передбаченому положенням про неї.
Громадські слухання за ініціативи членів територіальної громади, 1/5 складу міської
ради, не менше трьох громадських об’єднань, об’єднань співвласників багатоквартирних
будинків, органу самоорганізації населення проводяться після видачі міським головою
відповідного розпорядження.
Стаття 88. Повідомлення про ініціативу щодо проведення громадських слухань вноситься
на ім’я міського голови у вигляді письмового звернення, у якому має бути зазначено
наступне:
- предмет громадських слухань (проблема, питання, проект рішення та інше), що
пропонується до розгляду;
- прізвища та/або посади осіб, яких варто запросити на громадські слухання (якщо
вони відомі);
- орієнтовні дата, час та місце запланованих громадських слухань;
- прізвище, ім’я, по батькові та контакти особи, уповноваженої представляти
ініціатора.
До повідомлення додаються:
- список членів територіальної громади, які ініціюють проведення громадських
слухань із зазначенням їх прізвища, імені та по батькові, дати народження, місця реєстрації –
у разі ініціативи від членів територіальної громади;
- рішення зборів депутатів міської ради із зазначенням їх прізвища, імені та по
батькові – у разі ініціативи від не менше 1/5 депутатів міської ради;
- рішення не менше трьох громадських об’єднань, об’єднань співвласників
багатоквартирних будинків – у разі їх ініціативи;
- рішення органу самоорганізації населення – у разі його ініціативи.
До письмового звернення, а також у процесі підготовки громадських слухань – до дня
їх проведення, можуть додаватися інформаційно-аналітичні матеріали та проекти
документів, що виносяться на слухання.
Стаття 89. Протягом десяти робочих днів з моменту отримання належним чином
оформленого звернення з ініціативою щодо проведення громадських слухань міський голова
видає розпорядження про їх проведення.
У розпорядженні зазначається наступне:
- предмет громадських слухань;
- дата, час, місце їх проведення;
- ініціатор громадських слухань;
- посадові особи органів місцевого самоврядування, відповідальні за своєчасну і
якісну підготовку громадських слухань;
- представники міської ради та її виконавчих органів, керівники комунальних
підприємств, установ і організацій, які мають взяти участь у громадських слуханнях;
- особи, що запрошуються на слухання;
- заходи з підготовки слухань, календарний план їх виконання, про створення
організаційного комітету та експертних груп (за потреби).
Громадські слухання призначаються, як правило, на неробочий день або неробочий
час у достатньому за кількістю місць приміщенні.
Стаття 90. Розпорядження не видається, а письмове звернення з ініціативою щодо
проведення громадських слухань повертається ініціатору тільки у таких випадках:
- запропонований предмет громадських слухань не належить до відання місцевого
самоврядування;
- звернувся суб’єкт, який цим Статутом не наділений правом звертатися з ініціативою
щодо проведення громадських слухань.
Стаття 91. Розпорядження міського голови про проведення громадських слухань не пізніше,
ніж за 7 робочих днів до їх проведення, із зазначенням часу скликання, місця проведення,
питань, які передбачається внести на їх обговорення, доводиться до відома громадян, які
проживають на відповідній території, шляхом оприлюднення на офіційному веб-сайті
міської ради та поширюється будь-якими іншими доступними способами з метою
ознайомлення з ними якомога більшої частини громадян.
Стаття 92. Якщо протягом п’яти робочих днів з моменту отримання міською радою
належним чином оформленого письмового звернення з ініціативою щодо проведення
громадських слухань не прийнято відповідного розпорядження про їх проведення,
громадські слухання проводяться за принципом "мовчазної згоди".
Ініціатор сам визначає дату, місце та час проведення громадських слухань, здійснює
необхідні підготовчі дії, про що повідомляє міського голову та інших запрошених осіб не
пізніше, ніж три дні до їх проведення.
У такому випадку громадські слухання проводяться з дотриманням вимог цього
Статуту.
Стаття 93. Приміщення для проведення громадських слухань забезпечує міська рада.
Стаття 94. Відсутність на громадських слуханнях авторів проектів документів (актів), які
виносяться на громадські слухання, представників міської ради та її виконавчих органів,
керівників комунальних підприємств, установ і організацій, які визначені розпорядженням
міського голови, не може бути підставою для перенесення громадських слухань чи визнання
їх такими, що не відбулися.
Стаття 95. До початку громадських слухань проводиться реєстрація учасників громадських
слухань.
Для реєстрації особам необхідно пред’явити паспорт громадянина України або інший
документ, що посвідчує особу. У списку учасників громадських слухань зазначаються
прізвища, імена, по батькові учасників, дата їх народження, місце реєстрації, ставляться
підписи зареєстрованих.
Зареєстровані члени територіальної громади мають право голосу, під час реєстрації їм
видають мандати для голосування.
Незареєстровані особи можуть брати участі у громадських слуханнях тільки з правом
дорадчого голосу.
Стаття 96. Громадські слухання, ініційовані міським головою, міською радою відкриває і
веде міський голова або його заступник.
Громадські слухання, ініційовані громадською радою при виконавчому комітеті
міської ради; органом самоорганізації населення, громадськими об’єднаннями громадян,
об’єднаннями співвласників багатоквартирних будинків відкриває і веде їх керівник або його
заступник.
Громадські слухання, ініційовані членами територіальної громади, відкриває і веде
один із їх представників.
Стаття 97. Результати громадських слухань оформлюються протоколом. Для ведення
протоколу громадських слухань обирається секретар слухань.
Для ведення громадських слухань може обиратися президія та лічильна комісія.
Порядок денний і порядок роботи затверджуються на громадських слуханнях.
Стаття 98. З розглянутих питань громадські слухання приймають рішення.
Рішення громадських слухань приймаються відкритим або таємним голосуванням
простою більшістю голосів громадян, які присутні на громадських слуханнях.
Рішення громадських слухань підписуються головою та секретарем зборів.
За результатами громадських слухань та ухвалених на них рішень складається
протокол у двох примірниках.
У протоколі громадських слухань зазначається наступна інформація:
- дата, час та місце проведення;
- кількість учасників, у тому числі з правом дорадчого голосу;
- порядок денний;
- виклад перебігу обговорення та результати розгляду питань порядку денного;
- рішення прийняті за результатами обговорення питань порядку денного;
- результати голосування з кожного окремого питання та інша інформація (за
рішенням слухань).
До протоколу громадських слухань додаються матеріали реєстрації їх учасників.
Протокол громадських слухань підписується головою та секретарем не пізніше трьох
днів після їх проведення та протягом наступного дня один примірник (з оригіналом списку
громадян, які були присутні на слуханнях), передається до органу місцевого самоврядування
або установи, до компетенції яких належить вирішення питань, що розглядались
громадським слуханнями.
Другий примірник протоколу, з копією списку громадян, які були присутні на
слуханнях, засвідченою головою та секретарем слухань, залишається у ініціаторів
громадських слухань.
Копія протоколу передається до Хмельницької міської ради, яка забезпечує
розміщення сканованого протоколу громадських слухань з усіма додатками на офіційному
веб-сайті міської ради протягом п’яти робочих днів з дня їх надходження, при цьому вилучає
з них персональні дані фізичних осіб.
Стаття 99. Пропозиції, викладені у протоколі громадських слухань, розглядаються на
найближчому відкритому засіданні Хмельницької міської ради та/або її виконавчого
комітету (залежно від того, до кого вони скеровані) за обов’язкової участі ініціаторів
громадських слухань, яким надається слово для виступу.
Пропозиції громадських слухань у вигляді проектів рішень міської ради та її
виконавчого комітету або пропозицій до таких рішень розглядаються у порядку,
визначеному чинним законодавством України.
Інші виконавчі органи міської ради розглядають скеровані їм пропозиції, викладені у
протоколі громадських слухань, протягом не більше 30 календарних днів за обов’язкової
участі ініціаторів громадських слухань, яким, за їх пропозицією, надається можливість
висловити свою позицію.
Ініціатори громадських слухань мають бути поінформовані про дату, час та місце
проведення засідання органу місцевого самоврядування з питань розгляду рішень загальних
зборів (конференції) у письмовій формі не пізніше, ніж за 3 дні до дати розгляду.
Органи місцевого самоврядування, їх посадові особи по кожній поданій пропозиції
громадських слухань приймають одне з таких рішень:
- врахувати пропозицію – у такому випадку зазначаються конкретні заходи для її
реалізації, календарний план їх виконання та відповідальні за це посадові особи;
- відхилити пропозицію – у такому випадку зазначаються причини такого рішення;
- частково врахувати пропозицію – у такому випадку зазначаються причини такого
рішення, і заходи для реалізації частини врахованої пропозиції, календарний план їх
виконання та відповідальні за це посадові особи.
Стаття 100. Рішення органів місцевого самоврядування або їх посадових осіб за
результатами розгляду рішень громадських слухань протягом п’яти робочих днів з дня
розгляду надсилається ініціаторам скликання громадських слухань та розміщається на
офіційному веб-сайті Хмельницької міської ради.
Стаття 101. Дії або бездіяльність посадових осіб органів місцевого самоврядування, що
порушують порядок проведення громадських слухань, визначений у цьому Статуті, може
бути оскаржений у порядку, встановленому чинним законодавством України.
Глава 2.6. Громадські експертизи
Стаття 102. Громадська експертиза діяльності органів та посадових осіб місцевого
самоврядування міста Хмельницького є однією із форм безпосередньої участі членів
територіальної громади міста Хмельницького у місцевому самоврядуванні (далі - громадська
експертиза) що передбачає проведення інститутами громадянського суспільства,
громадськими радами оцінки діяльності органів та посадових осіб місцевого самоврядування
(далі – орган місцевого самоврядування), демократичності підготовки та ефективності
виконання прийнятих ними рішень, підготовку пропозицій щодо розв’язання суспільно
значущих проблем місцевого значення для їх врахування органом місцевого самоврядування
у своїй роботі.
Громадські природоохоронні об’єднання проводять громадську екологічну експертизу
з урахуванням вимог Закону України „Про охорону навколишнього природного
середовища”.
Стаття 103. Пропозиції, підготовлені інститутом громадянського суспільства за
результатами проведеної громадської експертизи, враховуються органами місцевого
самоврядування під час підготовки місцевих програм, формування міського бюджету,
вирішення питань їх поточної діяльності.
Стаття 104. Під інститутами громадянського суспільства слід розуміти громадські
об’єднання, громадські ради, професійні спілки та їх об’єднання, творчі спілки, організації
роботодавців та їх об’єднання, благодійні і релігійні організації, органи самоорганізації
населення, недержавні засоби масової інформації та інші непідприємницькі товариства і
установи, легалізовані відповідно до законодавства.
Громадська рада при виконавчому комітеті міської ради може проводити громадські
експертизи з будь-яких питань, віднесених законом до компетенції місцевого
самоврядування та є у повноваженнях виконавчого комітету та інших виконавчих органів
міської ради.
Громадська рада, утворена при інших органах місцевого самоврядування, може
проводити громадську експертизу діяльності цього органу місцевого самоврядування.
Стаття 105. Громадська експертиза проводиться за рішенням інституту громадського
суспільства, прийнятого у відповідності до його статуту або положення.
Для проведення громадської експертизи інститут громадянського суспільства за
власні кошти або на громадських засадах може залучати відповідних спеціалістів та
експертів.
День прийняття рішення про проведення громадської експертизи вважається датою
початку її проведення.
Інститут громадянського суспільства повинен утриматись від проведення громадської
експертизи діяльності органу місцевого самоврядування, керівник якого або його близькі
родичі є засновниками або входять до керівних органів цього інституту громадянського
суспільства.
Стаття 106. У разі прийняття рішення про проведення громадської експертизи інститут
громадянського суспільства письмово повідомляє про це орган місцевого самоврядування,
якого стосується громадська експертиза.
Стаття 107. Письмове повідомлення направляється не пізніше, ніж через 7 робочих днів
після прийняття рішення про проведення громадської експертизи, та має містити наступну
інформацію:
- найменування, відомості про легалізацію, адресу місцезнаходження ініціатора
громадської експертизи;
- предмет і мета громадської експертизи;
- перелік документів та інших матеріалів, необхідних для проведення громадської
експертизи (у разі необхідності);
- поштова адреса, прізвище, ім'я та по батькові контактної особи, її контактний
телефон та електронна адреса (за наявності).
До письмового повідомлення додається копія протоколу засідання, на якому було
прийнято рішення про проведення громадської експертизи.
Стаття 108. Орган місцевого самоврядування сприяє інституту громадянського суспільства,
громадській раді у проведенні громадської експертизи.
Орган місцевого самоврядування протягом не більше 7 робочих днів після
надходження письмового повідомлення надає інституту громадського суспільства документи
та інші матеріали, зазначені у повідомленні, або повідомляє про необхідність додатково часу
на їх підготовку.
Додатковий час на підготовку матеріалів для проведення громадської експертизи не
може перевищувати 20 робочих днів.
Стаття 109. Орган місцевого самоврядування протягом не більше 5 робочих днів після
надходження письмового повідомлення розміщує на офіційному веб-сайті Хмельницької
міської ради інформацію про надходження такого повідомлення про проведення громадської
експертизи.
Стаття 110. Посадові особи органу місцевого самоврядування не повинні перешкоджати
проведенню громадської експертизи.
Стаття 111. Експертні висновки та пропозиції мають готуватись на підставі обґрунтованої
оцінки діяльності органу місцевого самоврядування та ефективності прийняття і виконання
ним рішень, програм, реалізації повноважень, що підтверджується відповідними
документами та іншими матеріалами.
Стаття 112. Експертні висновки та пропозиції, підготовлені інститутом громадянського
суспільства за результатами громадської експертизи, подаються органу місцевого
самоврядування у письмовій та електронній формі.
Експертні висновки та пропозиції повинні містити інформацію про ініціатора
громадської експертизи; предмет і мету громадської експертизи; відомості про спеціалістів
або експертів, якщо такі залучались до проведення відповідної експертизи.
Експертні пропозиції повинні стосуватися повноважень органу місцевого
самоврядування та можуть містити рекомендації і заходи з їх впровадження.
Стаття 113. У разі, коли ініціатор громадської експертизи не подав експертні висновки та
пропозиції у чотиримісячний строк від початку проведення громадської експертизи,
експертиза вважається такою, що не відбулася.
Стаття 114. Орган місцевого самоврядування протягом не більше десяти робочих днів з дня
надходження експертних висновків та пропозицій:
- розміщує їх на офіційному веб-сайті Хмельницької міської ради;
- розглядає їх за участю представників ініціатора громадської експертизи.
Стаття 115. Орган місцевого самоврядування за результатами розгляду висновків та
пропозицій громадської експертизи приймає одне з таких рішень:
- врахувати пропозиції – у такому випадку зазначаються конкретні заходи для її
реалізації, календарний план їх виконання та відповідальні за це посадові особи;
- відхилити пропозицію – у такому випадку зазначаються причини такого рішення;
- частково врахувати пропозицію – у такому випадку зазначаються причини такого
рішення, і заходи для реалізації частини врахованої пропозиції, календарний план їх
виконання та відповідальні за це посадові особи.
Стаття 116. Орган місцевого самоврядування протягом десяти робочих днів після прийняття
рішення за результатами розгляду висновків та пропозицій громадської експертизи надає
ініціатору громадської експертизи письмову відповідь та розміщує відповідну інформацію на
офіційному веб-сайті Хмельницької міської ради.
Глава 2.7. Консультації з громадськістю
Стаття 117. Консультації з громадськістю є однією з форм безпосередньої участі членів
територіальної громади міста Хмельницького у місцевому самоврядуванні.
Стаття 118. Консультації з громадськістю проводяться з метою забезпечення участі членів
територіальної громади у вирішенні питань місцевого значення, надання їм можливості для
вільного доступу до інформації про діяльність органів місцевого самоврядування, їх
посадових осіб, забезпечення гласності, відкритості та прозорості їх діяльності.
Стаття 119. Консультації з громадськістю ініціюються, оголошуються та проводяться
органами місцевого самоврядування.
Стаття 120. Результати консультацій з громадськістю враховуються органами місцевого
самоврядування під час прийняття ними остаточного рішення та у подальшій діяльності.
Стаття 121. Консультації з громадськістю організовує і проводить орган місцевого
самоврядування, який є розробником проекту нормативно-правового акта або готує
пропозиції щодо вирішення певного питання місцевого значення.
Стаття 122. Консультації з громадськістю проводяться у формі публічного громадського
обговорення (безпосередня форма) або вивчення громадської думки (опосередкована форма),
у тому числі шляхом проведення опитування через веб-сайт Хмельницької міської ради.
Консультації з громадськістю у формі публічного громадського обговорення та
вивчення громадської думки з одних і тих самих питань можуть проводитись одночасно.
Стаття 123. В обов’язковому порядку проводяться консультації з громадськістю у формі
публічного громадського обговорення щодо:
1) проекту міського бюджету, внесення змін до міського бюджету та звітів про його
виконання;
2) проектів регуляторних актів;
3) проектів програм соціально-економічного і культурного розвитку, інших цільових
фінансових, соціальних, екологічних та інших програм міста Хмельницького, рішень щодо
стану їх виконання;
4) проекту Стратегічного плану розвитку міста Хмельницького та внесення змін до
нього;
5) проектів нормативно-правових актів, прийняття яких може впливати на стан
навколишнього природного середовища у місті, у тому числі та не обмежуючись, намірів
створення у місті Хмельницькому чи поблизу нього нових екологічно небезпечних об’єктів,
які можуть змінити умови життя і підвищити ризик техногенних аварій, сприяти виникненню
шкідливих для здоров’я мешканців міста факторів, або які вимагають незалежної екологічної
експертизи для з'ясування їх екологічної небезпеки;
6) проекти рішень міської ради, виконавчого комітету та інших органів місцевого
самоврядування, яким передбачається вплив на природно-заповідні зони, прибережні смуги,
зони зелених насаджень загального користування та інші природоохоронні об’єкти;
7) проектів Статуту територіальної громади міста Хмельницького та внесення змін до
нього;
8) питань добровільного об’єднання громад або приєднання до об’єднаних
територіальних громад у межах чинного законодавства;
9) зміни тарифів на житлово-комунальні послуги, відносно яких рішення ухвалюють
органи місцевого самоврядування (з урахуванням вимог Порядку доведення до споживачів
інформації про перелік житлово-комунальних послуг, структуру цін/тарифів, зміну
цін/тарифів з обґрунтуванням її необхідності та про врахування відповідної позиції
територіальних громад, затвердженого центральним органом виконавчої влади, що
забезпечує формування державної політики у сфері житлово-комунального господарства);
10) зміни тарифів на проїзд у громадському транспорті;
11) проектів рішень міської ради про встановлення або зміну місцевих податків та
зборів;
12) присвоєння юридичним особам та об’єктам права власності, які за ними
закріплені, об’єктам права власності, які належать фізичним особам, імен (псевдонімів)
фізичних осіб, ювілейних та святкових дат, назв і дат історичних подій.
Стаття 124. Міська рада, виконавчий комітет міської ради, інший виконавчий орган міської
ради можуть прийняти рішення з питань, зазначених у підпунктах 9 та 11 статті 123, без
проведення консультацій з громадськістю у формі публічного громадського обговорення
тільки у випадках, коли встановлення або зміна тарифів на житлово-комунальні послуги або
місцевих податків і зборів має відбутись у терміни, визначені чинним законодавством
України, і які не дозволяють витримати процедуру, визначену цим Статутом.
У такому випадку на офіційному сайті міської ради не пізніше, ніж за 20 робочих днів
до прийняття відповідного рішення, оприлюднюється проект такого рішення та інша
вичерпна інформація щодо необхідності його прийняття.
Стаття 125. Консультації з громадськістю у формі публічного громадського обговорення за
рішенням органу місцевого самоврядування можуть проводитись також з інших питань,
віднесених законом до компетенції місцевого самоврядування.
Стаття 126. Проекти регуляторних актів виносяться на публічне громадське обговорення з
урахуванням вимог Закону України „Про засади державної регуляторної політики у сфері
господарської діяльності”.
Стаття 127. Публічне громадське обговорення під час розгляду питань присвоєння
юридичним особам та об’єктам права власності, які за ними закріплені, об’єктам права
власності, які належать фізичним особам, імен (псевдонімів) фізичних осіб, ювілейних та
святкових дат, назв і дат історичних подій проводиться у порядку, встановленому Кабінетом
Міністрів України.
Стаття 128. Консультації з громадськістю у формі публічного громадського обговорення
передбачають організацію і проведення різноманітних публічних заходів:
- конференцій, форумів, громадських слухань, засідань за круглим столом, зборів,
зустрічей, нарад з громадськістю;
- теле- або радіодебатів, Інтернет- та відео-конференцій, електронних консультацій.
Додатково у рамках публічного громадського обговорення можуть проводитись
засідання громадських рад.
Стаття 129. Публічне громадське обговорення орган місцевого самоврядування організовує і
проводить у такому порядку:
1) визначає питання, яке буде винесене на обговорення, та приймає рішення про його
проведення;
2) розробляє план заходів з організації та проведення обговорення (у разі потреби);
3) вживає заходів для забезпечення під час проведення обговорення
репрезентативності соціальних груп населення, а також суб’єктів господарювання, інститутів
громадянського суспільства та інших заінтересованих суб’єктів (далі - заінтересовані
сторони);
4) оприлюднює в обов’язковому порядку інформаційне повідомлення про проведення
обговорення на офіційному веб-сайті Хмельницької міської ради та в інший прийнятний
спосіб.
5) збирає та аналізує інформацію про оцінку громадськістю ефективності
запропонованого органом місцевого самоврядування проекту рішення або шляху вирішення
питання;
6) формує експертні пропозиції щодо альтернативного шляху вирішення питання;
7) проводить аналіз результатів обговорення;
8) забезпечує врахування результатів обговорення під час прийняття остаточного
рішення;
9) оприлюднює результати обговорення на офіційному веб-сайті Хмельницької міської
ради та в інший прийнятний спосіб.
Для організаційного забезпечення проведення публічного громадського обговорення
орган місцевого самоврядування може утворювати робочу групу за участі представників
інститутів громадянського суспільства.
Органи місцевого самоврядування під час підготовки та проведення консультацій з
громадськістю у формі публічного громадського обговорення взаємодіють із засобами
масової інформації, надають їм необхідні інформаційно-аналітичні матеріали.
Стаття 130. В інформаційному повідомленні про проведення публічного громадського
обговорення зазначаються:
1) найменування органу місцевого самоврядування, який проводить обговорення;
2) питання або назва проекту нормативно-правового акта, винесеного на обговорення,
адреса оприлюдненого на офіційному веб-сайті Хмельницької міської ради тексту проекту
акта;
3) можливі варіанти вирішення питання;
4) соціальні групи населення та заінтересовані сторони, на які поширюватиметься дія
прийнятого рішення;
5) можливі наслідки проведення в життя рішення для різних соціальних груп
населення та заінтересованих сторін;
6) відомості про строк, місце, час заходів, порядок обговорення, акредитації
представників засобів масової інформації, реєстрації учасників;
7) спосіб забезпечення участі в обговоренні представників визначених соціальних
груп населення та заінтересованих сторін;
8) поштова та електронні адреси, строк і форма подання письмових пропозицій та
зауважень;
9) адреса та номер телефону, за якими надаються консультації з питання, що винесено
на публічне громадське обговорення;
10) прізвище, ім'я, по батькові відповідальної особи органу місцевого самоврядування;
11) строк і спосіб оприлюднення результатів обговорення.
Стаття 131. Проведення публічного громадського обговорення (бюджетні слухання) проекту
бюджету міста та внесення змін до бюджету міста здійснюється з дотриманням таких
особливостей:
1) проводиться щороку, перед розглядом Хмельницькою міською радою проекту
міського бюджету та перед внесенням на розгляд сесії міської ради питань внесення змін до
міського бюджету та звітів про його виконання;
2) ініціює бюджетні слухання Хмельницький міський голова;
3) бюджетні слухання організовуються таким чином, щоб їх завершення відбулося не
пізніше ніж за 10 календарних днів до розгляду проекту міського бюджету міста на сесії
Хмельницької міської ради;
4) учасники бюджетних слухань мають бути ознайомлені з основними показниками
дохідної та видаткової частин проекту міського бюджету, внесення змін до нього;
5) під час бюджетних слухань окрім доповіді представників фінансового управління
Хмельницької міської ради заслуховуються альтернативні доповіді щодо запропонованого
проекту міського бюджету, які можуть бути представлені учасниками бюджетних слухань;
6) рішення прийняте за наслідками громадського обговорення проекту міського
бюджету або внесення змін до нього обов’язкове до оголошення на сесії Хмельницької
міської ради під час розгляду цих питань.
Стаття 132. Проведення публічного громадського обговорення звітів про виконання міського
бюджету здійснюється щокварталу. Ініціатором проведення такого публічного громадського
обговорення виступає фінансове управління Хмельницької міської ради.
Стаття 133. Пропозиції та зауваження під час проведення публічного громадського
обговорення подаються в усній чи письмовій формі під час публічних заходів, надсилаються
на поштову та електронні адреси, зазначені у інформаційному повідомленні або на адреси
посадових та службових осіб, розміщені на офіційному веб-сайті Хмельницької міської ради.
Стаття 134. Під час проведення публічних заходів у рамках публічного громадського
обговорення ведеться протокол, у якому фіксуються висловлені в усній формі пропозиції та
зауваження.
Стаття 135. Пропозиції та зауваження, що надходять до органів місцевого самоврядування,
протокол публічних заходів, оприлюднюються на офіційному веб-сайті Хмельницької міської
ради не пізніше 5 робочих днів після їх надходження або складання протоколу.
Інститути громадянського суспільства, наукові та експертні організації, інші юридичні
особи подають пропозиції і зауваження у письмовій формі із зазначенням свого
найменування та місцезнаходження.
Анонімні пропозиції від громадян, інститутів громадянського суспільства, наукових та
експертних організацій, інших юридичних осіб не реєструються і не розглядаються.
Стаття 136. Пропозиції та зауваження, що надійшли під час публічного громадського
обговорення, вивчаються та аналізуються органом місцевого самоврядування із залученням,
у разі потреби, відповідних фахівців.
Стаття 137. За результатами публічного громадського обговорення орган місцевого
самоврядування готує звіт, у якому зазначається:
1) найменування органу місцевого самоврядування, який проводив обговорення;
2) зміст питання або назва проекту нормативно-правового акта, що виносився на
обговорення;
3) інформація про осіб, що взяли участь в обговоренні;
4) інформація про пропозиції, що надійшли до органу місцевого самоврядування за
результатами обговорення, із зазначенням автора кожної пропозиції;
5) інформація про врахування або відхилення пропозицій і зауважень громадськості з
обов’язковим обґрунтуванням прийнятого рішення та причин відхилення пропозицій та
зауважень;
6) інформація про рішення, прийняті за результатами обговорення.
Стаття 138. Результати публічного громадського обговорення (у томі числі звіт) орган
місцевого самоврядування в обов’язковому порядку доводить до відома громадськості
шляхом оприлюднення на офіційному веб-сайті Хмельницької міської та в інший прийнятний
спосіб не пізніше 5 робочих днів після його завершення.
Стаття 139. Вивчення громадської думки здійснюється шляхом:
1) проведення соціологічних досліджень та спостережень (опитування, у тому числі
через офіційний веб-сайт Хмельницької міської ради, анкетування, контент-аналізу
інформаційних матеріалів, проведення фокус-груп тощо);
2) створення телефонних „гарячих ліній”, проведення моніторингу коментарів,
відгуків, інтерв’ю, інших матеріалів у друкованих та електронних засобах масової інформації
для визначення позиції різних соціальних груп населення та заінтересованих сторін;
3) опрацювання та узагальнення висловлених у зверненнях громадян пропозицій та
зауважень з питання, що потребує вивчення громадської думки;
Стаття 140. Вивчення громадської думки організовує і проводить ОМС у такому порядку:
1) визначає:
1.1. потребу у вивченні громадської думки з окремого питання;
1.2. питання, з яких проводиться вивчення громадської думки, альтернативних
пропозицій щодо їх вирішення;
1.3. строк, форми і методи вивчення громадської думки;
1.4. дослідницькі організації, фахівців, експертів, громадські організації, які
проводитимуть вивчення громадської думки;
1.5. ступінь репрезентативності соціальних груп населення та заінтересованих сторін,
які досліджуються.
2) Отримує підсумкову інформацію про результати вивчення громадської думки.
3) Узагальнює громадську думку щодо запропонованого вирішення питань, що
потребували вивчення громадської думки.
4) Забезпечує врахування громадської думки під час прийняття органом місцевого
самоврядування остаточного рішення з питань, що потребували вивчення громадської думки.
5) Оприлюднює в обов’язковому порядку на офіційному веб-сайті Хмельницької
міської ради та в інший прийнятний спосіб результати вивчення громадської думки (у тому
числі звіт) протягом не більше 5 робочих днів з моменту його завершення.
Стаття 141. У звіті про результати вивчення громадської думки зазначається:
1) найменування органу місцевого самоврядування, який організував вивчення
громадської думки (вивчав громадську думку);
2) найменування територіального утворення у разі вивчення громадської думки на
окремій частині міста;
3) соціальні групи населення та заінтересовані сторони, вивчення думки яких
проводилося;
4) тема та питання, з яких проводилося вивчення громадської думки;
5) методи, що застосовувалися для вивчення громадської думки;
6) ступінь допустимого відхилення від обраної моделі дослідження;
7) інформація про осіб, що проводили вивчення громадської думки;
8) узагальнення громадської думки щодо запропонованого вирішення питань, що
потребували вивчення громадської думки та її врахування під час прийняття органом
місцевого самоврядування остаточного рішення.
9) обґрунтування прийнятого рішення у разі неврахування громадської думки.
Стаття 142. Для організації вивчення громадської думки (проведення фахових, наукових
соціологічних досліджень, спостережень, експрес-аналізу пропозицій різних соціальних груп
населення та заінтересованих сторін) з метою отримання об’єктивної та достовірної
інформації орган місцевого самоврядування у порядку, визначеному законодавством, може
залучати дослідницькі організації, фахівців, експертів, інститути громадянського суспільства.
Стаття 143. Дії або бездіяльність посадових осіб органів місцевого самоврядування, що
порушують порядок проведення консультацій з громадськістю, визначений у цьому Статуті,
може бути оскаржений у порядку, встановленому чинним законодавством України.
Глава 2.8. Участь в роботі органів місцевого самоврядування та робота на виборних
посадах місцевого самоврядування
Стаття 144. Жителі міста мають право бути присутніми на відкритих засіданнях міської
ради.
Особи, що виявили бажання бути присутніми на засіданні сесії міської ради, повинні
не пізніше ніж за 2 дні до засідання звернутися із відповідною письмовою заявою на ім’я
секретаря міської ради.
Для забезпечення прозорості та відкритості роботи ради здійснюється он-лайн
транслювання пленарних засідань ради на офіційному сайті міської ради.
Стаття 145. Жителі міста мають право приймати участь у засіданнях виконавчого комітету
при розгляді питань, пов’язаних з їх конституційними правами, забезпечення яких віднесено
до компетенції місцевого самоврядування.
Для реалізації цього права особи, що виявили бажання приймати участь у засіданні
виконавчого комітету, подають заяву на ім’я керуючого справами виконавчого комітету не
пізніше ніж за 2 дні до засідання.
Стаття 146. Жителі міста мають право приймати участь у засіданні постійних комісій
міської ради під час обговорення проектів міського бюджету та програм соціально-
економічного і культурного розвитку, розгляд заяв жителів міста.
Стаття 147. Жителям міста законодавством гарантується право бути обраними на посади
місцевого самоврядування, які визначені як виборні.
Глава 2.9. Взаємодія органів місцевого самоврядування та громадських об’єднань
Стаття 148. Громадські об’єднання на території міста Хмельницького діють на підставі
чинного законодавства України.
Стаття 149. Про проведення масових заходів (збори, мітинги, демонстрації тощо)
громадяни, зареєстровані громадські об'єднання, структурні утворення політичних партій
завчасно повідомляють у письмовій формі Хмельницьку міську раду. У повідомленні
необхідно вказати мету, місце та час проведення заходу, передбачувану кількість громадян,
які приймуть у ньому участь.
Громадянський порядок під час проведення заходів забезпечують ініціатори заходів та
Хмельницький відділ поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій
області.
Стаття 150. Для отримання від органів місцевого самоврядування інформації необхідної для
реалізації мети та завдань, об'єднання громадян, або його осередок надає письмову заяву за
підписом керівника на ім'я голови ради. У заяві необхідно вказати мету надання та об'єм
необхідної інформації.
Пропозиції до органів місцевого самоврядування подаються загальними зборами
(конференціями) громадських об’єднань або їх осередків у місті на ім'я посадових осіб
місцевого самоврядування у письмовій формі за підписом керівника організації.
Орган місцевого самоврядування розглядає ці заяви і пропозиції та надає на них
обґрунтовану відповідь відповідно до чинного законодавства України.
Глава 2.10. Електронні петиції
Стаття 151. Електронна петиція – це особлива форма колективного звернення громадян до
Хмельницької міської ради.
Вимоги до створення, оприлюднення й розгляду електронної петиції визначаються
Порядком розгляду електронної петиції, адресованої Хмельницькій міській раді, який
затверджується рішенням сесії міської ради.
Петиція, за умови збору на її підтримку не менше ніж 500 підписів громадян
(мешканців) протягом 90 календарних днів з дня її оприлюднення, компетентними
виконавчими органами міської ради, підприємствами, установами та організаціями, що
належать до комунальної власності територіальної громади, подається на розгляд
виконавчого комітету із пропозиціями щодо підтримки або непідтримки петиції.
Глава 2.11. Інші форми участі громадян, членів територіальної громади міста в
здійсненні місцевого самоврядування
Стаття 152. Перелік форм участі жителів міста в здійсненні місцевого самоврядування,
визначений главами 2.3-2.10 цього статуту не є вичерпним.
Стаття 153. Жителі міста мають право пропонувати органам місцевого самоврядування нові
форми участі в здійсненні місцевого самоврядування, якщо вони не суперечать чинному
законодавству України.
Органи та посадові особи місцевого самоврядування сприяють становленню та
розвитку нових форм участі громадян у здійсненні місцевого самоврядування.
Стаття 154. Обов’язковим органом самоорганізації громадян міста є Громадська рада при
виконавчому комітеті Хмельницької міської ради.
Громадська рада функціонує на постійній основі, керуючись у своїй діяльності
Законами України, підзаконними актами України, рішеннями органів місцевого
самоврядування, Статутом територіальної громади Хмельницького та Положенням про
Громадську раду, яке затверджується на конференції представників громадських об’єднань,
що офіційно зареєстровані міськими службами і працюють протягом поточних двох років.
Склад Громадської ради обирається на конференції представників громадських
об’єднань строком на два роки прямим відкритим рейтинговим голосуванням.
Рішення установчих зборів та Громадської ради розглядаються на засіданні
виконавчого комітету Хмельницької міської ради у разі, коли визначені у рішенні питання
входять до його компетенції.
Розділ III. Органи самоорганізації населення в місті
Глава 3.1. Система органів самоорганізації населення
Стаття 155. Органи самоорганізації населення - представницькі органи, що створюються з
дозволу міської ради жителями, які на законних підставах проживають на території міста або
їх частин, для вирішення завдань, передбачених Законом України “Про органи
самоорганізації населення”, а саме:
- створення умов для участі жителів у вирішенні питань місцевого значення в межах
Конституції і законів України;
- задоволення соціальних, культурних, побутових та інших потреб жителів шляхом сприяння
у наданні їм відповідних послуг;
- участь у реалізації соціально-економічного, культурного розвитку відповідної території,
інших місцевих програм.
Стаття 156. Систему органів самоорганізації населення в місті складають:
- будинкові, вуличні, квартальні комітети;
- комітети мікрорайонів.
Стаття 157. Орган самоорганізації населення обирається терміном на строк повноважень
міської ради, якщо інше не передбачено рішенням ради чи положенням про орган
самоорганізації населення.
Глава 3.2. Порядок формування органів самоорганізації населення
Стаття 158. Порядок формування органів самоорганізації населення визначається чинним
законодавством та Положенням про орган самоорганізації населення.
Стаття 159. Міська рада може наділяти органи самоорганізації населення власною
компетенцією, фінансами та майном.
Розділ IV. Гарантії місцевого самоврядування
Глава 4.1. Відповідальність органів та посадових осіб місцевого самоврядування перед
територіальною громадою
Стаття 160. Органи та посадові особи місцевого самоврядування, які підзвітні,
підконтрольні та відповідальні перед територіальною громадою, періодично, але не менш як
два рази на рік інформують населення міста про виконання програм соціально-економічного
та культурного розвитку, місцевого бюджету, з інших питань місцевого значення та звітують
перед територіальною громадою про свою діяльність.
Порядок надання цієї інформації, способи її оприлюднення визначається міською
радою у Регламенті.
Стаття 161. Посадові особи місцевого самоврядування зобов'язані щомісяця проводити
прийом жителів міста з особистих питань.
Перелік осіб та графіки прийому громадян, узгоджені міським головою,
оприлюднюються на офіційному веб-сайті міської ради не рідше одного разу на рік.
Стаття 162. Реалізація права територіальної громади на дострокове припинення
повноважень органів та посадових осіб місцевого самоврядування відбувається у
відповідності із чинним законодавством.
Глава 4.2. Відповідальність органів та посадових осіб місцевого самоврядування перед
юридичними та фізичними особами
Стаття 163. Органи та посадові особи місцевого самоврядування зобов'язані не допускати
неправомірних рішень та дій чи бездіяльності, що ведуть за собою відшкодування шкоди за
рахунок коштів міського бюджету та власних коштів посадових осіб. Порядок
відшкодування встановлюється законодавством України.
Розділ V. Символіка міста
Глава 5.1. Символи міста
Стаття 164. Символами міста Хмельницького є герб та прапор, а також прапор (штандарт)
міського голови.
Стаття 165. Зміст, опис та порядок використання герба, прапора та прапора (штандарту)
міського голови визначаються рішенням міської ради згідно із законодавством України.
Хмельницький міський голова О.Симчишин

Дорогі хмельничани! Схилімо голови і вшануймо світлу пам'ять та героїчний подвиг воїнів, що загинули на полі бою. Згадаймо мирних громадян та дітей, життя яких обірвала збройна агресія російської федерації проти України. Загальнонаціональна хвилина мовчання... Слава Україні! Героям Слава!