Рішення міської ради

Про бюджет міста Хмельницького на 2016 рік

 

 

УКРАЇНА
ХМЕЛЬНИЦЬКА МІСЬКА РАДА


Рішення позачергової третьої сесії

№1 від 29.12.2015 р.

 

Про бюджет міста Хмельницького на 2016 рік

 

Розглянувши пропозиції виконавчого комітету міської ради, постійної комісії з питань планування, бюджету, фінансів та децентралізації, керуючись ст.26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Законом України “Про Державний бюджет України на 2016 рік", Законом України "Про створення конкурентних умов в оподаткуванні та стимулювання економічної діяльності в Україні", Бюджетним кодексом України, міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Визначити на 2016 рік:

- доходи міського бюджету у сумі 1 606 204 572,0 грн., в тому числі доходи загального фонду міського бюджету - 1 514 072 632,0 грн., доходи спеціального фонду міського бюджету – 92 131 940,0 грн., у тому числі бюджету розвитку - 7 180 000,0 грн. згідно з додатком 1;

- видатки міського бюджету у сумі 1 606 204 572,0 грн., в тому числі видатки загального фонду міського бюджету - 1 346 446 827,0 грн., видатки спеціального фонду міського бюджету - 259 757 745,0 гривень;

- профіцит міського бюджету у сумі 167 625 805,0 грн., в тому числі загального фонду міського бюджету 167 625 805,0 грн. згідно з додатком 2;

- дефіцит спеціального фонду міського бюджету у сумі 167 625 805,0 грн. згідно з додатком 2;

- повернення кредитів до міського бюджету у сумі 65 000,0 грн., у тому числі повернення кредитів до спеціального фонду міського бюджету - 65 000,0 грн. (додаток 4);

- надання кредитів з міського бюджету у сумі 65 000,0 грн., у тому числі надання кредитів із спеціального фонду міського бюджету - 65 000,0 грн. (додаток 4).

2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів міського бюджету на 2016 рік за тимчасовою класифікацією видатків (додаток 3).

3. Визначити розмір оборотного касового залишку бюджетних коштів міського бюджету у сумі 400 000,0 гривень.

4. Затвердити на 2016 рік резервний фонд міського бюджету в сумі 11 675 000,0 гривень.

5. В складі спеціального фонду бюджету на 2016 рік затвердити бюджет розвитку, джерелом формування бюджету розвитку визначити: кошти від відчуження майна, що знаходиться в комунальній власності міста, в сумі 500 000,0 гривень, кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у комунальній власності, та кошти від продажу прав на них в сумі 1 180 000,0 гривень, кошти пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту в сумі 5 500 000,0 грн.

6. Передбачити в спеціальному фонді бюджету видатки  бюджету розвитку в сумі 174 805 805,0 гривень (додаток 5). До розподілу за об'єктами та головними розпорядниками бюджетних коштів бюджету розвитку в обсязі 174 480 284,0 гривень головним розпорядником коштів визначити управління житлово-комунального господарства Хмельницької міської ради.

7. Затвердити кошторис доходів та видатків цільового фонду Хмельницької міської ради на 2016 рік (додаток 6).

8. Затвердити перелік захищених статей видатків загального фонду бюджету міста на 2016 рік за їх економічною структурою, згідно ст.55 Бюджетного кодексу України:

  • оплата праці працівників бюджетних установ (код 2110);
  • нарахування на заробітну плату (код 2120);
  • придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів (код 2220);
  • забезпечення продуктами харчування (код 2230);
  • оплата комунальних послуг та енергоносіїв (код 2270)
  • соціальне забезпечення (код 2700)
  • поточні трансферти місцевим бюджетам (код 2620).

9. Дозволити фінансовому управлінню Хмельницької міської ради здійснювати перерозподіл обсягів субвенцій з Державного та обласного бюджетів за кодами функціональної класифікації видатків, виходячи з фактично нарахованих обсягів відповідних пільг, субсидій та допомоги населенню та вносити зміни до їх помісячного розпису.

10. У межах загального обсягу бюджетних призначень за функціональною класифікацією видатків окремо за загальним та спеціальним фондами міського бюджету фінансове управління Хмельницької міської ради за обґрунтованим поданням головного розпорядника бюджетних коштів здійснює перерозподіл бюджетних асигнувань, затверджених у розписі бюджету та кошторисі, в розрізі економічної класифікації видатків бюджету.

11. У межах загального обсягу бюджетних призначень головного розпорядника бюджетних коштів перерозподіл видатків за кодами функціональної класифікації видатків, а також збільшення видатків розвитку за рахунок зменшення інших видатків (окремо за загальним та спеціальним фондами бюджету) здійснюються за рішенням виконавчого комітету міської ради, погодженим з постійною комісією з питань планування, бюджету, фінансів та децентралізації.

12. Якщо після прийняття міською радою рішення про бюджет міста Хмельницького на 2016 рік повноваження на виконання функцій або надання послуг, на яке надано бюджетне призначення, передається відповідно до законодавства від одного головного розпорядника бюджетних коштів до іншого головного розпорядника бюджетних коштів, дія бюджетного призначення не припиняється і застосовується для виконання тих самих функцій чи послуг іншим головним розпорядником бюджетних коштів, якому це доручено.

Передача бюджетних призначень здійснюється за рішенням виконавчого комітету міської ради, погодженим з постійною комісією з питань планування, бюджету, фінансів та децентралізації.

13. Відповідно до статті 78 Бюджетного кодексу України, при виконанні міського бюджету, дозволити здійснення обслуговування бюджетних коштів у частині бюджету розвитку та власних надходжень бюджетних установ в установах банків державного сектору за окремим Порядком, визначеним Кабінетом Міністрів України.

14. Надати право фінансовому управлінню Хмельницької міської ради, в разі не прийняття міською радою рішення про розміщення коштів бюджету розвитку та власних надходжень бюджетних установ в установах банків державного сектору, отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України позики на покриття тимчасових касових розривів міського бюджету, пов'язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в першу чергу, на оплату праці працівників бюджетних установ та нарахування на заробітну плату, придбання продуктів харчування і медикаментів, оплату комунальних послуг та енергоносіїв, які, відповідно до ст.43 Бюджетного кодексу України, в обов'язковому порядку покриваються Головним управлінням Державної казначейської служби в Хмельницькій області в межах поточного бюджетного року за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов'язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

15. Відповідно до частини 8 статті 16 Бюджетного кодексу України надати право фінансовому управлінню Хмельницької міської ради в межах поточного бюджетного періоду здійснювати на конкурсних засадах розміщення тимчасово вільних коштів міського бюджету на депозитах з подальшим поверненням таких коштів до кінця поточного бюджетного періоду.

16. Дозволити фінансовому управлінню Хмельницької міської ради за погодженням з постійною комісією з питань планування, бюджету, фінансів та децентралізації при надходженні в міжсесійні періоди трансфертів з Державного та обласного бюджетів (дотацій, субвенцій) понад обсяги, враховані в бюджеті міста на 2016 рік, збільшувати обсяг доходів та видатків бюджету міста на суму трансфертів, одержаних з Державного та обласного бюджетів, та проводити розподіл зазначених трансфертів між головними розпорядниками бюджетних коштів. Зазначені зміни вважати змінами, внесеними до бюджету міста на 2016 рік.

17. У разі розподілу (перерозподілу) обласною радою обсягів дотацій, субвенцій дозволити фінансовому управлінню Хмельницької міської ради в міжсесійний період вносити зміни та проводити розподіл, перерозподіл зазначених трансфертів між головними розпорядниками коштів міського бюджету за погодженням з постійною  комісією з питань планування, бюджету, фінансів та децентралізації з наступним інформуванням міської ради при затвердженні звіту про виконання міського бюджету за 2016 рік. Зазначені зміни вважати змінами, внесеними до бюджету міста на 2016 рік.

18. Розпорядникам коштів міського бюджету при формуванні кошторисів установ забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи, виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань.

19. Установити, що у загальному фонді міського бюджету на 2016 рік до доходів належать надходження, визначені ст.64 Бюджетного кодексу України.

20. Установити, що джерелами формування спеціального фонду міського бюджету на 2016 рік у частині доходів є надходження, визначені ст.691 та ст.71 Бюджетного кодексу України.

21. Установити, що джерелами формування спеціального фонду міського бюджету на 2016 рік у частині кредитування є надходження від повернення кредитів, наданих у минулих роках громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла.

22. Розпорядникам та одержувачам коштів міського бюджету під час укладання угод (договорів, контрактів тощо) щодо закупівлі товарів, робіт і послуг за бюджетні кошти однією з умов за угодами передбачити застосування штрафних санкцій до суб'єктів господарювання за невиконання або несвоєчасне виконання зобов'язань. Кошти, отримані від сплати таких штрафних санкцій, зараховуються до доходів загального фонду міського бюджету.

23. Управлінню житлово-комунального господарства Хмельницької міської ради титульні списки на проведення ремонтів об'єктів благоустрою міста, житлового фонду погоджувати з постійними комісіями з питань планування, бюджету, фінансів та децентралізації і з питань роботи житлово-комунального господарства, приватизації та використання майна територіальної громади міста.

24. Додатки 1-6 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

25. Відповідальність за виконання рішення покласти на головних розпорядників бюджетних коштів міського бюджету.

26. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань планування, бюджету, фінансів та децентралізації і фінансове управління Хмельницької міської ради.

 

Міський голова О.Симчишин

File link
Size: 278 КБ
Extension: pdf
File link
Size: 176 КБ
Extension: pdf
File link
Size: 373 КБ
Extension: pdf
File link
Size: 179 КБ
Extension: pdf
File link
Size: 294 КБ
Extension: pdf
File link
Size: 186 КБ
Extension: pdf
File link
Size: 248 КБ
Extension: pdf

Дорогі хмельничани! Схилімо голови і вшануймо світлу пам'ять та героїчний подвиг воїнів, що загинули на полі бою. Згадаймо мирних громадян та дітей, життя яких обірвала збройна агресія російської федерації проти України. Загальнонаціональна хвилина мовчання... Слава Україні! Героям Слава!