Рішення міської ради

Про затвердження Програми навчання, підготовки та підвищення кваліфікації посадових осіб місцевого самоврядування, керівних працівників підприємств, установ і організацій Хмельницької міської територіальної громади, членів виконавчого комітету та депутаті

 

 

ХМЕЛЬНИЦЬКА МІСЬКА РАДА


Рішення позачергової двадцять третьої сесії

№4 від 29.12.2022 р.

 

 

Про затвердження Програми навчання, підготовки та підвищення кваліфікації посадових осіб місцевого самоврядування, керівних працівників підприємств, установ і організацій Хмельницької міської територіальної громади, членів виконавчого комітету та депутатів міської ради на 2023 рік

 

 

Розглянувши пропозицію виконавчого комітету міської ради, з метою навчання та підвищення кваліфікації посадових осіб місцевого самоврядування, керівних працівників підприємств, установ і організацій Хмельницької міської територіальної громади, членів виконавчого комітету та депутатів міської ради, керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», постановою Кабінету Міністрів України від 06.02.2019 №106 «Про затвердження Положення про систему професійного навчання державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад», міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Програму навчання, підготовки та підвищення кваліфікації посадових осіб місцевого самоврядування, керівних працівників підприємств, установ і організацій Хмельницької міської територіальної громади, членів виконавчого комітету та депутатів міської ради на 2023 рік (додається).

2. Фінансовому управлінню передбачити необхідні кошти для фінансування Програми.

3. Відповідальність за виконання рішення покласти на керуючого справами виконавчого комітету Ю.САБІЙ.

4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань планування, бюджету, фінансів та децентралізації.

 

Міський голова  О.СИМЧИШИН

 

 

Додаток

до рішення сесії міської ради

від 29.12.2022 №4

ПРОГРАМА

навчання, підготовки та підвищення кваліфікації посадових осіб місцевого самоврядування, керівних працівників підприємств, установ і організацій Хмельницької міської територіальної громади, членів виконавчого комітету та депутатів міської ради на 2023 рік

 

Зміни, які відбулися в усіх сферах суспільного життя, розвитку засад громадянського та інформаційного суспільства, європейської інтеграції України, децентралізації державного управління, зміцнення системи місцевого самоврядування, вимагають високого рівня професіоналізму та компетентності депутатів місцевих рад, керівників та спеціалістів виконавчих органів ради, керівників комунальних підприємств, установ та організацій.

Програма навчання, підготовки та підвищення кваліфікації депутатів та посадових осіб виконавчих органів Хмельницької міської ради на 2023 рік (надалі - Програма) визначає цілі та завдання щодо розвитку професійного кадрового потенціалу Хмельницької міської територіальної громади, системи навчання, підготовки, та підвищення кваліфікації фахівців для професійної діяльності у цих органах.

Програма, ґрунтується на положеннях Конституції України, Законах України «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про статус депутатів місцевих рад», «Про освіту», відповідних Указах Президента України та інших нормативно-правових актах.

Основними передумовами розроблення Програми є: сучасні процеси становлення демократичної, правової, соціальної держави та її економіки, розвиток засад громадянського суспільства.

В процесі виконання Програми необхідно вирішити проблеми:

- визнання професійного навчання як обов'язкової невід'ємної складової професійної діяльності посадових осіб місцевого самоврядування, керівних працівників підприємств, установ і організацій Хмельницької міської територіальної громади, членів виконавчого комітету та депутатів міської ради;

- формування змісту навчання та організації навчального процесу відповідно до потреб економічного, соціального і культурного розвитку міста на основі впровадження сучасних наукових досліджень та широкого використання вітчизняного і іноземного досвіду;

- розширення професійної підготовки фахівців за іншими освітніми і науковими галузями, відповідно до потреб професіоналізації персоналу органів місцевого самоврядування та депутатів міської ради.

Програма передбачає підготовку посадових осіб місцевого самоврядування, керівних працівників підприємств, установ і організацій Хмельницької міської територіальної громади, членів виконавчого комітету та депутатів міської ради, які відзначаються:

- здатністю запроваджувати цінності демократичної, правової соціальної держави та громадянського суспільства, неухильно відстоювати права і свободи людини і громадянина:

- професійними уміннями і навичками, що ґрунтуються на сучасних потенціальних знаннях, аналітичних здібностях та майстерності застосування засобів і методів управлінської діяльності;

- стратегічним мисленням та особистими якостями, необхідними для прийняття та успішної реалізації управлінських рішень.

Програма передбачає навчання та підвищення кваліфікації працівників, посадових осіб місцевого самоврядування, депутатів, керівників комунальних підприємств, установ і організацій з метою формування:

- здатності компетентно і відповідально виконувати управлінські функції, впроваджувати новітні соціальні технології, сприяти інноваційним процесам у різних сферах життєдіяльності територіальної громади, навчатися й самовдосконалюватися в сучасних умовах;

- сучасних професійних умінь і навичок щодо децентралізації державного управління, служби в органах місцевого самоврядування, налагодження міжмуніципального співробітництва, вирішення земельних питань, здійснення публічних закупівель, організації кадрової роботи, написання проектів, надання адміністративних послуг тощо для успішного розвитку територіальної громади;

- застосування засобів і методів інформаційно-комунікаційних технологій у повсякденній діяльності.

 

І. ОСНОВНІ ЦІЛІ ТА ЗАВДАННЯ

Метою Програми є навчання та підвищення кваліфікації посадових осіб місцевого самоврядування, керівних працівників підприємств, установ і організацій Хмельницької міської територіальної громади, членів виконавчого комітету та депутатів міської ради та створення належних умов для забезпечення їх професійного розвитку.

Програма спрямована на вирішення таких основних завдань:

приведення обсягів та змісту навчання, підготовки та перепідготовки посадових осіб місцевого самоврядування, керівних працівників підприємств, установ і організацій Хмельницької міської територіальної громади, членів виконавчого комітету та депутатів міської ради у відповідність із поточними та перспективними потребами розвитку громади;

формування змісту навчання, виходячи з його цільового спрямування, завдань і функцій органів місцевого самоврядування;

використання в процесі навчання наукового потенціалу, як вітчизняного так і іноземного, навчання та ефективне використання передового досвіду роботи інших регіонів України та іноземного досвіду;

застосування сучасних технологій реалізації змісту навчання, що передбачає його диференціацію та індивідуалізацію;

залучення провідних національних вищих учбових закладів України до навчання посадових осіб місцевого самоврядування, депутатів та керівників комунальних підприємств, установ і організацій;

вирішення програм ресурсного, зокрема нормативно-правового, кадрового та фінансового забезпечення, якісного і своєчасного виконання Програми;

отримання якісних освітніх послуг з підвищення кваліфікації посадових осіб місцевого самоврядування, керівних працівників підприємств, установ і організацій Хмельницької міської територіальної громади, членів виконавчого комітету та депутатів міської ради з відповідним методичним забезпеченням і використанням інноваційних технологій у навчальному процесі.

Програма реалізується на основі діючої нормативно-правової бази навчальними закладами загальнонаціональної системи підготовки, спеціалізації та підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування.

Процедури залучення до служби в органах місцевого самоврядування, відбору на навчання мають сприяти омолодженню управлінських кадрів.

Дана Програма є складовою частиною плану соціально – економічного  та культурного розвитку Хмельницької міської територіальної громади.

 

II. ВИДИ, ФОРМИ НАВЧАННЯ, ПІДГОТОВКИ, ПЕРЕПІДГОТОВКИ ТА ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ

Реалізація Програми буде здійснюватися за такими видами:

- навчання у магістратурі Національної академії державного управління при Президентові України та її регіональних інститутів за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування» галузі знань «Публічне управління та адміністрування»;

- навчання у навчальних закладах інших надавачів освітніх послуг;

- навчання за професійними програмами підвищення кваліфікації (загальні питання державного управління та місцевого самоврядування, питання запобігання корупції, зміни у законодавстві з питань служби в органах місцевого самоврядування, європейської та євроатлантичної інтеграції, підвищення володіння іноземною мовою тощо);

- підвищення кваліфікації за спеціальними професійними програмами;

- підвищення кваліфікації за програмами тематичних постійно діючих семінарів та тематичних короткострокових семінарів, спеціалізованих короткострокових навчальних курсів та тренінгів;

- участь у виїзних короткотермінових тематичних семінарах, фахових майстернях, засідань спілок та секцій Асоціації міст України, в тому числі обмін практиками та досвідом з представниками інших територіальних громад;

- проведення науково-практичних конференцій та круглих столів;

- вивчення та використання досвіду роботи органів виконавчої влади та місцевого самоврядування в Україні і за кордоном;

- проведення стажування в органах місцевого самоврядування та органах державної влади;

- юридичне навчання працівників виконавчих органів міської ради;

- забезпечення самоосвіти.

Навчальні заходи можуть реалізовуватись як на базі Національної академії державного управління при Президентові України та її регіональних інститутів за кошти державного бюджету, навчальних закладів інших надавачів освітніх послуг за кошти фізичних осіб, Центру професійного розвитку та комунікацій Асоціації міст України за кошти АМУ, на базі Хмельницького регіонального центру підвищення кваліфікації та на базі Хмельницької міської ради за кошти бюджету Хмельницької міської територіальної громади (бюджету громади).

 

ІІІ. КАТЕГОРІЯ СЛУХАЧІВ ПРОГРАМИ

Посадові особи місцевого самоврядування, керівні працівники підприємств Хмельницької міської територіальної громади, члени виконавчого комітету та депутати міської ради.

 

IV. РЕСУРСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОГРАМИ

Основним джерелом фінансування Програми є кошти бюджету Хмельницької міської територіальної громади (бюджету громади), передбачені для цієї мети, залучені кошти, та інші кошти, не заборонені законодавством.

Фінансове забезпечення системи навчання кадрів має включати також видатки на відшкодування витрат, пов'язаних з відрядженням та проживанням працівників для підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації.

 

Обсяги коштів будуть визначатися, виходячи з необхідності забезпечення виконання Програми, орієнтовних витрат на її реалізацію.

 

Рік виконання програми:              Загальна кількість коштів

2023                                                   300,0 тис. грн.

 

V. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ

У результаті отриманих освітніх послуг на основі широкого використання вітчизняних та світових досягнень науки у галузі освіти, залучення інноваційних технологій навчання посадові особи місцевого самоврядування, керівні працівники підприємств, установ і організацій Хмельницької міської територіальної громади, члени виконавчого комітету та депутати міської ради:

- здобудуть практичні знання в галузі місцевого самоврядування, розбудови територіальних громад;

- удосконалять практичні вміння щодо впровадження реформи децентралізації, прийняття обґрунтованих управлінських рішень;

- ознайомляться з найактуальнішими питаннями теорії і практики державного управління і місцевого самоврядування для узагальнення і поширення досвіду;

- отримають можливість цінити зміст своєї діяльності відповідно до сучасних вимог розвитку місцевого самоврядування;

- підвищать свій загальноосвітній і професійний рівень задля розвитку громади.

 

VІ. КОНТРОЛЬ ЗА ВИКОНАННЯМ ПРОГРАМИ

Контроль за виконанням Програми покладається на постійну комісію з питань планування, бюджету, фінансів та децентралізації, яка несе відповідальність за виконання і кінцеві результати Програми, раціональне використання фінансових ресурсів, визначає форми і методи координації  виконання  Програми.

 

Секретар міської ради  В.ДІДЕНКО

Завідувач відділу кадрової роботи та з питань служби  в органах місцевого самоврядування І.КОСТЕНЕЦЬКИЙ

 

Додаток 1

до Програми

 

ПАСПОРТ ПРОГРАМИ

навчання, підготовки та підвищення кваліфікації посадових осіб місцевого самоврядування, керівних працівників підприємств, установ і організацій Хмельницької міської територіальної громади, членів виконавчого комітету та депутатів міської ради на 2023 рік

1.

Розробник програми

Виконавчий комітет Хмельницької міської ради

2.

Відповідальний виконавець Програми

Виконавчі органи Хмельницької міської ради, Хмельницький регіональний центр підвищення кваліфікації

3.

Учасники Програми

Виконавчі органи Хмельницької міської ради, Центр професійного розвитку та комунікацій Асоціації міст України, Хмельницький регіональний центр підвищення кваліфікації

4.

Нормативно-правовий акт, що став підставою для розроблення Програми

Постановою Кабінету Міністрів України від 06.02.2019 №106 «Про затвердження Положення про систему професійного навчання державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад», розпорядження Кабінету Міністрів України від 01.12.2017 року №974-р «Про схвалення Концепції реформування системи професійного навчання державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників, заступників, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад», розпорядження Кабінету Міністрів України від 10.05.2018 року №342-р «Про затвердження плану заходів щодо реалізації Концепції реформування системи професійного навчання державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників, заступників, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад»

5.

Термін реалізації Програми

2023 рік

6.

Джерела фінансування Програми

Бюджет Хмельницької міської територіальної громади (бюджет громади)

7.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, у тому числі:

300 000 грн.

7.1.

коштів бюджету  Хмельницької міської територіальної громади (бюджет громади) в межах затвердженого кошторису

300 000 грн.

 

Завідувач відділу кадрової роботи та з питань служби в органах місцевого самоврядування  І.КОСТЕНЕЦЬКИЙ

 

Додаток 2

до Програми

 

ЗАХОДИ І ЗАВДАННЯ

з виконання програми навчання, підготовки та підвищення кваліфікації посадових осіб місцевого самоврядування, керівних працівників підприємств, установ і організацій Хмельницької міської територіальної громади, членів виконавчого комітету та депутатів міської ради на 2023 рік

Вид підвищення кваліфікації

Найменування завдання

Строк виконання заходу

Найменування заходу

Головний розпорядник бюджетних коштів

Джерела фінансування (державний, бюджет міської громади, інші)

Прогнозований обсяг фінансових ресурсів для виконання завдань, тис.грн.

Загальна короткострокова програма

Приведення обсягів та змісту навчання, підготовки та перепідготовки посадових осіб місцевого самоврядування, керівних працівників підприємств, установ і організацій Хмельницької міської територіальної громади, членів виконавчого комітету та депутатів міської ради у відповідність із поточними та перспективними потребами розвитку громади

2023 рік

Виконання програми навчань, запропонованих Національною академією державного управління при Президентові України та її регіональних інститутів, навчальних закладів інших надавачів освітніх послуг, Центру професійного розвитку та комунікацій Асоціації міст України, Хмельницького регіонального Центру підвищення кваліфікації та на базі Хмельницької міської ради за кошти бюджету Хмельницької міської територіальної громади (бюджету громади).

Виконавчий комітет Хмельницької міської ради

Бюджет міської територіальної громади, інші джерела фінансування не заборонені законом

300,00

 

Завідувач відділу кадрової роботи  Ігор КОСТЕНЕЦЬКИЙ

Дорогі хмельничани! Схилімо голови і вшануймо світлу пам'ять та героїчний подвиг воїнів, що загинули на полі бою. Згадаймо мирних громадян та дітей, життя яких обірвала збройна агресія російської федерації проти України. Загальнонаціональна хвилина мовчання... Слава Україні! Героям Слава!